Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Иновативан приступ у креирању јавних политика

Шта радимо

Користимо иновативни приступ у креирању јавних политика који је:

 • Фокусиран на задовољење потреба крајњих корисника (грађана) истраживањем и разумевањем њихових потреба;
 • Заснован на тестирању идеја – креирањем пилот пројеката, ради провере ефикасности предложених мера јавне политике, оптимизације трошкова и смањења ризика од неуспеха;
 • Условљен сарадњом и партнерским односима са свим заинтересованим странама (јавна управа, приватни сектор, академска заједница), те се у цео процес уводи и глас крајњих корисника (грађана) са циљем:
  • преиспитивања и разумевања проблема који се жели решити,
  • размене мишљења ради бољег разумевања ставова корисника,
  • развоја идеја и тестирања могућих решења,
  • успостављања механизама за дугорочно праћење ефеката предложених решења,
  • прилагођавања постојећих решења услед промене околности, а у складу са вредновањем постигнутих ефеката.

Кроз итеративан процес креирања и праћења спровођења јавних политика, примењују се, између осталог, дизајнерски начин размишљања (тзв. Design Thinking приступ) и налази бихевиористичке економије. Овакав процес осигурава да предложене (и усвојене) мере јавне политике буду боље прихваћене од стране крајњих корисника и да се ефикасније спроводе.

„Policy lab“ је заједнички назив за различите организационе облике мултидисциплинарних тимова који применом иновативних метода и алата, доприносе ефикаснијем процесу креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика.

О нама

Група за иновације у јавним политикама доноси нове приступе и алате у систем јавне управе у циљу креирања квалитетнијих јавних политика које су више у складу са потребама крајњих корисника (грађана и привреде).

Републички секретаријат за јавне политике, као институција која је у досадашњем раду препознала и увеле нове стандарде на пољу креирања и праћења резултата јавних политика, 2019. године основала је ову групу, као нову организациону јединицу у свом саставу, по узору на друге иновативне јединице (ен. policy labs) у свету. Група је део Сектора за развој и унапређење јавних политика, те на располагању има стручну подршку искусних колега економиста, статистичара и програмера.

Група за иновације у јавним политикама сарађује са другим органима и организацијама јавне управе, на пројектима где се дизајнирају другачија, понекад и неконвенционална решења, за која се очекује да ће унапредити ефективност мера јавне политике.

Поред јавне управе, као кључни партнери препознати су и привредни субјекти, академска заједница као и грађани и невладине организације. Циљ нам је да кроз заједничку сарадњу:

 • Боље разумемо и редефинишемо проблеме које решавамо;
 • Испитамо искуства и ставове крајњих корисника;
 • Развијемо дискусију и чујемо другачија мишљења ради бољег осмишљавања идеја и могућих решења;
 • Испитамо и тестирамо потенцијална решења;
 • Спроведемо изабрана решења;
 • Успоставимо механизме за праћење ефеката изабраних решења.

Група за иновације у јавним политикама је отворена за успостављање сарадње и нових партнерстава са свим заинтересованим организацијама и појединцима, који нас могу контактирати путем мејл адресе policylab@rsjp.gov.rs

Циљ је да се креира боља услуга која решава таргетиран проблем или задовољава одређену потребу, како би се постигао жељени ефекат.

Пројекти и активности

Кратак преглед наших скорашњих подухвата и пројеката

Пилот пројекат „Учионица какву желим“

Прочитај све
Група користи нове методе и алате у својим истраживањима који доприносе бољем разумевању потреба крајњих корисника и унапређују квалитет јавних политика.

Уколико не проналазите одговор на своје питање овде, можете нам писати на адресу policylab@rsjp.gov.rs Очекујте наш одговор ускоро!

 

Најчешће постављена питања

Како је настала Група за иновације у јавним политикама?

У жељи да унапреди, модернизује и уведе нови приступ и иновативне технике у процес креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика у Србији, Републички секретаријат за јавне политике је у току 2019. године основао Групу за иновације у јавним политикама, као нову организациону јединицу у оквиру Сектора за развој и унапређење јавних политика. Група користи нове методе и алате у својим истраживањима, по угледу на друге мултидисциплинарне тимове у свету (енг. Policy Lab), који доприносе бољем разумевању потреба крајњих корисника и унапређују квалитет јавних политика.

Шта je Policy lab?

Policy labје заједнички назив за различите организационе облике мултидисциплинарних тимова који применом иновативних метода и алата, доприносе ефикаснијем процесу креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика. Ове организације у основи свог рада користе приступ окренут према потребама крајњег корисника, те око себе окупљају представнике различитих интересних група. Циљ је да се заједничким истраживачким радом и анализом добијених података идентификују проблеми, развију креативне идеје и решења, која задовољавају потребе крајњих корисника. У свету постоји велики број оваквих тимова, организованих у владином или невладином сектору.

Да ли је Група за иновације у јавним политикама отворена за сарадњу са различитим заинтересованим странама?

Да. Републички секретаријат за јавне политике од оснивања негује културу отворености и сарадње са органима јавне управе, невладиним сектором, а нарочито са представницима привреде и академским организацијама. Група иде корак даље и у своја истраживања укључује и грађане и узима у обзир и њихова мишљења и потребе. Смисао таквог укључивања различитих учесника у процес истраживања и креирања јавних политика је у промени перспективе сагледавања проблема као и могућности налажења ефикаснијих и квалитетнијих решења кројених по потребама крајњих корисника.

На којим принципима се заснива рад Групе за иновације у јавним политикама?

Иновативни приступ рада Групе подразумева:

 • Фокус на задовољење потреба крајњих корисника (грађана и привреде), истраживањем и разумевањем њихових потреба и налажењем одговарајућих (понекад и иновативних) решења која ће омогућити пружање квалитетнијих јавних услуга;
 • Тестирање идеја – осмишљавањем и спровођењем пилот пројеката, ради провере ефикасности предложене јавне политике, чиме се смањује ризик од неуспеха и утиче на оптимизацију трошкова;

Сарадњу и партнерске односе са свим заинтересованим странама (јавна управа, академска заједница, НВО, привредни субјекти, грађани), тако да се кроз цео процес анализирају различити аспекти проблема свих корисника.

Које методолошке приступе Група за иновације у јавним политикама најчешће користи у свом раду?

Бихејвиорални приступ – бави се изучавањем феномена људског понашања и његовим обрасцима, комбиновањем научних сазнања из когнитивних наука, психологије и других друштвених наука.

Дизајнерски начин размишљања (енг. Design Thinking) – омогућава дубинско проучавање и разумевање потреба крајњих корисника, као и њихово укључивање у процес дизајнирања решења. Како би се ризик од неуспеха и нежељених последица свео на минимум, идејна решења (предложене јавне политике) се тестирају у раној фази.

Како Група за иновације у јавним политикама тестира одабрана решења?

Одабрана идејна решења Група тестира најчешће кроз пилот пројекте. Спровођењем пилот пројеката проверава се да ли идејно решење даје жељене ефекте и да ли има потенцијални негативни утицај на спровођење других јавних политика.

Један од метода за оцењивање успешности идејних решења јесте и употреба насумично контролисаних експеримената (енг. Randomised Controlled Trials – RCT).

Када укључити Групу за иновације у јавним политикама у процес креирања јавне политике?

Нови приступи могу да помогну када конвенционални приступи не задовољавају потребе крајњих корисника или не дају жељене резултате у решавању уочених проблема. Група кроз дубинска истраживања ставова и мишљења крајњих корисника, анализира проблем и заједнички са доносиоцима одлука и заинтересованим странама, применом иновативних приступа, креира нове опције за решавање проблема.