Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Информације од јавног значаја

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја се води у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев обавезно садржи назив органа коме се упућује, име, презиме и адресу тражиоца, што прецизнији опис тражене информације , као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Свако може поднети захтев за приступ информацијама, а у захтеву не мора навести разлог тражења информација.

Републички секретаријат за јавне политике ће, у прописаном року, обавестити подносиоца захтева о поседовању информације, ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати или упутити копију тог документа.Тражилац информације ће, такође, бити обавештен о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ евентуалних нужних трошкова и др.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан и обавља се у просторијама Секретаријата у радно време. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати израду нужних трошкова копије. У наставку информатора је приложен шематски приказ поступка за приступ информацијама од јавног значаја и обрасци захтева за приступ информацијама од јавног значаја, обавештења о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије и жалби.

DOC 0.1mb

Захтев за информације од јавног значаја

Преузмите
DOC 0.1mb

Обавештење о стављању на увид докумената који садржи тражену информацију и израду копије

Преузмите
DOC 0.1mb

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији

Преузмите
DOC 0.1mb

Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року ћутање управе

Преузмите