Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2023-2025.

12 / 12 / 2022

Nacrt Programa ekonomskih reformi (eng. Economic Reform Programme, ERP) 2023-2025. stavlјa se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike i portala eKonsultacije od 12. do 26. decembra 2022. godine.

Nacrtom dokumenta obuhvaćen je pregled makro-ekonomske situacije i monetarne politike čiju izradu koordiniraju Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije, a zatim i poglavlјe kojim su predstavlјene strukturne reforme, prepoznate kao značajne u cilјu otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i jačanju konkurentnosti privrede u narednom trogodišnjem periodu za čiju koordinaciju izrade su zaduženi Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike.

Strukturne reforme su u skladu sa smernicama Evropske komisije organizovane u trinaest oblasti, kako bi bio dat širok pregled socijalno-ekonomskih izazova i to: upravlјanje javnim finansijama, zelena tranzicija, digitalna transformacija, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblasti ekonomskih integracija, reforme energetskog tržišta, reforme transportnog tržišta, polјoprivreda, industrija i usluge, obrazovanje i veštine, zapošlјavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija i zdravstvena zaštita. U okviru pomenutih oblasti, kao tri klјučna izazova izdvojeni su: Povećanje zaposlenosti, posebno mladih, žena i osetlјivih grupa i socijalna zaštita od siromaštva, Stvaranje poslovnog ambijenta povolјnijeg za investicije kao i Ozelenjavanje energetskog sektora i potpuno otvaranje energetskog tržišta.

Nakon prethodno sačinjene preliminarne liste strukturnih reformi, obavlјene su i dodatne interesorne konsultacije te su ovim Nacrtom predviđene ukupno 22 reforme. U cilјu obezbeđivanja što šireg konsenzusa prilikom izbora i kreiranja prioritetnih strukturnih reformi tokom procesa izrade dokumenta predviđene su konsultacije i sa organizacijama civilnog društva, o čemu će biti sačinjen poseban aneks dokumenta ERP 2023- 2025.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije na Nacrt programa ekonomskih reformi mogu dostaviti na sledeću elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 26. decembra 2022. godine.

Podsećanja radi, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu na godišnjem nivou izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi koji predstavlјa strateški dokument za planiranje ekonomske politike i upravlјanje reformama, klјučnih kako za pobolјšanje konkurentnosti, podsticanje novih radnih mesta i olakšavanje socijalne inkluzije, tako i za ispunjavanje ekonomskih kriterijuma u ​​procesu pristupanja EU.

Poslednji dokument ERP 2022-2024, kao i Preporuke EKOFIN Saveta iz maja 2022. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2022- 2024.

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

PDF 2.8mb

Nacrt programa ekonomskih reformi za period od 2023. do 2025. godine

Pogledaj