Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pitanja i odgovori o APSPV

Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV)

Upravljanje prema rezultatima
Šta predstavlja Program Vlade Republike Srbije?

Program Vlade predstavlja planski dokument sa prioritetima koje Vlada planira da ostvari u periodu svog mandata.

Šta je Akcioni plan sprovođenja programa Vlade (APSPV)?

Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV) je operativni dokument Vlade Republike Srbije koji prioritete iz Programa Vlade razrađuje kroz prioritetne ciljeve, konkretne rezultate i međurezultate, i to na principima upravljanja zasnovanog na rezultatima. Cilj APSPV-a je unapređenje sprovođenja Programa Vlade, na osnovu lakše i bolje koordinacije i redovnog praćenja i otklanjanja prepreka u sprovođenju prioritetnih ciljeva.

Kako nastaje APSPV?

Program Vlade (predsednik Vlade u okviru ekspozea) definiše prioritete
Ministri, odnosno Ministarske grupe definišu prioritetne ciljeve
Koordinaciono telo za pripremu i praćenje realizacije APSPV (G6) razmatra i odobrava prioritetne ciljeve koji su u najboljem interesu građana i privrede.
Državni sekretari i pomoćnici ministara, odnosno Implementacione grupe predlažu rezultate i međurezultate za ostvarivanje prioritetnih ciljeva

Ko izrađuje APSPV?

Na osnovu prioriteta iz Programa Vlade, Republički sekretarijat za javne politike (RSJP), u saradnji sa drugim organima državne uprave, priprema predlog APSPV i dostavlja ga Vladi na razmatranje i usvajanje. RSJP podržava organizacioni mehanizam za koordinaciju i pripremu APSPV, praćenje sprovođenja i izveštavanje o postignutim rezultatima, kao i za reviziju APSPV.

Organizacioni mehanizam APSPV

Koordinaciono telo 6 (G6), Ministarske i Implementacione grupe
Koja je uloga Koordinacionog tela 6 (G6)?

Grupa 6 – je koordinaciono telo, za pripremu i praćenje realizacije APSPV, u čijem sastavu su: predsednik Vlade, ministar finansija, lideri Ministarskih grupa (MG) i direktor RSJP. Zadatak G6 je da, u saradnji sa MG razmotri i odobri prioritetne ciljeve Vlade koji su u najboljem interesu građana i privrede. G6 nadgleda rad MG, rešava probleme nastale prilikom postizanja rezultata i dostavlja Vladi Izveštaj jednom u šest meseci.

Koja je uloga Ministarskih grupa i ko ih čini?

Ministarske grupe su liderski nivo za strateško upravljanje prioritetnim rezultatima iz APSPV-a. Imenuju se za svaku prioritetnu oblast, i zajedno sa Grupom 6, definišu ključne prioritetne ciljeve i konačne ishode za svaku od oblasti, odgovorne su za postizanje rezultata u okviru svakog od prioritetnih ciljeva, prate napredak u ostvarenju prioritetnih ciljeva, otklanjaju probleme koje nije moguće rešiti na nižim nivoima odlučivanja i izdvajaju pitanja koja je potrebno rešiti na nivou Vlade. Članovi ministarskih grupa su ministri u okviru čijeg delokruga se nalaze prioritetni ciljevi. Svaka ministarska grupa bira lidera grupe koji je odgovoran za koordinaciju i rad ministarske grupe.

Koja je svrha i uloga Implementacionih grupa (IG)?

Operativna su podrška Ministarskim grupama i takođe se imenuju za svaku prioritetnu oblast. Naosnovu postavljenih prioritetnih ciljeva od strane Ministarskih grupa, Implementacione grupe dostavljaju predloge rezultata i međurezultata, i izrađuju izveštaje o postizanju rezultata i stepenu ostvarivanja prioritetnih ciljeva. Implementacione grupe su sastavljene od nosioca funkcija na nivou državnih sekretara i pomoćnika ministara. Za svaki prioritetni cilj, po principu jedinstvene tačke odgovornosti, imenuje se jedna odgovorna osoba koja je odgovorna za koordinaciju i rad na ostvarenju prioritetnog cilja, koordinira aktivnosti u okviru prioritetnog cilja, prikuplja informacije o rezultatima i međurezultatima i izveštava o stepenu ostvarenja konkretnog cilja. Drugi imenovani članovi su dužni da prikupljaju i obrađuju podatke, i dostavljaju ih odgovornoj osobi radi izveštavanja o prioritetnom cilju.

Koja je uloga Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP)?

Koordinira proces pripreme APSPV, praćenja sprovođenja i izveštavanja o postignutim rezultatima. RSJP, takođe, pruža podršku u prikupljanju, obradi podataka i njihovoj pripremi za izveštavanje, priprema objedinjeni izveštaj o ostvarenju prioritetnih ciljeva i izveštava ministarske grupe i predsednika Vlade o stepenu ostvarenja prioritetnih ciljeva (kroz sumarne ocene o stepenu postizanja prioritetnih ciljeva), kvartalno, a po potrebi i češće na zahtev predsednika Vlade. RSJP, takođe, koordinira izmene i/ili dopune APSPV, kada se javi potreba za njegovorm revizijom.

SIstem izveštavanja

Koja je svrha izveštavanja?

Izveštavanje služi za lakše praćenje napretka ka ostvarivanju ciljeva iz APSPV-a, pomaže institucijama da pravovremeno uoče rizike i probleme u ostvarivanju ciljeva kako bi osmislili mere na osnovu kojih bi se rizicima efikasno upravljalo ili kako bi se već nastali problemi otklonili.

Čemu služe podaci koji se prikupe kroz izveštavanje?

Izveštavanje služi za lakše praćenje napretka ka ostvarivanju ciljeva iz APSPV-a, pomaže institucijama da pravovremeno uoče rizike i probleme u ostvarivanju ciljeva kako bi osmislili mere na osnovu kojih bi se rizicima efikasno upravljalo ili kako bi se već nastali problemi otklonili.Podaci koji se prikupe služe za merenje napretka u ostvarenju ciljeva iz APSPV-a, i informaciona su osnova za izveštavanje prema Ministarskim grupama i kabinetu predsednika Vlade RS. Osim toga, prikupljeni podaci se koriste i za analize kojima se podržava odlučivanje na osnovu činjenica na nivou Ministarskih grupa, Grupe 6 i Vlade RS.

Koja je dinamika izveštavanja?

Odgovorne osobe za svaki pojedinačni prioritetni cilj dostavljaju izveštaj o njegovom sprovođenju RSJP u utvrđenom roku, sa predlozima za unapređenje. RSJP priprema objedinjene izveštaje, sumarne ocene ostvarenja ciljeva sa preporukama za unapređenje i prevazilaženje nastalih problema, kvartalno, a po potrebi i češće na zahtev predsednika Vlade. Izveštaji se dostavljaju Implementacionim grupama, Ministarskim grupama i kabinetu predsednika Vlade.

Sistem ocenjivanja

Čemu služe semafor ocene?

Semafor ocene ilustruju napredak ka ostvarenju ciljeva iz APSPV-a i da li je potrebno sprovesti dodatne aktivnosti kako bi se otklonile uočene prepreke. Semafor ocene nisu pokazatelj rada pojedinačnih ministrastava već su tu da pomognu svim učesnicima u sprovođenju APSPV-a da pravovremeno reaguju u slučaju pojave rizika ili problema prilikom dostizanja ciljeva iz APSPV-a. One su potvrda dobrog pravca i pokazatelj napretka, signal za pozornost, pomoć u izboru mera i aktivnosti za postizanje rezultata ili signal za intervenciju.

Koji kriterijumi se koriste za određivanje semafor ocene?

Semafor ocena za pojedinačni cilj dodeljuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
Napredovanje rezultata ka ciljanim vrednostima,
Postojanje organizacione strukture za ostvarenje cilja, saradnje između ministarstava i uključivanje zainteresovanih strana,
Identifikacija rizika i postojanje problema za ostvarenje rezultata,
Postojanje planova za otklanjanje prepoznatih rizika/problema,
Postojanje sistema podataka za praćenje realizacije ciljeva.

Donošenje, odnosno izmena i dopuna APSPV-a

Kada se donosi novi APSPV?

Posle formiranja nove Vlade pokreće se postupak za izradu novog APSPV.

Da li je moguća izmena i dopuna APSPV-a?

APSPV je moguće menjati/dopuniti najviše jednom godišnje, na osnovu prikupljenih obrazloženih predloga za izmenu i/ili dopunu. Izmene i/ili dopune APSPV usvaja Vlada, po istoj proceduri predviđenoj za usvajanje APSPV.

Kada se radi izmena i dopuna APSPV-a?

APSPV se menja ili dopunjuje najviše jednom godišnje i to u slučau formiranja nove Vlade a pre isteka mandta prethodne Vlade, ukoliko novi predsednik Vlade donese odluku o reviziji i ukoliko je potrebno izmeniti ili dopuniti više od 10% prioritetnih ciljeva. Dodatni razlozi za reviziju mogu biti potreba za sprovođenjem dodatnog cilja, ukoliko je prioritetni cilj prevremeno ostvaren, ako je utvrđeno da rezultati i međurezultati ne doprinose ostavrenju prioritetnog cilja i ako su promenjene okolnosti za sprovođenje cilja i ostavrenje rezultata nije moguće.

Kako teče proces izmene i dopune APSPV-a?

Predsednik Vlade donosi odluku o dopuni ili izmeni postojećeg APSPV-a, . Nakon toga MG i IG pripremaju obrazložene predloge za izmenu i/ili dopunu). Ovi predlozi se dostavljaju RSJP, koji ih dalje obrađuje i sprovodi proceduru za usvajanje revidiranog APSPV-a, koji se usvaja na sednici Vlade Republike Srbije.

Uloga RSJP u upravljanju na osnovu rezultata

Kako RSJP pomaže institucijama da unaprede sprovođenje APSPV-a?

RSJP svojim kapacitetima podržava rad institucija u ostvarenju prioritetnih ciljeva iz APSPV-a i na taj način im pruža podršku da unaprede njegovo sprovođenje. Podrška se ogleda u prikupljanju, obradi i analizi podataka, organizovanju stručnih obuka iprezentacija za relevantne teme, i organizovanju radnih sastanaka na kojima se diskutuju pojedinosti iz APSPV-a i dogovaraju buduće aktivnosti za ostvarenje utvrđenih ciljeva. RSJP kroz rad Implementacionih grupa, kada je to potrebno, sugeriše institucijama koje aktivnosti je potrebno preduzeti kako bi se ostvario napredak ka cilju. RSJP u saradnji sa organima državne uprave uspostvalja, razvija i unapređuje sistem za upravljanje prema rezultatima. Ukratko RSJP:
Koordinira: proces pripreme APSPV, praćenja sprovođenja i izveštavanja o postignutim rezultatima i proces revizije APSPV;
Pruža podršku: u prioritizaciji aktivnosti, u prikupljanju i obradi podataka za izveštavanje, u izboru merljivih pokaztelja za praćenje realizacije rezultata, u jačanju planskih i analitičkih kapaciteta institucija kroz obuke;
Izveštava: o ostavrenju prioritetnih ciljeva APSPV kroz objedinjeni Izveštaj, i Ministarske grupe i predsednika Vlade
RSJP razvija :
Horizontalnu kooordinaciju na nivou Vlade
Koninuiranu komunikaciju i transparentnost informacija
Upravljanje podacima – prikupljanje, kvalitetna obrada i pravilno korišćenje
Analitičke procese za upravljanje prema rezultatima
Kapacitete instutucija i veštine državnih službenika

Zašto je važan sistem za upravljanje na osnovu rezultata?

Osnovni cilj je da se unapredi dosadašnji sistem strateškog planiranja, ojača planiranje „odozgo na dole“, uspostavi mehanizam za upravljanje na osnovu rezultata, pojača odgovornost za postignute rezultate i na vreme reaguje u slučaju potencijalnih rizika za ostvarenje planiranih ciljeva.

PDF 1.4mb

Vizuelni prikaz

Preuzmite