Mišljenja na propise i dokumente javnih politika od 2008. godine do danas

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi delovanje pojedinaca koji rade zajednički u timovima bilo efikasno.
1
09.03.2021
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању Програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2021. годину

7
05.01.2021

Мишљење на Предлог уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2021. години

14
14.11.2020
Потпуна

Мишљење на Предлог уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом, испод тржишне цене, односно без накнаде

15
14.10.2020
Делимична

Мишљење на Предлог уредбе о реализацији поступка наплате потраживања којима је у име и за рачун Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине управља и располаже Агенција за осигурање депозита

16
10.09.2020

Мишљење на Предлог уредбе о организацији и начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу