IZRADA PLANOVA RAZVOJA JLS – POZIV ZA DOSTAVLjANjE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI ZA ANGAŽOVANjE PRAVNOG LICA ZA PRUŽANjE USLUGE

09 / 03 / 2021

POZICIJA: TEHNIČKA POMOĆ ZA PODRŠKU ZA IZRADU PLANOVA RAZVOJA ZA TRI PILOT JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS)
REFERENTNI BROJ: SRB-SDC-MDULS3-RSJP-IPR-2020-24
DATUM OBJAVE: 9. MART 2021.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) i Stalnom konferencijom gradova i opština sprovodi projekat „Lokalna samouprava za 21. vek“ koji podržava Vlada Švajcarske konfederacije.

Projekat je usmeren na aktivnosti u oblasti reforme sistema lokalne samouprave, decentralizacije, poboljšanje kapaciteta i obezbeđivanje boljeg korišćenja resursa na nivou lokalne samouprave za pružanje usluga građanima i privrednim subjektima u skladu sa zakonskim nadležnostima, participaciju i veće učešće građana, unapređenje izbornog sistema, kao i unapređenje sistema planiranja na lokalnom nivou.

Deo sredstava Projekta namenjen je angažovanju konsultanta za realizaciju sledećeg zadatka: Tehnička pomoć za podršku za izradu planova razvoja za tri pilot jedinice lokalne samouprave.

Ova aktivnost ima za cilj sistemske reforme u pravcu ojačanih lokalnih uprava u skladu sa Strategijom reforme javne uprave koje vode ka efikasnijim jedinicama lokalne samouprave, boljim uslugama, participatorno-demokratskim procesima i planiranju utemeljenom na činjenicama na lokalnom nivou u korist i muškaraca i žena u Srbiji.

U skladu sa navedenim potrebama, MDULS raspisuje Poziv za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za angažovanje Konsultanta (pravnog lica) za poziciju:

Tehnička pomoć za podršku za izradu planova razvoja za tri pilot jedinice lokalne samouprave

Rezultati koje Konsultant mora da ostvari su:
Razvijeni kriterijumi za odabir tri JLS uzimajući u obzir regionalni raspored, nivo razvijenosti, broj stanovnika, ekonomske i socijalne kriterijume, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO);
Urađen pregled postojećeg stanja y pogledu važećih pravnih akata i planskih dokumenata u odabranim JLS i predlog optimizacije planskih dokumenata na lokalnom nivou;
Pripremljen plan konsultacija za uključivanje javnosti i zainteresovanih strana u procesu izrade planova razvoja JLS;
Pripremljena analiza po oblastima datim u Smernicama za izradu planova razvoja JLS korišćenjem izveštajnih tabela iz Analitičko-informacionog sistema JLS za odabrane JLS, u oblastima u kojima su tabele definisane;
Pružena stručna i tehnička podrška (mentorstvo) za predstavnike odabranih JLS u procesu izrade planova razvoja, kao i o načinu praćenja sprovođenja planova razvoja, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS;
Pripremljeni predlozi planova razvoja odabranih JLS i usklađeni sa relevantnim planskim dokumentima na republičkom i pokrajinskom nivou;

Pored navedenih rezultata, Konsultant će biti zadužen i za sledeće:

za organizaciju najmanje 3 tematske radionice u svakoj odabranoj JLS;
da tokom trajanja ugovora odabranim JLS obezbedi dostupnost ekspertskog tima za podršku; kako kroz održavanje sastanaka, tako i putem elektronske i telefonske komunikacije.

 

Zainteresovani Konsultanti – pravna lica, treba da ispunjavaju sledeće minimalne kvalifikacije:

Konsultant, mora biti pravno lice koje zadovoljava sledeće minimalne kriterijume:

Iskustvom u oblasti planiranja javnih politika i analize efekata i ekonomske analize za potrebe kreiranja javnih politika i rad na sličnim zadacima,
Iskustvo u radu sa državnom upravom i lokalnom samoupravom u smislu planiranja lokalnoj razvoja,
Iskustvo u pružanju tehničke podrške organima državne uprave i lokalne samouprave u oblastima kao što su: planiranje u JLS, priprema i realizacija projekata, javne finansije (programski budžet), upravljanje u lokalnoj samoupravi i slično.
Da može da formira tim koji se sastoji od sledećih stručnjaka:

Tri stručnjaka za planiranje lokalnog razvoja, od čega jedan koordinator tima – minimalne kvalifikacije: visoko obrazovanje u oblasti društveno-humanističkih nauka, poznavanje osnova novog planskog sistema (na bazi Zakona o planskom sistemu i usvojenih podzakonskih akata i Smernica za izradu planova razvoja JLS), učešće u najmanje jednom projektu koji se direktno naslanja na novi planski sistem Republike Srbije (Zakon o planskom sistemu, podzakonska akta, Smernice), najmanje 5 godina u radu na izradi dokumenata razvojnog planiranja/dokumenata javnih politika za jedinice lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije ili okruženja – najmanje jedan ugovor, najmanje 5 godina iskustva u održavanju obuka i mentoringa za predstavnike državne uprave i lokalne samouprave (oblast Planiranje u JLS ili slično), barem jedan stručnjak da ima najmanje 5 godina iskustva u oblasti javnih finansija. Poželjno je da najmanje jedan ekspert ima akreditaciju Nacionalne akademije za javnu upravu u oblasti Planiranja u lokalnoj samoupravi.

Svi stručnjaci će biti zaduženi za sledeće: razvoj kriterijuma za odabir tri JLS sa teritorije Republike Srbije, izradu pregleda i analiza postojećeg stanja za odabrane JLS (u skladu sa preporukama iz Smernica za izradu planova razvoja JLS) a na osnovu sektorskih analiza dobijenih od strane stručnog tima za analizu, pružanje tehničke podrške predstavnicima odabranih JLS iz oblasti: planiranje u lokalnoj samoupravi u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i podzakonskim aktima, pripremu tri plana razvoja, za tri odabrane JLS, u skladu sa usvojenim zakonskim okvirom Republike Srbije i Smernicama, vodeći računa o usaglašenosti sa dokumentima višeg nivoa (Agenda 2030 – COR, EU-pregovaračka poglavlja, nacionalna i regionalna dokumenta)
Stručni tim za analizu – najmanje tri eksperta (ekonomski razvoj, društveni razvoj i infrastruktura; broj eksperata zavisi od polja ekspertize pojedinačnog eksperta). Minimalne kvalifikacije za stručni tim za analizu (važi za sve eksperte): visoka stručna sprema u oblasti društveno-humanističkih nauka, poznavanje osnova novog planskog sistema (na bazi Zakona o planskom sistemu i usvojenih podzakonskih akata i Smernica) – poželjno je učešće u najmanje jednom projektu koji se direktno naslanja na novi planski sistem RS – u delu izrade pregleda i analize stanja, prikupljanju i obradi podataka i sl., poznavanje krovnih planskih dokumenata na koja se vezuju planovi razvoja JLS (Agenda 2020, EU poglavlja, nacionalni strateški okvir i dr.), minimum 3 godine iskustva u izradi analiza u konkretnoj oblasti ekspertize. Stručni tim za analizu biće zadužen za sledeće: prikupljanje javno dostupnih podataka (Analitički servis JLS, RSZ, drugo) vodeći računa o podacima koji će ukazati na pokazatelje u direktnoj vezi sa pokazateljima (lokalizovanim) krovnih planskih dokumenata, a pre svega ciljeva održivog razvoja, izradu upitnika po oblastima za svaku od odabranih JLS u cilju prikupljanja primarnih podataka i informacija (uzeti u obzir upitnike date u formi metodoloških alata u okviru priloga podzakonskih akata novom planskog sistema, uz potrebna prilagođavanja), obradu prikupljenih podataka i prezentaciju istih sa zaključcima i slanje materijala stručnjacima za planiranje lokalnog razvoja (voditi računa o pokazateljima iz krovnih planskih dokumenata prethodno spomenutih i lokalizaciji istih), doradu prethodnih materijala u skladu sa zahtevima i sugestijama stručnog tima za planiranje, kontinuiranu komunikaciju sa stručnim timom za planiranje.
Stručnjak za pravna pitanja – minimalne kvalifikacije: visoka stručna sprema u oblasti pravnih nauka, poznavanje osnova novog planskog sistema (na bazi Zakona o planskom sistemu i usvojenih podzakonskih akata i Smernica) – poželjno je učešće u najmanje jednom projektu koji se direktno naslanja na novi planski sistem RS, najmanje 5 godina iskustva na sličnim poslovima u oblasti javnih politika. Ovaj stručnjak će biti zadužen za: izradu plana konsultacija i podršku u sprovođenju konsultativnog procesa, sprovođenje analize važećih pravnih akata i planskih lokalnih dokumenata odabranih JLS, analizu relevantnih planskih dokumenata i propisa na republičkom i pokrajinskom nivou u cilju usaglašavanja planova razvoja JLS sa tim dokumentima, izradu delova planova razvoja JLS.

Za sve članove tima je obavezno iskustvo u radu sa podacima i dobro znanje excela.

Dodatne reference, koje će se posmatrati kao prednost u evaluacionom procesu:

Dodatne poželjne reference Konsultanta:

iskustvo u radu sa državnom upravom i lokalnom samoupravom – savetovanje u delu pripreme i implementacije projekata, menadžment javnih finansija, analize, studije i slično,
iskustvo u radu na pripremi i/ili implementaciji projekata finansiranih iz različitih donatorskih programa.

Dodatne poželjne kvalifikacije članova tima:

iskustvo većine članova tima u radu sa državnom upravom i lokalnom samoupravom;
iskustvo stručanjaka za analizu u naprednoj statističkoj obradi podataka.

Predviđeno je da konsultant bude angažovan u periodu od maja 2021. do marta 2022. godine.

Evaluacioni kriterijumi i ocene
Podaci o Konsultantu                                     40 poena
Tim eksperata             60 poena
Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće informacije:
Podaci o pravnom licu) sa dokazima o registraciji kod nadležnog organa, odnosno upisu u odgovarajući registar.

Dokaz:

PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda;

Napomena:

U slučaju da ponudu podnosi grupa konsultanata (pravnih lica), ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika.

U slučaju da Konsultanat podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih).

Informacije i propratni materijal o iskustvu u realizaciji sličnih aktivnosti iz kojih se mogu videti kvalifikacije i sposobnosti Konsultanta da sprovede projektni zadatak, sa dokazima o iskustvu na sličnim projektima.

Dokazi:

Kopija ugovora o realizaciji sličnog zadatka u Republici Srbiji ili okruženju.
informacije o članovima tima eksperata sa dokazima o iskustvu u realizaciji sličnih projekata.

Dokazi:

Biografije članova tima eksperata;
Ugovori i/ili potvrde kao dokaz o iskustvu u realizaciji sličnih projekata

Konsultant se može udruživati sa drugim pravnim i fizičkim licima kako bi poboljšao svoje kvalifikacije.

Izbor će se vršiti primenom metoda: “Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata“, u skladu sa postupkom predviđenim Prilogom br. 3 Sporazuma između Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije.

Zainteresovani mogu dobiti više informacija na e-mail adresi radnim danom od 10:00 do 15:00 časova, najkasnije tri dana pre isteka datuma za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti.

Molimo da potpisanu Izjavu o zainteresovanosti na srpskom jeziku, dostavite u elektronskoj ili pisanoj formi, najkasnije do 23. marta 2021. godine na sledeću adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave – Biljana Đokić

Birčaninova 6

Beograd

E-mail adresa: biljana.djokic@mduls.gov.rs

DOCX 0.1mb

MDULS Poziv za uslugu izrade planova razvoja 09.03.2021

Pogledaj