Na ovoj stranici možete naći

regulatorna reforma

Grafički prikaz ciklusa regulatorne reforme.

Ciklus regulatorne reforme

Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama

Na predlog Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlada Republike Srbije je na 192. sednici 23. januara 2016. godine usvojila Strategiju regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine, sa pratećim akcionim planom. Vlada je ovim dokumentom, za narednih 5 godina odredila strateške smernice ka stvaranju efikasne i efektivne javne uprave, maksimalno korisne za građane i privredu. Ova Strategija ujedno je i u funkciji sprovođenja Strategije reforme javne uprave, čime je zaoukružen proces celokupne reforme u ovoj oblasti. Republički sekretarijat za javne politike radio je na izradi Strategije sprovodeći detaljne analize više od godinu dana u saradnji sa predstavnicima organa državne uprave, privrede, međunarodnih organizacija i organizacijama civilnog društva. Korišćena su međunarodna iskustva u oblasti regulatorne reforme, kao i rezultati i iskustva iz prethodne Strategije 2008-2011. Održane su četiri javne rasprave tokom oktobra 2015. godine sa predstavnicima OCD, privrede i sa organima državne uprave, pri čemu je završna konferencija održana 21. oktobra 2015. godine.

Strategiju regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine
Vidi dokument

USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

Poslovno okruženje u kome posluju domaći privrednici je opterećeno brojnim barijerama koje često nisu vidljive u početnim fazama otpočinjanja poslovanja. S obzirom da je Republika Srbija u tranziciji već duži vremenski period, koju karakterišu česte izmene propisa, a time i promene pravila poslovanja, privrednici imaju teškoće da se svim tim promenama na vreme prilagode, a često zbog problema u poslovanju nemaju ni vremena da se upoznaju sa njima. Administrativno opterećenje je visoko i karakterišu ga brojni postupci za ostvarivanje nekog prava ili ispunjavanje obaveza. Administrativno opterećenje predstavlja trošak privrednih subjekata i u međunarodnim okvirima se prepoznaje kao značajna prepreka daljem privrednom razvoju, a njihovo smanjenje kao ključni osnov za unapređenje uslova poslovanja.

Većina navedenih problema, može se rešiti uspostavljanjem jedinstvenog javnog registra administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja, kojim bi se svi postupci učinili javno dostupnim, obezbedila njihova ažurnost i omogućilo pojednostavljenje i eventualno ukidanje onih koji nisu neophodni.

Projekat uspostavljanja jedinstvenog javnog registra administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja (u daljem tekstu: Registar) predstavlja jednu od prioritetnih aktivnosti u oblasti regulatorne reforme u narednom četvorogodišnjem periodu. Osnovni ciljevi ovog projekta su smanjenje administrativnih troškova za između 15% – 20% do 2020. godine (odnosno smanjenje sa 3,46% BDP na 3% BDP), unapređenje transparentnosti i predvidljivosti poslovnog okruženja i pojednostavljenje administrativnih postupaka, kao i unapređenje kvaliteta usluga javne uprave. Projekat predstavlja suštinu regulatorne reforme u narednom četvorogodišnjem periodu i podrazumeva maksimalnu uključenost svih organa državne uprave i javnih preduzeća, koji u svojoj nadležnosti imaju postupke kroz koje privreda ostvaruje neko pravo ili ispunjava obavezu.

Da bi se ovaj projekat realizovao i uspostavila čvrsta koordinacija svih organa i organizacija državne uprave, kao i njihova maksimalna posvećenost u procesu popisa i optimizacije administrativnih postupaka i drugih uslova poslovanja, Vlada je na sednici održanoj 29. decembra 2016. godine usvojila Zaključak 05 Broj: 021-12698/2016, kojim je uspostavila mehanizam koordinacije u koji je uključeno 125 javnih organa, organizacija, javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlašćenja. Celokupnim postupkom koordinišu Republički sekretarijat za javne politike i Generalni sekretarijat Vlade.

Istim zaključkom usvojeni su i Operativni plan aktivnosti za uspostavljanje jedinstvenog javnog registra administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja, Uputstvo za sprovođenje popisa administrativnih postupaka i Obrazac za popis administrativnih postupaka koji se odnose na poslovanje.

Uspostavljanje veb portala za privredu (u poslednjem kvartalu 2018. godine), administrativni postupci i ostali uslovi za poslovanje (svi potrebni podaci, formulari i ostale informacije neophodne za sprovođenje konkretnog postupka) bi se učinili dostupnim na jednom mestu. Time će se omogućiti privredi da ostvari značajne uštede vremena i novca u vezi popunjavanja i podnošenja brojnih zahteva. S druge strane, ovo bi omogućilo bližu saradnju između privrede i javne uprave u pojednostavljenju administrativnih postupaka i smanjenju troškova na strani javnog sektora.

Projekat je određen kao prioritet brojnim strateškim dokumentima: Programom ekonomskih reformi (ERP) za period 2016-2018; Strategijom za regulatornu reformu i unapređenje sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020; Strategijom za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period 2015-2020; Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije i Planom prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta u republici Srbiji za period 2016-2018, i u bliskoj je vezi sa Reformom javne uprave i unapređenjem sistema e-Uprave i e-Biznisa.

Realizacija ovog projekta biće sprovedena u tri faze. U toku prve faze, izvršiće se popis svih administrativnih postupaka i pripremiti pravni okvir za uspostavljanje predmetnog registra, a za koordinaciju svih aktivnosti će biti zadužen Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: RSJP). Tokom druge faze biće izvršena analiza i optimizacija minimum 30% najfrekventnijih postupaka – koordinacija RSJP i Ministarstva privrede. Dok se u trećoj fazi koja će se sprovoditi u 2018. godini, očekuje uspostavljanje registra i nastavak optimizacije preostalih postupaka – u koordinaciji RSJP, Ministarstva privrede i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Najznačajniji korak u prvoj fazi je popis administrativnih postupaka koji će se sprovesti popunjavanjem obrazaca za administrativne postupke. Obuke za popis administrativnih postupaka su uspešno realizovane u periodu od 13. februara do 28. marta, a ukupno je 422 službenika pohađalo obuku . Prezentaciju sa obuka možete preuzeti ovde. Radi lakšeg snalaženja prilikom popisa, kao i utvrđivanja koje postupke je neophodno popisivati a koje ne, Republički sekretarijat za javne politike je pripremio dokument u kome su sadržana najčešća pitanja i odgovori i možete ga preuzeti ovde. Ažurirano Uputstvo za sprovođenje popisa administrativnih postupaka, koje predstavlja vodič službenicima nadležnim za popis administrativnih postupaka možete preuzeti ovde.

Administrativni postupak predstavlja postupak rešavanja po zahtevu privrednog subjekta, od trenutka podnošenja do trenutka odlučivanja, odnosno donošenja akta i njegovog dostavljanja podnosiocu, a u cilju ostvarivanja određenog prava ili ispunjenja obaveza.

Administrativni postupak podrazumeva sledeće korake:

  1. Podnošenje zahteva (podneska) od strane fizičkog/pravnog lica nadležnom organu ili organizaciji, sa potrebnom dokumentacijom, informacijama, uplatom taksi/naknada i sl.;
  2. Sprovođenje postupka u skladu sa podnetim zahtevom;
  3. Izdavanje akta odnosno dobijanje odgovora (pozitivnog ili negativnog) u skladu sa podnetim zahtevom, od strane nadležnog organa ili organizacije.

Administrativni postupak predstavlja proces izdavanja licence, dozvole, odobrenja, rešenja, uverenja, autorizacije, sertifikata, potvrde, izvoda iz službenih evidencija, davanja saglasnosti i ostalih akata koje, u skladu sa važećim propisima, izdaju nadležni organi i organizacije. Takođe, administrativni postupak može biti i podnošenje prijave, izveštaja, odnosno izvoda iz evidencije, ukoliko postoji obaveza da se nadležni organ obaveštava o određenim činjenicama.

U tom smislu, aministrativni postupak treba shvatiti šire od upravnog postupka, s obzirom da obuhvata svako obraćanje nadležnom organu radi ostavarivanja nekog prava ili ispunjenja određene obaveze.

Nakon sprovođenja treće faze projekta, odnosno uspostavljanjem Registra, dalja optimizacija i ažuriranje administrativnih postupaka će postati redovna obaveza svih organa javne uprave.

 

Radna dokumenta
Naziv dokumenta

Uputstvo za popunjavanje obrasca

Uputstvo za korišćenje kalkulatora za obračun administrativnih troškova

Metodologija za pojednostavljenje

E-PAPIR


Čitaj još

Kalkulator troškova

RSJP Vam omogućava izračunavanje administrativnih troškova kao i potencijalne uštede/dodatne troškove. Pogledajte naš kalkulator ovde.

Mišljenja na propise i strategije

U cilju obezbeđivanja kvaliteta javnih politika i propisa, RSJP je od 2014. godine do prvog kvartala 2018. godine izdao više od 800 mišljenja o sprovedenoj analizi efekta zakona i strateških dokumanta javnih politika

PRIMERI DOBRE PRAKSE

Analiza efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o zaštiti potrošača
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o komunalnim delatnostima
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o privrednim društvima
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Vidi dokument
Analiza efekata Nacrta zakona o transfuziološkoj delatnosti
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o transplantaciji ćelija i tkiva
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o transplantaciji organa
Vidi dokument
Obrazloženje i Analiza efekata Nacrta zakona o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja
Vidi dokument