Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Јавне политике су правац деловања Владе у циљу постизања економских и друштвених циљева

Обављање стручних послова који се односе на креирање и управљање јавним политикама, спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката докумената јавних политика и прописа које припремају министарства и посебне организације
Законом о министарствима („Сл.гласник РС“ бр.128/20) – у члану 38. прописана је надлежност посебне организације - Републичког секретаријата за јавне политике.
„Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на: анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива за израду докумената јавних политика; обезбеђивање усклађености предлога докумената јавних политика и нацрта закона са усвојеним документима јавних политика, у поступку њиховог доношења; давање иницијатива, односно предлога за унапређење процедура за израду докумената јавних политика; давање мишљења о потпуности садржаја и квалитету спроведене анализе ефеката јавних политика и извештаја о спровођењу докумената јавних политика, које припремају министарства и посебне организације; пружање методолошке подршке министарствима и посебним организацијама при изради предлога планских докумената и докумената јавних политика; унапређење праксе креирања и спровођења јавних политика, укључујући анализе и примену иновативних инструмената у јавним политикама, као и друге послове одређене законом.

Републички секретаријат за јавне политике припрема Акциони план за спровођење програма Владе, којим се утврђују приоритетни циљеви Владе, прати спровођење и извештава о реализацији Акционог плана за спровођење програма Владе, у сарадњи са свим органима државне управе.

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује: давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката; помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене; прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу и развој јавно-приватног дијалога; подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа; учешће у организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са креирањем јавних политика и анализом ефеката јавних политика и прописа; обављање послова везаних за праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом.

Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на: унапређење пословног окружења кроз развој стратешког оквира у области регулаторне реформе; мерење административног трошка за привреду; управљање јединственим регистром административних поступака за привреду и грађане и, по потреби, предузима активности ради обезбеђивања координираног развоја јавних политика од ширег значаја за конкурентност и одрживи развој.“
РСЈП обавља и стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката прописа које припремају министарства и посебне организације
Квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије.
Подршка квалитету јавних политика и прописа уз помоћ механизма оцене квалитета анализа ефеката јавних политика и прописа на привреду и грађане, које су дужни да спроведу органи државне управе који имају право да предлажу стратешка документа Владе;
Аналитичка подршка планирању стратешких циљева и праћењу ефеката јавних политика Владе, чији резултат може служити и као подршка креирању ефикаснијих јавних политика;
Подршка при утврђивању приоритета Владе у реализацији стратешких циљева као и праћење резултата остваривања циљева и координација спровођења појединих јавних политика
Обрада и подношење Влади на разматрање иницијатива привреде и грађана за решавање проблема у примени непотребних или неефикасних прописа
Континуирано спровођење регулаторне реформе у циљу поједностављења регулаторног оквира и укидања непотребних административних процедура.
Подршка усклађености целокупног планског система и конзистентности садржаја стратешких докумената Владе

Успостављање система креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница

Овим законом, коначно, предвиђено је да РСЈП преузима од Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање послова утврђених овим законом. Такође, РСЈП је од Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе преузео запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему те средства за рад и архиву за вршење надлежности у области стратешке анализе и истраживања. Као новооснована организација „центра Владе“, РСЈП ће наставити да обавља све послове који су били у надлежности преузетих органа државне управе.

Конкретно, мисија РСЈП обухвата и следеће:

Обезбеђење квалитета и усаглашености јавних политика, докумената јавних политика и закона које израђују и предлажу доносиоци одлука (креатори јавних политика и предлагачи прописа), као и унапређење процеса управљања јавним политикама (планирања, анализе, креирања, доношења, праћења, вредновања спровођења и координације јавних политика), те повезивање процеса стратешког управљања и буџетског програмирања; утврђивање и праћење спровођења стратешких и оперативних приоритета и приоритетних циљева Владе, као и координацију тог процеса; на овај начин, тј. кроз успостављање ефикасног система координације целокупног процеса ствара се могућност да се документи јавних политика и закони примењују у пуној мери, као и да се прати напредак у остваривању стратешких и оперативних приоритетних циљева Владе.

РСЈП је одговоран за део реформе јавне управе, у складу са Стратегијом реформе јавне управе коју је Влада Републике Србије усвојила 24. јануара 2014. године, и то за реализацију посебних циљева под називом „Унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе“ и „Повећање правне сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга.“

Мисија РСЈП је да као стручна служба пружа подршку Влади у креирању и доношењу јавних политика и прописа који су квалитетнији, усклађенији и ефикасније се спроводе.

У том контексту реформа коју спроводи РСЈП треба да обезбеди механизме да процес доношења јавних политика Владе буде заснован на чињенично утемељеним одлукама и инструментима који би служили да јавне политике буду оријентисане ка жељеним резултатима и ефектима и засноване на поузданим подацима.

Ово, такође, подразумева да су јавне политике међусобно усклађене и сагласне буџетском оквиру.

PDF 0.9mb

Брошура ”О нама”

Преузмите