Obuke i treninzi za državne službenike i rukovodioce

U okviru regulatorne reforme i jačanje kapaciteta državne uprave, RSJP u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, u kontinuitetu organizuje obuke i treninge za državne službenike i rukovodioce.

Obuke su obuhvatile sledeće teme: Analiza efekata propisa-put do kvalitetnih propisa; Upravljanje javnim politikama, Upravljanje zakonodavnim procesom; Osnove upravljanja javnim politikama i zakonodavnim procesom; Osnove ciklusa upravljanja javnim politikama, Izrada dokumenata javnih politika; Kreiranje, analiza i sprovođenje javnih politika; Prikupljanje, analiza i korišćenje podataka; Javne politike – kreiranje, sprovođenje i analiza efekata; Praćenje sprovođenja i vrednovanje u procesu upravljanja javnim politikama; Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV), Obuka za sticanje osnovnih analitičkih veština u obradi podataka; Obuka za Popis administrativnih postupaka koji se odnose na poslovanje, Trening za trenere - Popis administrativnih postupaka koji se odnose na poslovanje, Optimizacija administrativnih postupaka; Analiza efekata javnih politika - uvod u AEJP i definisanje problema javnih politika – GIZ, Analiza efekata javnih politika - učešće građana – GIZ; Analiza efekata javnih politika - kreiranje i odabir opcija javnih politika – GIZ; Obuke državnih službenika za sticanje osnovnih analitičkih veština potrebnih za praćenje sprovođenja APSPV-a – GIZ; Obuka IT stručnjaka i ODU za korišćenje, administriranje i obučavanje drugih korisnika za rad u Jedinstvenom informacionom sistemu za planiranje i praćenje sprovođenja javnih politika; Srednjoročno planiranje i Obuka predavača i mentora u oblasti javnih politika i Unapređenje sistema upravljanja javnim politikama JLS – SKGO.

Novi Program obuka proširuje sistem obuka i na lokalni nivo u cilju obezbeđenja kvalitetnog stručnog usavršavanja zaposlenih službenika (izvršilaca, ali i donosilaca odluka) u JLS za adekvatnu primenu planskog sistema na lokalnom nivou.

RSJP je sproveo 282 obukе u kojima je obučeno ukupno 5132 državna službenika i rukovodioca u saradnji sa SUK-om, NAPA-om, SKGO-om, NALED-om i BCRR-om u periodu od osnivanja 2014. godine zaključno sa prvim kvartalom 2024. godine.