Održana treća radionica o primeni “Design Thinking“ metodologije za predstavnike Ministarstva turizma i omladine i turističke organizacije

03 / 02 / 2023

U nameri da unapredi proces donošenja javnih politika, Republički sekretarijat za javne politike je zahvalјujući podršci Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji sa Design Thinkers Academy (DTA), organizovao radionicu 31. januara i 1. februara 2023. godine za predstavnike Ministarstva turizma i omladine, Turističke organizacije Srbije i turističkih organizacija jedinica lokalne samouprave.

Dvodnevna radionica o primeni inovativnog alata Design Thinking (DT) u javnim politikama je organizovana na interaktiavan način, kroz praktičan rad na temi iz oblasti turizma. Predstavnici Ministarstva turizma i omladine i turističkih organizacija su imali mogućnost da steknu znanja radeći na studiji slučaja u timovima, što je podrazumevalo aktivnu razmenu mišlјenja i ideja i zajednički rad sa drugim učesnicima. Učesnici su zahvalјujući alatima Design Thinking mogli da sagledaju izazove sa kojima se grana turizma susreće iz drugog ugla, da se fokusiraju na želјe i potrebe krajnjih korisnika i da kroz zajednički rad dođu do kreativnih rešenja.

Radionice su realizovane u cilјu prenošenja znanja predstavnicima državne uprave o korišćenju inovativnih pristupa i metoda DT u svom radu. Drugi cilј radionica je osmišlјavanje idejnih rešenja za redizajn konkretne javne usluge iz nadležnosti ministarstva turizma i omladine. Postignuti rezultati radionice su ujedno i okosnica nastavka saradnje sa Grupom za inovacije u javnim politikama, uz čiju podršku će Ministarstvo turizma i omladine i turističke organizacije imati prilike da redizajniraju jednu javnu uslugu, korišćenjem inovativnih alata DT. Nakon kreiranja idejnog rešenja,  u narednoj fazi rešenje će biti testirano, kako bi se utvrdila opravdanost njegovog uvođenja, sa krajnjim cilјem da se unapredi turistička ponuda ili rad turističkih organizacija jedinice lokalne samouprave.

Svi učesnici su nakon pohađanja dvodnevne radionice dobili sertifikate Design Thinkers Academy o uspešno završenom kursu.