Obračun troškova za planska dokumenta i propise

Obračun troškova sprovođenja planskih dokumenata i propisa deo je šireg konteksta analize efekata sprovođenja ovih akata. Više o praktičnim uputstvima za obračun troškova i smernicama za procenu efekata na budžet možete naći u Priručniku za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa.
Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Ministarstvom finansija, izradio je prikaz metodološkog okvira za utvrđivanje i obračun standardnih troškova za izradu planskih dokumenata i propisa po vrsti troška. Troškovi u listi standardnih cena/troškova za izradu planskih dokumenata i propisa su izraženi u dinarima i evrima (1 evra u RSD = 120,00). Lista se ažurira po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Lista standardnih cena/troškova za izradu planskih dokumenata i propisa

Vrsta troškova Jedinica mere Cena,

u RSD

Cena,

u EUR

Plate državnih službenika
Državni službenici na položaju Prosečna bruto mesečna plata i troškovi prevoza 269.224 2.244
Državni službenici sa visokim obrazovanjem Prosečna bruto mesečna plata i troškovi prevoza 129.822 1.082
Državni službenici sa srednjim obrazovanjem i nameštenici Prosečna bruto mesečna plata i troškovi prevoza 71.206 593
Обуке
U zemlji (bez putovanja) Osoba / obuka / dan 8.875 74
U zemlji (sa putovanjem) Osoba / obuka / dan 17.146 143
Troškovi obuka bez putovanja
Najam prostora Po danu 30.000 250
Naknada za rad realizatora programa obuka Po satu 3.600 30
Priprema obuke i sprovođenje testiranja Po obuci 39.597 330
Priprema i štampa materijala Po strani 252 2,1
Posluženje (hrana i piće) Po osobi 1.800 15
Troškovi putovanja u zemlji
Put (prevoz) Po osobi 1.603 13
Smeštaj Osoba/dan 6.518 54
Dnevnice Po danu 150 1,3
U inostranstvu Osoba / obuka 72.384 603
Kotizacija Po osobi 18.000 150
Troškovi putovanja u inostranstvo
Put (prevoz) Po osobi 34.104 284
Smeštaj Osoba/dan 18.480 154
Dnevnice Po danu 1.800 15
Troškovi konsultantskih usluga
Domaći junior ekspert Po danu 14.100 118
Domaći senior ekspert Po danu 30.000 250
Međunarodni junior ekspert Po danu 60.000 500
Međunarodni senior ekspert Po danu 96.000 800
Troškovi kancelarijskog materijala i opreme
Kancelarijski materijal Zaposlen/godišnje 7.640 64
Kancelarijska oprema Zaposlen/godišnje 43.000 354
Komunalne usluge Zaposlen/godišnje 39.030 325
Zakup prostorija Zaposlen/godišnje 108.000 900
Troškovi kompjuterske opreme
Kompjuter (za kancelarijsko poslovanje) Komad 55.000 458
Prosečan iznos amortizacije (održavanje kompjutera) Komad/godišnje 16.500 138
Troškovi nabavke automobila (prikazane cene uključuju i PDV)
Putnički automobil, po klasama
Viša srednja klasa Vozilo 3.780.000 31.500
Srednja klasa Vozilo 2.940.000 24.500
Niža srednja klasa Vozilo 1.102.320 9.186
Niža klasa Vozilo 1.059.300 8.828
Putnički kombi Vozilo 3.499.200 29.160
Troškovi publikacija
Priprema za štampu i dizajn Po strani 240 2
Štampa Po strani 12 0,1
Prevod Po strani 1.200 10
Angažovanje grafičkog dizajnera Ekspert / sat 1.200 10
Lektura i korektura teksta Po strani 300 2,5
Troškovi promocije
Promotivni spotovi Prosečno po 1 sekundi (cenovnik EPP JMU RTS) 4.042 34
Organizacija konferencija, javnih rasprava i drugih događaja
Najam prostorija Po danu 30.000 250
Posluženje (hrana i piće) Po osobi 1.800 15
Simultani prevod Po danu 57.600 480
Ozvučenje Po danu 9.600 80
Prezentaciona oprema Po danu 12.000 100
Promo set (fascikla, olovka, sveska) Po osobi 140 1,2
Baneri Komad 9.600 80
PDF 1.4mb

Metodologija obračuna standardnih troškova

Preuzmite
PDF 1.4mb

Uputstvo za popunjavanje costing tabele

Preuzmite
XLSM 1.8mb

COSTING tabela

Preuzmite
PDF 0.3mb

Brošura – utvrđivanje troškova javnih politika i propisa

Preuzmite