Priručnik za izradu srednjoročnih planova jedinica lokalne samouprave

07 / 07 / 2022

Republički sekretarijat za javne politke je uz podršku Projekata EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave, pripremio Priručnik za izradu srednjoročnih planova jedinica lokalne samouprave, kako bi službenicima zaposlenim u gradivima i opštinama, koji izraduđuju svoje srednjoročne planove, pružili praktična uputstva i doprineli efikasnijoj i efektivnijoj izradi tih dokumenata.

Srednjoročni planovi su veoma značajan dokument u planskom sistemu jedinice lokalne samouprave, jer se na osnovu njega prati ispuljavanje svih prioritetnih ciljeva koji su utvrđeni u planu razvoja jednog grada, odnosno opštine. Takođe, srednjoročni plan omogućava i pregled svih obaveza koje jedinica lokalne samouprave ispunjava u skladu sa posebnim propisima i dokumentima javnih politika na republičkom i pokranskom nivou u periodu od tri godine. Zahvaljujući srednjoročnom planu, postavljaju se razvojni prioriteti za planiranja budžeta što omogućava da planiranje budžeta bude efikasnije i transparentnije.

Pripručnik je izrađen na osnovu iskustava stečnih tokom izrade prvih srednjoročnih planova jedinica lokalne samouprave i u njemu su predstavljeni i primeri dobre prakse.