Inovativan pristup u kreiranju javnih politika

Šta radimo

Koristimo inovativni pristup u kreiranju javnih politika koji je:

 • Fokusiran na zadovoljenje potreba krajnjih korisnika (građana) istraživanjem i razumevanjem njihovih potreba;
 • Zasnovan na testiranju ideja – kreiranjem pilot projekata, radi provere efikasnosti predloženih mera javne politike, optimizacije troškova i smanjenja rizika od neuspeha;
 • Uslovljen saradnjom i partnerskim odnosima sa svim zainteresovanim stranama (javna uprava, privatni sektor, akademska zajednica), te se u ceo proces uvodi i glas krajnjih korisnika (građana) sa ciljem:
  • preispitivanja i razumevanja problema koji se želi rešiti,
  • razmene mišljenja radi boljeg razumevanja stavova korisnika,
  • razvoja ideja i testiranja mogućih rešenja,
  • uspostavljanja mehanizama za dugoročno praćenje efekata predloženih rešenja,
  • prilagođavanja postojećih rešenja usled promene okolnosti, a u skladu sa vrednovanjem postignutih efekata.

Kroz iterativan proces kreiranja i praćenja sprovođenja javnih politika, primenjuju se, između ostalog, dizajnerski način razmišljanja (tzv. Design Thinking pristup) i nalazi biheviorističke ekonomije. Ovakav proces osigurava da predložene (i usvojene) mere javne politike budu bolje prihvaćene od strane krajnjih korisnika i da se efikasnije sprovode.

„Policy lab“ je zajednički naziv za različite organizacione oblike multidisciplinarnih timova koji primenom inovativnih metoda i alata, doprinose efikasnijem procesu kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika.

O nama

Grupa za inovacije u javnim politikama donosi nove pristupe i alate u sistem javne uprave u cilju kreiranja kvalitetnijih javnih politika koje su više u skladu sa potrebama krajnjih korisnika (građana i privrede).

Republički sekretarijat za javne politike, kao institucija koja je u dosadašnjem radu prepoznala i uvele nove standarde na polju kreiranja i praćenja rezultata javnih politika, 2019. godine osnovala je ovu grupu, kao novu organizacionu jedinicu u svom sastavu, po uzoru na druge inovativne jedinice (en. policy labs) u svetu. Grupa je deo Sektora za razvoj i unapređenje javnih politika, te na raspolaganju ima stručnu podršku iskusnih kolega ekonomista, statističara i programera.

Grupa za inovacije u javnim politikama sarađuje sa drugim organima i organizacijama javne uprave, na projektima gde se dizajniraju drugačija, ponekad i nekonvencionalna rešenja, za koja se očekuje da će unaprediti efektivnost mera javne politike.

Pored javne uprave, kao ključni partneri prepoznati su i privredni subjekti, akademska zajednica kao i građani i nevladine organizacije. Cilj nam je da kroz zajedničku saradnju:

 • Bolje razumemo i redefinišemo probleme koje rešavamo;
 • Ispitamo iskustva i stavove krajnjih korisnika;
 • Razvijemo diskusiju i čujemo drugačija mišljenja radi boljeg osmišljavanja ideja i mogućih rešenja;
 • Ispitamo i testiramo potencijalna rešenja;
 • Sprovedemo izabrana rešenja;
 • Uspostavimo mehanizme za praćenje efekata izabranih rešenja.

Grupa za inovacije u javnim politikama je otvorena za uspostavljanje saradnje i novih partnerstava sa svim zainteresovanim organizacijama i pojedincima, koji nas mogu kontaktirati putem mejl adrese policylab@rsjp.gov.rs

Cilj je da se kreira bolja usluga koja rešava targetiran problem ili zadovoljava određenu potrebu, kako bi se postigao željeni efekat.

Projekti i aktivnosti

Kratak pregled naših skorašnjih poduhvata i projekata

Pilot projekat „Učionica kakvu želim“

Pročitaj sve
Grupa koristi nove metode i alate u svojim istraživanjima koji doprinose boljem razumevanju potreba krajnjih korisnika i unapređuju kvalitet javnih politika.

Ukoliko ne pronalazite odgovor na svoje pitanje ovde, možete nam pisati na adresu policylab@rsjp.gov.rs Očekujte naš odgovor uskoro!

 

Najčešće postavljena pitanja

Kako je nastala Grupa za inovacije u javnim politikama?

U želji da unapredi, modernizuje i uvede novi pristup i inovativne tehnike u proces kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika u Srbiji, Republički sekretarijat za javne politike je u toku 2019. godine osnovao Grupu za inovacije u javnim politikama, kao novu organizacionu jedinicu u okviru Sektora za razvoj i unapređenje javnih politika. Grupa koristi nove metode i alate u svojim istraživanjima, po ugledu na druge multidisciplinarne timove u svetu (eng. Policy Lab), koji doprinose boljem razumevanju potreba krajnjih korisnika i unapređuju kvalitet javnih politika.

Šta je Policy lab?

Policy lab“ je zajednički naziv za različite organizacione oblike multidisciplinarnih timova koji primenom inovativnih metoda i alata, doprinose efikasnijem procesu kreiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja javnih politika. Ove organizacije u osnovi svog rada koriste pristup okrenut prema potrebama krajnjeg korisnika, te oko sebe okupljaju predstavnike različitih interesnih grupa. Cilj je da se zajedničkim istraživačkim radom i analizom dobijenih podataka identifikuju problemi, razviju kreativne ideje i rešenja, koja zadovoljavaju potrebe krajnjih korisnika. U svetu postoji veliki broj ovakvih timova, organizovanih u vladinom ili nevladinom sektoru.

Da li je Grupa za inovacije u javnim politikama otvorena za saradnju sa različitim zainteresovanim stranama?

Da. Republički sekretarijat za javne politike od osnivanja neguje kulturu otvorenosti i saradnje sa organima javne uprave, nevladinim sektorom, a naročito sa predstavnicima privrede i akademskim organizacijama. Grupa ide korak dalje i u svoja istraživanja uključuje i građane i uzima u obzir i njihova mišljenja i potrebe. Smisao takvog uključivanja različitih učesnika u proces istraživanja i kreiranja javnih politika je u promeni perspektive sagledavanja problema kao i mogućnosti nalaženja efikasnijih i kvalitetnijih rešenja krojenih po potrebama krajnjih korisnika.

Na kojim principima se zasniva rad Grupe za inovacije u javnim politikama?

Inovativni pristup rada Grupe podrazumeva:

 • Fokus na zadovoljenje potreba krajnjih korisnika (građana i privrede), istraživanjem i razumevanjem njihovih potreba i nalaženjem odgovarajućih (ponekad i inovativnih) rešenja koja će omogućiti pružanje kvalitetnijih javnih usluga;
 • Testiranje ideja – osmišljavanjem i sprovođenjem pilot projekata, radi provere efikasnosti predložene javne politike, čime se smanjuje rizik od neuspeha i utiče na optimizaciju troškova;

Saradnju i partnerske odnose sa svim zainteresovanim stranama (javna uprava, akademska zajednica, NVO, privredni subjekti, građani), tako da se kroz ceo proces analiziraju različiti aspekti problema svih korisnika.

Koje metodološke pristupe Grupa za inovacije u javnim politikama najčešće koristi u svom radu?

Bihejvioralni pristup – bavi se izučavanjem fenomena ljudskog ponašanja i njegovim obrascima, kombinovanjem naučnih saznanja iz kognitivnih nauka, psihologije i drugih društvenih nauka.

Dizajnerski način razmišljanja (eng. Design Thinking) – omogućava dubinsko proučavanje i razumevanje potreba krajnjih korisnika, kao i njihovo uključivanje u proces dizajniranja rešenja. Kako bi se rizik od neuspeha i neželjenih posledica sveo na minimum, idejna rešenja (predložene javne politike) se testiraju u ranoj fazi.

Kako Grupa za inovacije u javnim politikama testira odabrana rešenja?

Odabrana idejna rešenja Grupa testira najčešće kroz pilot projekte. Sprovođenjem pilot projekata proverava se da li idejno rešenje daje željene efekte i da li ima potencijalni negativni uticaj na sprovođenje drugih javnih politika.

Jedan od metoda za ocenjivanje uspešnosti idejnih rešenja jeste i upotreba nasumično kontrolisanih eksperimenata (eng. Randomised Controlled Trials – RCT).

Kada uključiti Grupu za inovacije u javnim politikama u proces kreiranja javne politike?

Novi pristupi mogu da pomognu kada konvencionalni pristupi ne zadovoljavaju potrebe krajnjih korisnika ili ne daju željene rezultate u rešavanju uočenih problema. Grupa kroz dubinska istraživanja stavova i mišljenja krajnjih korisnika, analizira problem i zajednički sa donosiocima odluka i zainteresovanim stranama, primenom inovativnih pristupa, kreira nove opcije za rešavanje problema.