Pitanja i odgovori o APSPV

Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV)

Upravljanje prema rezultatima
Šta predstavlja Program Vlade Republike Srbije?

Program Vlade je planski dokument koji usvaja Narodna skupština Republike Srbije zajedno sa izborom nove Vlade. U Programu Vlade su predstavlјeni prioriteti  koje Vlada planira da ostvari tokom mandata.

Šta je Akcioni plan sprovođenja programa Vlade (APSPV)?

Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV) je operativni dokument koji se izrađuje u cilјu efikasnijeg ostvarivanja prioriteta Vlade, koji su predstavlјeni u Programu.

 

APSPV prioritete iz Programa razrađuje kroz prioritetne cilјeve, koji su grupisani u prioritetne oblasti, konkretne rezultate i rokove koji su potrebni za njihovu realizaciju.

 

Ovaj mehanizam koordinacije, praćenja i izveštavanja unapređuje sprovođenje Programa Vlade i doprinosi bolјem ostvarenju planiranih rezultata, u cilјu podizanja kvaliteta života građana i društva u celini.

Kako nastaje APSPV?

APSPV je zasnovan na upravlјanju na osnovu rezultata u cilјu unapređenja sistema strateškog upravlјanja prioritetnim cilјevima („odozgo na dole”).

 

U Programu Vlade mandatar za sastav Vlade predstavlјa prioritete za predstojeći mandat. Kada Narodna Skupština Republike Srbije izabere Vladu, Republički Sekretarijat za javne politike (RSJP) zajedno sa ministrima i rukovodiocima organa javne uprave utvrđuje prioritetne cilјeve, rezultate i rokove potrebne za njihovu realizaciju, kao i pokazatelјe neophodne za praćenje.

 

RSJP koordinira pripremu APSPV, uspostavlјa i podržava koordinacioni mehanizam APSPV za praćenje sprovođenja i izveštavanje o postignutim rezultatima.

Organizacioni mehanizam APSPV

Koja je uloga Implementacionih grupa (IG)?

Za ostvarenje cilјeva i rezultata iz APSPV-a, kao i za njihovo praćenje sprovođenja neophodna je međuresorna saradnja i zato je uspostavlјen poseban mehanizam koordinacije.

Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade je podelјen na prioritetne oblasti (skup prioritetnih cilјeva). Na nivou tih oblasti formiraju se implementacione grupe.

 

Svaka implementaciona grupa ima koordinatora iz RSJP-a. Koordinator implementacione grupe je u stalnom kontaktu sa članovima implementacionih grupa. On usmerava i olakšava čitav proces komunikacije i koordinacije, posreduje i povezuje više institucija koje rade na postizanju cilјa, u cilјu  zajedničkog praćenja sprovođenja rezultata.

 

Koordinator zakazuje i vodi sastanke, prikuplјa izveštaje o sprovođenju svakog prioritetnog cilјa, i po potrebi, inicira i vanredne sastanke u cilјu prevazilaženja problema nastalih u sprovođenju. Koordinator prikuplјa izveštaje i sumira najvažnije rezultate za svoju implementacionu grupu. Izveštaji koordinatora svih implemenatcionih grupa se objedinjuju u jedan dokument (Sumarni izveštaj) koji se dostavlјa predsedniku Vlade.

 

Koordinatori, po potrebi, iniciraju izradu analiza koje RSJP radi samostalno ili u saradnji sa nadležnim organima javne uprave. Na osnovu analiza relevantnih podataka i činjenica izvode se zaklјučci i preporuke za prevazilaženje uočenih izazova i rešavanje problema na koje se naišlo prilikom sprovođenja aktivnosti, a u cilјu postizanja planiranih rezultata iz APSPV.

Ko su članovi implementacionih grupa?

Članovi implementacionih grupa su predstavnici ministarstava iz redova državnih sekretara ili pomoćnika ministara, odnosno rukovodioci organa javne uprave. Za svaki prioritetni cilј, po principu jedinstvene tačke odgovornosti, imenuje se jedna osoba koja je odgovorna za koordinaciju, praćenje i izveštavanje o dostizanju prioritetnog cilјa.  Odgovorna osoba prikuplјa informacije o rezultatima za  konkretni prioritetni cilј i  izveštava o stepenu njegovog ostvarenja. Odgovorna osoba imenuje se iz institucije u čijoj je pretežnoj nadležnosti dostizanje konkretnog cilјa. Pored odgovorne osobe na nivou prioritetnog cilјa, imenuju se i članovi tima za koordinaciju, praćenje i izveštavanje iz institucija koje učestvuju u ostvarenju cilјa. Nјihov zadatak je da prikuplјaju i obrađuju podatke, dostavlјaju ih odgovornoj osobi radi izveštavanja o stepenu dostizanja prioritetnog cilјa.

Koja je uloga Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP)?

RSJP koordinira proces pripreme APSPV, kao i proces praćenja sprovođenja i izveštavanja o postignutim rezultatima. RSJP, takođe, pruža podršku u prikuplјanju i obradi podataka i njihovoj pripremi za izveštavanje.

 

RSJP priprema objedinjeni izveštaj (Sumarni izveštaj) o stepenu ostvarenja prioritetnih cilјeva i izveštava predsednika Vlade.

 

RSJP u saradnji sa resorima uočava i po potrebi učestvuje u rešavanju problema koji se jave u toku realizacije APSPV.

 

RSJP na zahtev organa javne uprave izrađuje dodatne analize u cilјu iznalaženja optimalnih rešenja. RSJP, takođe, koordinira izmene i/ili dopune APSPV, kada se javi potreba za njegovom revizijom.

Sistem izveštavanja

Koja je svrha izveštavanja?

Redovnim izveštavanjem lakše se prati napredak u ostvarivanju cilјeva i rezultata iz APSPV-a. Pomaže da se blagovremeno uoče rizici i problemi u ostvarivanju cilјeva i rezultata i osmisle adekvatne mere za upravlјanje rizicima i prevazilaženje uočenih problema.

Kako se prati napredak u realizaciji APSPV?

APSPV je koordinacioni mehanizam koji je uspostavlјen sa cilјem da doprinese upravlјanju na osnovu podataka i činjenica.

 

To znači da se na nivou svakog rezultata, definišu merlјivi pokazatelјi sa početnom vrednošću, kao i sa cilјanim vrednostima za svaku godinu do kraja mandata Vlade.

 

Odgovorna lica sa članovima tima za koordinaciju, praćenje i izveštavanje dostavlјaju podatke o trenutnim vrednostima pokazatelјa za svaki izveštajni period. Ovaj mehanizam omogućava da se u svakom trenutku prati dinamika ostavrenja rezultata i cilјeva i da se na vreme reaguje na izazove i probleme.

 

Na kraju mandata, finalni izveštaj o sprovođenju APSPV sadrži podatke o stepenu ostvarnja svih rezultata i cilјeva. Iz ovog izveštaja vidimo koliko je Vlada dobro planirala svoje prioritete na početku mandata i koliko je rezultata i cilјeva ostvarila.

Šta sadrži izveštaj?

Izveštaj sadrži informacije o trenutnim vrednostima za svaki pokazatelј, opis napretka u odnosu na prethodni izveštajni period i objašnjenje problema i izazova (ukoliko postoje) u realizaciji rezultata. U izveštaju se nalaze i informacije o propisima i dokumentima javnih politika, čije donošenje ili izmena su neophodni da bi se ostvario neki od rezultata.

Čemu služe podaci koji se prikupe kroz izveštavanje?

Podaci koji se prikupe kroz izveštavanje služe za merenje napretka u ostvarenju rezultata i cilјeva iz APSPV-a, i osnova su za izveštavanje predsednika Vlade RS. Osim toga, prikuplјeni podaci se koriste i za analize kojima se podržava odlučivanje na osnovu rezultata.

Koja je dinamika izveštavanja?

Redovni sastanci implementacionih grupa se održavaju, uglavnom, na svaka dva meseca.  Odgovorne osobe za svaki pojedinačni prioritetni cilј dostavlјaju izveštaj o njegovom sprovođenju RSJP, u utvrđenom roku, pre sastanka implementacionih grupa. Nakon redovnih sastanaka implementacionih grupa, RSJP priprema Sumarni izveštaj koji dostavlјa predsedniku Vlade RS. Sumarni izveštaj se dostavlјa Predsedniku Vlade i na njegov zahtev kad god za to postoji potreba.

 

Kada sastancima implementacionih grupa predsedava Predsednik Vlade RS, odgovorne osobe za svaki pojedinačni prioritetni cilј takođe dostavlјaju izveštaj o njegovom sprovođenju RSJP, u utvrđenom roku, pre sastanka implementacionih grupa. U ovom slučaju, RSJP priprema Sumarni izveštaj, koji dostavlјa predsedniku Vlade RS pre sastanaka implementacionih grupa.

Sistem ocenjivanja

Čemu služe semafor ocene?

Semafor ocene daju mogućnost uvida u uspešnost ostvarivanja rezultata letimičnim pogledom na Izveštaj. Boje (crvena, žuta i zelena) signaliziraju da li sve  ide po planu  u ostvarenju cilјeva iz APSPV-a ili postoje problemi i izazovi u dostizanju cilјa tokom izveštajnog perioda. Semafor ocene nije pokazatelј rada pojedinačnih ministarstava i organa javne uprave, već je tu da pomogne svim učesnicima u sprovođenju APSPV-a da pravovremeno reaguju u slučaju pojave rizika ili problema prilikom dostizanja cilјeva iz APSPV-a. On je potvrda dobrog pravca i pokazatelј napretka ili signal za intervenciju i pomoć radi postizanja rezultata i cilјeva.

Donošenje, odnosno izmena i dopuna APSPV-a

Kada se donosi novi APSPV?

Posle formiranja nove Vlade pokreće se postupak za izradu novog APSPV. Kada se dokument međuresorno sačini i usaglasi ulazi u postupak usvajanja u skladu sa Poslovnikom Vlade. Dokument je javan i posle usvajanja se objavlјuje na internet stranicama Vlade i RSJP.

Da li je moguća izmena i dopuna APSPV-a?

Predlog izmena i dopuna APSPV priprema RSJP u saradnji sa nadležnim organima javne uprave po istoj proceduri predviđenoj za usvajanje APSPV.

Uloga RSJP u upravljanju na osnovu rezultata

Kako RSJP pomaže institucijama da unaprede sprovođenje APSPV-a?

RSJP:

  • Koordinira proces pripreme APSPV, praćenja sprovođenja i izveštavanja o postignutim rezultatima i proces revizije APSPV;
  • Pruža podršku u prikuplјanju i obradi podataka za izveštavanje, u izboru merlјivih pokaztelјa za praćenje realizacije rezultata;
  • Izveštava o ostavrenju prioritetnih cilјeva APSPV kroz objedinjeni Sumarni izveštaj koji dostavlјa predsedniku Vlade;
  • Doprinosi unapređenju horizontalne koordinacije na nivou Vlade i obezbeđuje kontinuiranu komunikaciju i transparentnost informacija.
  • Unapređuje analitičke kapacitete organa javne uprave
PDF 0.2mb

Vizuelni prikaz

Preuzmite