Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Јавне политике су правац деловања Владе у циљу постизања економских и друштвених циљева

РСЈП обавља стручне послове који се односе на креирање и управљање јавним политикама, спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката докумената јавних политика и прописа које припремају министарства и посебне организације.
Законом о министарствима („Сл.гласник РС“ бр.128/20) – у члану 38. прописана је надлежност посебне организације - Републичког секретаријата за јавне политике.
„Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду докумената јавних политика; обезбеђивање усклађености предлога докумената јавних политика и нацрта закона са усвојеним документима јавних политика, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива, односно предлога за унапређење процедура за израду докумената јавних политика; давање мишљења о потпуности садржаја и квалитету спроведене анализе ефеката јавних политика и извештаја о спровођењу докумената јавних политика, које припремају министарства и посебне организације; пружање методолошке подршке министарствима и посебним организацијама при изради предлога планских докумената и докумената јавних политика; унапређење праксе креирања и спровођења јавних политика, укључујући анализе и примену иновативних инструмената у јавним политикама, као и друге послове одређене законом.

Републички секретаријат за јавне политике припрема Акциони план за спровођење програма Владе, којим се утврђују приоритетни циљеви Владе, прати спровођење и извештава о реализацији Акционог плана за спровођење програма Владе, у сарадњи са свим органима државне управе.

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу и развој јавно-приватног дијалога; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са креирањем јавних политика и анализом ефеката јавних политика и прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.

Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на: унапређење пословног окружења кроз развој стратешког оквира у области регулаторне реформе; мерење административног трошка за привреду; управљање јединственим регистром административних поступака за привреду и грађане и, по потреби, предузима активности ради обезбеђивања координираног развоја јавних политика од ширег значаја за конкурентност и одрживи развој.“
РСЈП обавља стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације
Квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије.
Подршка квалитету јавних политика и прописа уз помоћ механизма оцене квалитета анализа ефеката јавних политика и прописа на привреду и грађане, које су дужни да спроведу органи државне управе који имају право да предлажу стратешка документа Владе;
Аналитичка подршка планирању стратешких циљева и праћењу ефеката јавних политика Владе, чији резултат може служити и као подршка креирању ефикаснијих јавних политика;
Подршка при утврђивању приоритета Владе у реализацији стратешких циљева као и праћење резултата остваривања циљева и координација спровођења појединих јавних политика
Обрада и подношење Влади на разматрање иницијатива привреде и грађана за решавање проблема у примени непотребних или неефикасних прописа
Континуирано спровођење регулаторне реформе у циљу поједностављења регулаторног оквира и укидања непотребних административних процедура.
Подршка усклађености целокупног планског система и конзистентности садржаја стратешких докумената Владе

Успостављање система креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница

Овим законом, коначно, предвиђено је да РСЈП преузима од Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање послова утврђених овим законом. Такође, РСЈП је од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе преузео запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему те средства за рад и архиву за вршење надлежности у области стратешке анализе и истраживања. Као новооснована организација „центра Владе“, РСЈП ће наставити да обавља све послове који су били у надлежности преузетих органа државне управе.

Конкретно, мисија РСЈП обухвата и следеће:

Обезбеђење квалитета и усаглашености јавних политика, докумената јавних политика и закона које израђују и предлажу доносиоци одлука (креатори јавних политика и предлагачи прописа), као и унапређење процеса управљања јавним политикама (планирања, анализе, креирања, доношења, праћења, вредновања спровођења и координације јавних политика), те повезивање процеса стратешког управљања и буџетског програмирања; утврђивање и праћење спровођења стратешких и оперативних приоритета и приоритетних циљева Владе, као и координацију тог процеса; на овај начин, тј. кроз успостављање ефикасног система координације целокупног процеса ствара се могућност да се документи јавних политика и закони примењују у пуној мери, као и да се прати напредак у остваривању стратешких и оперативних приоритетних циљева Владе.

РСЈП је одговоран за део реформе јавне управе, у складу са Стратегијом реформе јавне управе коју је Влада Републике Србије усвојила 24. јануара 2014. године, и то за реализацију посебних циљева под називом „Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе“ и „Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга.“

Мисија РСЈП је да као стручна служба пружа подршку Влади у креирању и доношењу јавних политика и прописа који су квалитетнији, усклађенији и ефикасније се спроводе.

У том контексту реформа коју спроводи РСЈП треба да обезбеди механизме да процес доношења јавних политика Владе буде заснован на чињенично утемељеним одлукама и инструментима који би служили да јавне политике буду оријентисане ка жељеним резултатима и ефектима и засноване на поузданим подацима.

Ово, такође, подразумева да су јавне политике међусобно усклађене и сагласне буџетском оквиру.

PDF 0.9mb

Брошура ”О нама”

Преузмите