Početak izrade Nacrta programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2020. godine

22 / 02 / 2019

Republički sekretarijat za javne politike, u skladu sa odredbama člana 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom Nacrta programa za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR za period 2019 – 2020. godine (u daljem tekstu: Nacrt programa).

Nacrtom programa, razrađuju se ciljevi utvrđeni sledećim dokumentima javnih politika:

1) Strategijom regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 8/16), Poseban cilj 3: Pojednostavljenje administrativnih procedura i uspostavljanje sistema za kontinuirano merenje i praćenje administrativnih troškova privrede i građana;                                 2) Strategijom podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 35/15), Stub: Unapređenje poslovnog okruženja, Dimenzija 2: Unapređenje efikasnosti sprovođenja administrativnih postupaka;

3) Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije („Službeni glasnik RS”, broj 110/15) Posebni cilj 3: Smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja za privredu i građane;

Imajući u vidu ciljeve navedenih dokumenata javnih politika, kao opšti cilj Nacrta programa prepoznato je smanjenje administrativnih troškova za privredu, što će biti i postignuto realizacijom posebnih ciljeva – optimizacijom i digitalizacijom administrativnih postupaka.

Planirano je, da sastavni deo Nacrta programa bude i akcioni plan za njegovo sprovođenje u 2019. godini, zajedno sa „prvim paketom” pripremljenih preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka, usaglašenim sa državnim organima i organizacijama odgovornim za njihovo sprovođenje, kao i na osnovu rezultata održanih fokus grupa i dostavljenih inicijativa privrede (u prilogu vesti).

Republički sekretarijat za javne politike poziva zainteresovanu javnost da dostavi svoje predloge u vezi sa sadržinom Nacrta programa, kao i predloge, primedbe i sugestije na „prvi paket” preporuka za optimizaciju administrativnih postupaka, putem elektronske pošte na adresu: office@rsjp.gov.rs

Prilog – preporuke za optimizaciju administrativnih postupaka