Nacrt V Poglavlja Programa ekonomskih reformi (ERP) 2020-2022

09 / 12 / 2019

U cilju pripreme za proces ekonomskog i fiskalnog nadzora unutar Evropske unije, Republika Srbija u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP)

U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje („economic governance“) podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

ERP je prenosni („rolling“) program tako da svaki novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Ciklus počinje u junu svake godine izdavanjem detaljnih smernica od strane Evropske komisije za Zapadni Balkan i Tursku, a završava se u maju naredne godine usvajanjem zajedničkih zaključaka na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja u Briselu. U toku je šesti ciklus izrade dokumenta ERP za period 2020–2022. godine.

ERP se sastoji iz dela posvećenog makroekonomskoj situaciji i monetarnoj politici i dela o prioritetnim strukturnim reformama. Izradu prvog dela dokumenta koordiniraju Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije, a za koordinaciju dela o prioritetnim strukturnim reformama zaduženi su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike. U izradi dokumenta aktivno učestvuju članovi Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja ERP osnovane odlukom ministra finansija.

Strukturne reforme, u okviru poglavlja 5. ERP 2020-2022, u skladu sa smernicama Evropske komisije, organizovane su u osam ključnih oblasti: reforma tržišta energije i transporta; poljoprivreda, industrija i usluge; poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija; trgovinske reforme; obrazovanje i veštine; zapošljavanje i tržište rada i socijalna zaštita i uključivanje, a prikazane su u 22 prioritetne strukturne reforme.

Nacrt poglavlja 5. dokumenta ERP 2020-2022. stavlja se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 6. do 20. decembra 2019. godine. Deo dokumenta posvećen makroekonomskoj situaciji i monetarnoj politici biće sačinjen na osnovu revidirane Fiskalne strategije za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu koja se može preuzeti na: https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=15027

Nakon finalizacije teksta dokumenta ERP 2020-2022. u narednom periodu i potom usvajanja od strane Vlade Republike Srbije, dokument će biti dostavljen EK krajem januara 2020. godine.

ERP će nakon toga biti razmotren sa predstavnicima EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama tokom maja 2020. godine, u okviru ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) na kome će biti usvojene i nove zajedničke preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

U cilju obezbeđivanja što širih konsultacija prilikom izbora prioritetnih strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interresorne konsultacije preko ERP koordinatora, kao i konsultacije sa organizacijama civilnog društva o kojima se sačinjava poseban aneks dokumenta ERP.

Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa ekonomskih reformi 2020-2022. dostave na elektronsku adresu erp@mfin.gov.rs do 20. decembra 2019. godine.

Poslednji dokument ERP 2019-2021. kao i Preporuke EKOFIN Saveta iz maja 2019. godine, možete pogledati ispod.

PDF 1.4mb

ERP 2020-2022 nacrt poglavlja V

Pogledaj
PDF 3.3mb

ERP 2019-2021

Pogledaj
PDF 0.4mb

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

Pogledaj