Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Јавне политике су правац деловања Владе у циљу постизања економских и друштвених циљева

Обављање стручних послова који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације
Републички секретаријат за јавне политике основан је као посебна организација Законом о министарствима који је ступио на снагу 26. априла 2014. године.
Овим законом предвиђено је да РСЈП обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике; припремање предлога стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом.

То укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обука државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.
РСЈП обавља и стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације
Квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије.
Подршка квалитету јавних политика и прописа уз помоћ механизма оцене квалитета анализа ефеката јавних политика и прописа на привреду и грађане, које су дужни да спроведу органи државне управе који имају право да предлажу стратешка документа Владе;
Аналитичка подршка планирању стратешких циљева и праћењу ефеката јавних политика Владе, чији резултат може служити и као подршка креирању ефикаснијих јавних политика;
Подршка при утврђивању приоритета Владе у реализацији стратешких циљева као и праћење резултата остваривања циљева и координација спровођења појединих јавних политика
Обрада и подношење Влади на разматрање иницијатива привреде и грађана за решавање проблема у примени непотребних или неефикасних прописа
Континуирано спровођење регулаторне реформе у циљу поједностављења регулаторног оквира и укидања непотребних административних процедура.
Подршка усклађености целокупног планског система и конзистентности садржаја стратешких докумената Владе

Успостављање система креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница

Овим законом, коначно, предвиђено је да РСЈП преузима од Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање послова утврђених овим законом. Такође, РСЈП је од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе преузео запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему те средства за рад и архиву за вршење надлежности у области стратешке анализе и истраживања. Као новооснована организација „центра Владе“, РСЈП ће наставити да обавља све послове који су били у надлежности преузетих органа државне управе.

Конкретно, мисија РСЈП обухвата и следеће:

Обезбеђење квалитета и усаглашености јавних политика, докумената јавних политика и закона које израђују и предлажу доносиоци одлука (креатори јавних политика и предлагачи прописа), као и унапређење процеса управљања јавним политикама (планирања, анализе, креирања, доношења, праћења, вредновања спровођења и координације јавних политика), те повезивање процеса стратешког управљања и буџетског програмирања; утврђивање и праћење спровођења стратешких и оперативних приоритета и приоритетних циљева Владе, као и координацију тог процеса; на овај начин, тј. кроз успостављање ефикасног система координације целокупног процеса ствара се могућност да се документи јавних политика и закони примењују у пуној мери, као и да се прати напредак у остваривању стратешких и оперативних приоритетних циљева Владе.

РСЈП је одговоран за део реформе јавне управе, у складу са Стратегијом реформе јавне управе коју је Влада Републике Србије усвојила 24. јануара 2014. године, и то за реализацију посебних циљева под називом „Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе“ и „Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга.“

Мисија РСЈП је да као стручна служба пружа подршку Влади у креирању и доношењу јавних политика и прописа који су квалитетнији, усклађенији и ефикасније се спроводе.

У том контексту реформа коју спроводи РСЈП треба да обезбеди механизме да процес доношења јавних политика Владе буде заснован на чињенично утемељеним одлукама и инструментима који би служили да јавне политике буду оријентисане ка жељеним резултатима и ефектима и засноване на поузданим подацима.

Ово, такође, подразумева да су јавне политике међусобно усклађене и сагласне буџетском оквиру.

PDF 0.3mb

Брошура ”О нама”

Преузмите