Javne politike su pravac delovanja Vlade u cilju postizanja ekonomskih i društvenih ciljeva

Obavljanje stručnih poslova koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije
Republički sekretarijat za javne politike osnovan je kao posebna organizacija Zakonom o ministarstvima koji je stupio na snagu 26. aprila 2014. godine.
Ovim zakonom predviđeno je da RSJP obavlja stručne poslove koji se odnose na: analizu, identifikovanje potreba i dostavljanje inicijativa za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; obezbeđivanje usklađenosti predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike i nacrta zakona sa usvojenim strateškim dokumentima kojima se utvrđuju javne politike, u postupku njihovog donošenja; davanje inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; pripremanje predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga svih organa državne uprave, kao i druge poslove određene zakonom.

To uključuje: davanje prethodnog mišljenja o potrebi sprovođenja analize efekata i o potpunosti sadržaja priložene analize efekata; pomoć predlagačima propisa pri uspostavljanju mehanizma za praćenje i analizu efekata propisa tokom njihove primene; prikupljanje i obradu inicijativa privrednih subjekata, drugih pravnih lica i građana za izmenu neefikasnih propisa na republičkom nivou; podnošenje inicijative nadležnim predlagačima propisa za izmenu neefikasnih propisa; učešće u organizovanju obuka državnih službenika koji rade na poslovima koji su povezani sa analizom efekata propisa; obavljanje poslova vezanih za praćenje i analizu institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje regulatorne reforme, kao i druge poslove određene zakonom.
RSJP obavlja i stručne poslove koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije
Kvalitetne javne politike koje najbolje vode razvoju društva i ekonomije.
Podrška kvalitetu javnih politika i propisa uz pomoć mehanizma ocene kvaliteta analiza efekata javnih politika i propisa na privredu i građane, koje su dužni da sprovedu organi državne uprave koji imaju pravo da predlažu strateška dokumenta Vlade;
Analitička podrška planiranju strateških ciljeva i praćenju efekata javnih politika Vlade, čiji rezultat može služiti i kao podrška kreiranju efikasnijih javnih politika;
Podrška pri utvrđivanju prioriteta Vlade u realizaciji strateških ciljeva kao i praćenje rezultata ostvarivanja ciljeva i koordinacija sprovođenja pojedinih javnih politika
Obrada i podnošenje Vladi na razmatranje inicijativa privrede i građana za rešavanje problema u primeni nepotrebnih ili neefikasnih propisa
Kontinuirano sprovođenje regulatorne reforme u cilju pojednostavljenja regulatornog okvira i ukidanja nepotrebnih administrativnih procedura.
Podrška usklađenosti celokupnog planskog sistema i konzistentnosti sadržaja strateških dokumenata Vlade

Uspostavljanje sistema kreiranja i upravljanja javnim politikama na bazi činjenica

Ovim zakonom, konačno, predviđeno je da RSJP preuzima od Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom. Takođe, RSJP je od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave preuzeo zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu te sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti strateške analize i istraživanja. Kao novoosnovana organizacija „centra Vlade“, RSJP će nastaviti da obavlja sve poslove koji su bili u nadležnosti preuzetih organa državne uprave.

Konkretno, misija RSJP obuhvata i sledeće:

Obezbeđenje kvaliteta i usaglašenosti javnih politika, dokumenata javnih politika i zakona koje izrađuju i predlažu donosioci odluka (kreatori javnih politika i predlagači propisa), kao i unapređenje procesa upravljanja javnim politikama (planiranja, analize, kreiranja, donošenja, praćenja, vrednovanja sprovođenja i koordinacije javnih politika), te povezivanje procesa strateškog upravljanja i budžetskog programiranja; utvrđivanje i praćenje sprovođenja strateških i operativnih prioriteta i prioritetnih ciljeva Vlade, kao i koordinaciju tog procesa; na ovaj način, tj. kroz uspostavljanje efikasnog sistema koordinacije celokupnog procesa stvara se mogućnost da se dokumenti javnih politika i zakoni primenjuju u punoj meri, kao i da se prati napredak u ostvarivanju strateških i operativnih prioritetnih ciljeva Vlade.

RSJP je odgovoran za deo reforme javne uprave, u skladu sa Strategijom reforme javne uprave koju je Vlada Republike Srbije usvojila 24. januara 2014. godine, i to za realizaciju posebnih ciljeva pod nazivom „Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave“ i „Povećanje pravne sigurnosti i unapređenje poslovnog okruženja i kvaliteta pružanja javnih usluga.“

Misija RSJP je da kao stručna služba pruža podršku Vladi u kreiranju i donošenju javnih politika i propisa koji su kvalitetniji, usklađeniji i efikasnije se sprovode.

U tom kontekstu reforma koju sprovodi RSJP treba da obezbedi mehanizme da proces donošenja javnih politika Vlade bude zasnovan na činjenično utemeljenim odlukama i instrumentima koji bi služili da javne politike budu orijentisane ka željenim rezultatima i efektima i zasnovane na pouzdanim podacima.

Ovo, takođe, podrazumeva da su javne politike međusobno usklađene i saglasne budžetskom okviru.

PDF 0.3mb

Brošura "O nama"

Preuzmite