Konačna lista o oceni i selekciji

06 / 02 / 2018

KONAČNI REZULTATI SPROVOĐENJA POSTUPKA OCENE I SELEKCIJE – ažurirana vest

pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva od 22. februara 2016. godine za akreditovane naučno-istraživačke organizacije (institute, fakultete, univerzitete i centare izuzetnih vrednosti) za sprovođenje istraživanje na tri teme, a u okviru Projkta „PERFORM”, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Nakon utvđivanja preliminarnih listi o oceni i selekciji prijava, objavljenih 23. marta 2016. godine, te nakon isteka predviđenog roka za dostavljanje prigovora,  komisije za ocenu i selekciju su konstatovale da nema uloženih prigovora, kao i da rezultati sprovođenja konkursa, utvrđeni u preliminarnim listama o oceni i selekciji prijava ostaju nepromenjeni. Imajući u vidu navedeno,utvrđena je Konačna lista o oceni i selekciji prijava:

1. Tema: „Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija“:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 70)
1.
Ekonomski fakultet
950/2
60
2.
Institut ekonomskih nauka (IEN), Beograd
118
57
PDF 0.2mb

Odluka o utvrđivanju Konačne liste o oceni i selekciji prijava

Pogledaj
PDF 0.3mb

Izveštaj o radu Komisije

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Kriterijumi za selekciju i ocenu prijava

Pogledaj

2. Тема „Анaлизa регулaторног оквирa предузетништвa три нaјперспективније делaтности, сa предлогом поједностaвљењa пословaњa зa млaде предузетнике“:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 60)
1.
Ekonomski institut
08.03.2016.
58
2.
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
154/16
52
3.
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
08.03.2016.
43
PDF 0.2mb

Odluka o utvrđivanju Konačne liste o oceni i selekciji prijava

Pogledaj
PDF 0.4mb

Izveštaj o radu Komisije

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Kriterijumi za selekciju i ocenu prijava

Pogledaj
Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 100)
1.
Institut ekonomskih nauka Beograd
113
80
2.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
01бр.572/1
75
3.
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
951/2
70
4.
Ekonomski institut Beograd
8. marta 2016.
65
PDF 0.2mb

Odluka o utvrđivanju Konačne liste o oceni i selekciji prijava

Pogledaj
PDF 0.3mb

Izveštaj o radu Komisije

Pogledaj
DOCX 0.1mb

Kriterijumi za selekciju i ocenu prijava

Pogledaj