Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Приручник за израду средњорочних планова јединица локалне самоуправе

07 / 07 / 2022

Републички секретаријат за јавне политке је уз подршку Пројеката ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора за сектор реформе јавне управе, припремио Приручник за израду средњорочних планова јединица локалне самоуправе, како би службеницима запосленим у градивима и општинама, који израдуђују своје средњорочне планове, пружили практична упутства и допринели ефикаснијој и ефективнијој изради тих докумената.

Средњорочни планови су веома значајан документ у планском систему јединице локалне самоуправе, јер се на основу њега прати испуљавање свих приоритетних циљева који су утврђени у плану развоја једног града, односно општине. Такође, средњорочни план омогућава и преглед свих обавеза које јединица локалне самоуправе испуњава у складу са посебним прописима и документима јавних политика на републичком и покранском нивоу у периоду од три године. Захваљујући средњорочном плану, постављају се развојни приоритети за планирања буџета што омогућава да планирање буџета буде ефикасније и транспарентније.

Припручник је израђен на основу искустава стечних током израде првих средњорочних планова јединица локалне самоуправе и у њему су представљени и примери добре праксе.