Obračun troškova za planska dokumenta i propise

Obračun troškova sprovođenja planskih dokumenata i propisa deo je šireg konteksta analize efekata sprovođenja ovih akata. Više o praktičnim uputstvima za obračun troškova i smernicama za procenu efekata na budžet možete naći u Priručniku za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa.
Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Ministarstvom finansija, izradio je prikaz metodološkog okvira za utvrđivanje i obračun standardnih troškova za izradu planskih dokumenata i propisa po vrsti troška. Troškovi u listi standardnih cena/troškova za izradu planskih dokumenata i propisa su izraženi u dinarima i evrima (1 evra u RSD = 120,00). Lista se ažurira po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Lista standardnih cena/troškova za izradu planskih dokumenata i propisa

Vrsta troškova Jedinica mere Cena,

u RSD

Cena,

u EUR

Plate državnih službenika
Državni službenici na položaju Prosečna bruto mesečna plata i troškovi prevoza 240.683 2006
Državni službenici sa visokim obrazovanjem Prosečna bruto mesečna plata i troškovi prevoza 116.771 973
Državni službenici sa srednjim obrazovanjem Prosečna bruto mesečna plata i troškovi prevoza 65.389 545
Обуке
U zemlji (bez putovanja) Osoba / obuka / dan 8.275 69
U zemlji (sa putovanjem) Osoba / obuka / dan 14.366 120
Troškovi obuka bez putovanja
Najam prostora Po danu 30.000 250
Priprema i štampa materijala Po strani 252 2,1
Posluženje (hrana i piće) Po osobi 1.200 10
Naknada za rad trenera Po satu 3.600 30
Priprema obuke i sprovođenje testiranja Po obuci 39.597 330
Troškovi putovanja u zemlji
Put (prevoz) Po osobi 1.487 12
Smeštaj Osoba/dan 4.455 37
Dnevnice Po danu 150 1,3
U inostranstvu Osoba / obuka 54.427 454
Kotizacija Po osobi 18.000 150
Troškovi putovanja u inostranstvo
Put (prevoz) Po osobi 23.027 192
Smeštaj Osoba/dan 11.600 97
Dnevnice Po danu 1.800 15
Troškovi konsultantskih usluga
Međunarodni junior ekspert Po danu 60.000 500
Međunarodni senior ekspert Po danu 96.000 800
Domaći junior ekspert Po danu 14.100 118
Domaći senior ekspert Po danu 30.000 250
Troškovi kancelarijskog materijala i opreme
Kancelarijski materijal Zaposlen/godišnje 5.400 45
Kancelarijska oprema Zaposlen/godišnje 27.500 229
Komunalne usluge Zaposlen/godišnje 30.000 250
Zakup prostorija Zaposlen/godišnje 108.000 900
Troškovi kompjuterske opreme
Kompjuter (za kancelarijsko poslovanje) Komad 40.000 333
Prosečan iznos amortizacije (održavanje kompjutera) Komad/godišnje 12.000 100
Troškovi nabavke automobila (prikazane cene uključuju i PDV)
Putnički automobil, po klasama
Viša srednja klasa Vozilo 3.780.000 31.500
Srednja klasa Vozilo 2.940.000 24.500
Niža srednja klasa Vozilo 1.102.320 9.186
Niža klasa Vozilo 1.059.300 8.828
Putnički kombi Vozilo 3.499.200 29.160
Troškovi publikacija
Priprema za štampu, dizajn Po strani 240 2
Štampa Po strani 12 0,1
Prevod Po strani 1.200 10
Angažovanje grafičkog dizajnera Ekspert / sat 1.200 10
Lektura i korektura teksta Po strani 300 2,5
Troškovi promocije
Promotivne reklame Prosečno po 1 sekundi (cenovnik EPP JP RTS) 3.877 32
Organizacija konferencija, javnih rasprava i drugih događaja
Simultatni prevod Po danu 30.000 250
Ozvučenje Po danu 6.000 50
Prezentaciona oprema Po danu 12.000 100
Najam prostorija Po danu 30.000 250
Posluženje (hrana i piće) Po osobi 1.200 10
Promo set (fascikla, olovka, sveska) Po osobi 110 0,9
Baneri Komad 4.800 40
PDF 1.2mb

Metodologija obračuna standardnih troškova

Preuzmite
PDF 1.4mb

Uputstvo za popunjavanje costing tabele

Preuzmite
XLSM 1.8mb

COSTING tabela

Preuzmite
PDF 0.3mb

Brošura – utvrđivanje troškova javnih politika i propisa

Preuzmite