Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ИЗРАДА ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЈЛС – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ

09 / 03 / 2021

ПОЗИЦИЈА: ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЗА ПОДРШКУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЗА ТРИ ПИЛОТ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ЈЛС)
РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ: SRB-SDC-MDULS3-RSJP-IPR-2020-24
ДАТУМ ОБЈАВЕ: 9. МАРТ 2021.

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина спроводи пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске конфедерације.

Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима, партиципацију и веће учешће грађана, унапређење изборног система, као и унапређење система планирања на локалном нивоу.

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Техничка помоћ за подршку за израду планова развоја за три пилот јединице локалне самоуправе.

Ова активност има за циљ системске реформе у правцу ојачаних локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе које воде ка ефикаснијим јединицама локалне самоуправе, бољим услугама, партиципаторно-демократским процесима и планирању утемељеном на чињеницама на локалном нивоу у корист и мушкараца и жена у Србији.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање Консултанта (правног лица) за позицију:

Техничка помоћ за подршку за израду планова развоја за три пилот јединице локалне самоуправе

 • Резултати које Консултант мора да оствари су:
 • Развијени критеријуми за одабир три ЈЛС узимајући у обзир регионални распоред, ниво развијености, број становника, економске и социјалне критеријуме, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО);
 • Урађен преглед постојећег стања y погледу важећих правних аката и планских докумената у одабраним ЈЛС и предлог оптимизације планских докумената на локалном нивоу;
 • Припремљен план консултација за укључивање јавности и заинтересованих страна у процесу израде планова развоја ЈЛС;
 • Припремљена анализа по областима датим у Смерницама за израду планова развоја ЈЛС коришћењем извештајних табела из Аналитичко-информационог система ЈЛС за одабране ЈЛС, у областима у којима су табеле дефинисане;
 • Пружена стручна и техничка подршка (менторство) за представнике одабраних ЈЛС у процесу израде планова развоја, као и о начину праћења спровођења планова развоја, у складу са Законом о планском систему РС;
 • Припремљени предлози планова развоја одабраних ЈЛС и усклађени са релевантним планским документима на републичком и покрајинском нивоу;

Поред наведених резултата, Консултант ће бити задужен и за следеће:

 • за организацију најмање 3 тематске радионице у свакој одабраној ЈЛС;
 • да током трајања уговора одабраним ЈЛС обезбеди доступност експертског тима за подршку; како кроз одржавање састанака, тако и путем електронске и телефонске комуникације.

 

 • Зaинтeрeсoвaни Консултанти – правна лица, трeбa дa испуњaвajу слeдeћe минималне квалификације:

Консултант, мора бити правно лице које задовољава следеће минималне критеријуме:

 • Искуством у области планирања јавних политика и анализе ефеката и економске анализе за потребе креирања јавних политика и рад на сличним задацима,
 • Искуство у раду са државном управом и локалном самоуправом у смислу планирања локалној развоја,
 • Искуство у пружању техничке подршке органима државне управе и локалне самоуправе у областима као што су: планирање у ЈЛС, припрема и реализација пројеката, јавне финансије (програмски буџет), управљање у локалној самоуправи и слично.
 • Да може да формира тим који се састоји од следећих стручњака:

Три стручњака за планирање локалног развојa, од чега један координатор тима – минималне квалификације: високо образовање у области друштвено-хуманистичких наука, познавање основа новог планског система (на бази Закона о планском систему и усвојених подзаконских аката и Смерница за израду планова развоја ЈЛС), учешће у најмање једном пројекту који се директно наслања на нови плански систем Републике Србије (Закон о планском систему, подзаконска акта, Смернице), најмање 5 година у раду на изради докумената развојног планирања/докумената јавних политика за јединице локалне самоуправе на територији Републике Србије или окружења – најмање један уговор, најмање 5 година искуства у одржавању обука и менторинга за представнике државне управе и локалне самоуправе (област Планирање у ЈЛС или слично), барем један стручњак да има најмање 5 година искуства у области јавних финансија. Пожељно је да најмање један експерт има акредитацију Националне академије за јавну управу у области Планирања у локалној самоуправи.

 • Сви стручњаци ће бити задужени за следеће: развој критеријума за одабир три ЈЛС са територије Републике Србије, израду прегледа и анализа постојећег стања за одабране ЈЛС (у складу са препорукама из Смерница за израду планова развоја ЈЛС) а на основу секторских анализа добијених од стране стручног тима за анализу, пружање техничке подршке представницима одабраних ЈЛС из области: планирање у локалној самоуправи у складу са Законом о планском систему и подзаконским актима, припрему три плана развоја, за три одабране ЈЛС, у складу са усвојеним законским оквиром Републике Србије и Смерницама, водећи рачуна о усаглашености са документима вишег нивоа (Агенда 2030 – ЦОР, ЕУ-преговарачка поглавља, национална и регионална документа)
 • Стручни тим за анализу – најмање три експерта (економски развој, друштвени развој и инфраструктура; број експерата зависи од поља експертизе појединачног експерта). Минималне квалификације за стручни тим за анализу (важи за све експерте): висока стручна спрема у области друштвено-хуманистичких наука, познавање основа новог планског система (на бази Закона о планском систему и усвојених подзаконских аката и Смерница) – пожељно је учешће у најмање једном пројекту који се директно наслања на нови плански систем РС – у делу израде прегледа и анализе стања, прикупљању и обради података и сл., познавање кровних планских докумената на која се везују планови развоја ЈЛС (Агенда 2020, ЕУ поглавља, национални стратешки оквир и др.), минимум 3 године искуства у изради анализа у конкретној области експертизе. Стручни тим за анализу биће задужен за следеће: прикупљање јавно доступних података (Аналитички сервис ЈЛС, РСЗ, друго) водећи рачуна о подацима који ће указати на показaтеље у директној вези са показатељима (локализованим) кровних планских докумената, а пре свега циљева одрживог развоја, израду упитника по областима за сваку од одабраних ЈЛС у циљу прикупљања примарних података и информација (узети у обзир упитнике дате у форми методолошких алата у оквиру прилога подзаконских аката новом планског система, уз потребна прилагођавања), обраду прикупљених података и презентацију истих са закључцима и слање материјала стручњацима за планирање локалног развоја (водити рачуна о показатељима из кровних планских докумената претходно споменутих и локализацији истих), дораду претходних материјала у складу са захтевима и сугестијама стручног тима за планирање, континуирану комуникацију са стручним тимом за планирање.
 • Стручњак за правна питањаминималне квалификације: висока стручна спрема у области правних наука, познавање основа новог планског система (на бази Закона о планском систему и усвојених подзаконских аката и Смерница) – пожељно је учешће у најмање једном пројекту који се директно наслања на нови плански систем РС, најмање 5 година искуства на сличним пословима у области јавних политика. Овај стручњак ће бити задужен за: израду плана консултација и подршку у спровођењу консултативног процеса, спровођење анализе важећих правних аката и планских локалних докумената одабраних ЈЛС, анализу релевантних планских докумената и прописа на републичком и покрајинском нивоу у циљу усаглашавања планова развоја ЈЛС са тим документима, израду делова планова развоја ЈЛС.

За све чланове тима је обавезно искуство у раду са подацима и добро знање excelа.

Додатне референце, које ће се посматрати као предност у евалуационом процесу:

Додатне пожељне референце Консултанта:

 • искуство у раду са државном управом и локалном самоуправом – саветовање у делу припреме и имплементације пројеката, менаџмент јавних финансија, анализе, студије и слично,
 • искуство у раду на припреми и/или имплементацији пројеката финансираних из различитих донаторских програма.

Додатне пожељне квалификације чланова тима:

 • искуство већине чланова тима у раду са државном управом и локалном самоуправом;
 • искуство стручањака за анализу у напредној статистичкој обради података.

Предвиђено је да консултант буде ангажован у периоду од маја 2021. до марта 2022. године.

 • Евалуациони критеријуми и оцене
 • Подаци о Консултанту                                     40 поена
 • Тим експерата             60 поена
 • Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:
 • Подаци o правном лицу) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно упису у одговарајући регистар.

Доказ:

 • ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната (правних лица), овај доказ доставити за сваког учесника.

У случају да Консултанат подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

 • Инфoрмaциje и прoпрaтни мaтeриjaл o искуству у рeaлизaциjи сличних активности из којих се могу видети квалификације и способности Консултанта да спроведе прojeктни задатак, са доказима о искуству на сличним пројектима.

Докази:

 • Копија уговора о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.
 • информације о члановима тима експерата са доказима о искуству у реализацији сличних пројеката.

Докази:

 • Биографије чланова тима експерата;
 • Уговори и/или потврде као доказ о искуству у реализацији сличних пројеката

Консултант се може удруживати са другим правним и физичким лицима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa е-маил адреси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00 часова, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa потписану Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 23. марта 2021. године на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Сектор за систем локалне самоуправе – Биљана Ђокић

Бирчанинова 6

Београд

Е-маил адреса: biljana.djokic@mduls.gov.rs

DOCX 0.1mb

МДУЛС Позив за услугу израде планова развоја 09.03.2021

Погледај