Nova metodologija praćenja tržišta rada

25 / 12 / 2017

U amfiteatru Nacionalne službe za zapošljavanje održana je 22. decembra, prezentacija nove metodologije za praćenje usluga i aktivnih mera tržišta rada.

Razvijena nova metodologija je značajan rezultat ostvaren u potkomponenti 4.2. u komponenti 4 – rad i zapošljavanje u okviru Projekta za unapredjenje konkurentnosti i zaposljavanja koji se realizuje na osnovu Sporazuma o zajmu koji je Republika Srbija potpisala sa Svetskom bankom.

Novu metodologuju u funkciji poboljšanja efektivnosti aktivnih mera zapošljavanja predstavili su Neda Milanović i Milan Đuretanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje i konsultant na Projektu, prof. dr Mihail Arandarenko.

Nova metodoligija je razvijeni alat koji kreatorima politika omogućava dobijanje precizne slike o svim troškovima i učesnicma usluga i mera tržišta rada, kao osnove za evaluaciju neto učinaka programa i za dalju analizu troškova i koristi.

Kako je metodologija zasnova na doslednom praćenju metodološkog uputstva Eurostata o statistici politika tržišta rada, značajan rezultat ogleda se i u mogućnosti poređenja performansi sa drugim evropskim zemljama koje koriste istu metodologiju.

Na predstavljanju i u kasnijoj diskusiji u vezi sa novom metodologijom, aktivno su učestvovali predstavnici Svetske banke, ministarstava – korisnika Projekta, Privredne komore Srbije, Nacionale službe za zapošljavanje, konsultanti na komponenti 4 i Republičkog sekretarijata za javne politike koji obavlja funkciju koordinatora nad Projektom u celini.