Inicijative

Na ovoj stranici možete ostaviti inicijativu za izmenu već usvojenih propisa ili izradu i usvajanje novih, kao i za izmenu/doradu javnih politika ili inicijativu za učešće u radnoj grupi. Na ovakav način, kao privredni subjekat ili građanin Republike Srbije, imate priliku da ukažete kreatorima propisa na poteškoće koje imate prilikom usaglašavanja svog poslovanja ili ponašanja sa određenim propisima, na nepotrebne administrativne procedure koje propisi nameću, ali i suvišne troškove koje imate po tom osnovu.