Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ИЗРАДА ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЈЛС – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ

09 / 03 / 2021

ПОЗИЦИЈА: ТЕХНИЧКА ПОМОЋ ЗА ПОДРШКУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА РАЗВОЈА ЗА ТРИ ПИЛОТ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ЈЛС)
РЕФЕРЕНТНИ БРОЈ: SRB-SDC-MDULS3-RSJP-IPR-2020-24
ДАТУМ ОБЈАВЕ: 9. МАРТ 2021.

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина спроводи пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске конфедерације.

Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима, партиципацију и веће учешће грађана, унапређење изборног система, као и унапређење система планирања на локалном нивоу.

Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Техничка помоћ за подршку за израду планова развоја за три пилот јединице локалне самоуправе.

Ова активност има за циљ системске реформе у правцу ојачаних локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе које воде ка ефикаснијим јединицама локалне самоуправе, бољим услугама, партиципаторно-демократским процесима и планирању утемељеном на чињеницама на локалном нивоу у корист и мушкараца и жена у Србији.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање Консултанта (правног лица) за позицију:

Техничка помоћ за подршку за израду планова развоја за три пилот јединице локалне самоуправе

 • Резултати које Консултант мора да оствари су:
 • Развијени критеријуми за одабир три ЈЛС узимајући у обзир регионални распоред, ниво развијености, број становника, економске и социјалне критеријуме, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО);
 • Урађен преглед постојећег стања y погледу важећих правних аката и планских докумената у одабраним ЈЛС и предлог оптимизације планских докумената на локалном нивоу;
 • Припремљен план консултација за укључивање јавности и заинтересованих страна у процесу израде планова развоја ЈЛС;
 • Припремљена анализа по областима датим у Смерницама за израду планова развоја ЈЛС коришћењем извештајних табела из Аналитичко-информационог система ЈЛС за одабране ЈЛС, у областима у којима су табеле дефинисане;
 • Пружена стручна и техничка подршка (менторство) за представнике одабраних ЈЛС у процесу израде планова развоја, као и о начину праћења спровођења планова развоја, у складу са Законом о планском систему РС;
 • Припремљени предлози планова развоја одабраних ЈЛС и усклађени са релевантним планским документима на републичком и покрајинском нивоу;

Поред наведених резултата, Консултант ће бити задужен и за следеће:

 • за организацију најмање 3 тематске радионице у свакој одабраној ЈЛС;
 • да током трајања уговора одабраним ЈЛС обезбеди доступност експертског тима за подршку; како кроз одржавање састанака, тако и путем електронске и телефонске комуникације.

 

 • Зaинтeрeсoвaни Консултанти – правна лица, трeбa дa испуњaвajу слeдeћe минималне квалификације:

Консултант, мора бити правно лице које задовољава следеће минималне критеријуме:

 • Искуством у области планирања јавних политика и анализе ефеката и економске анализе за потребе креирања јавних политика и рад на сличним задацима,
 • Искуство у раду са државном управом и локалном самоуправом у смислу планирања локалној развоја,
 • Искуство у пружању техничке подршке органима државне управе и локалне самоуправе у областима као што су: планирање у ЈЛС, припрема и реализација пројеката, јавне финансије (програмски буџет), управљање у локалној самоуправи и слично.
 • Да може да формира тим који се састоји од следећих стручњака:

Три стручњака за планирање локалног развојa, од чега један координатор тима – минималне квалификације: високо образовање у области друштвено-хуманистичких наука, познавање основа новог планског система (на бази Закона о планском систему и усвојених подзаконских аката и Смерница за израду планова развоја ЈЛС), учешће у најмање једном пројекту који се директно наслања на нови плански систем Републике Србије (Закон о планском систему, подзаконска акта, Смернице), најмање 5 година у раду на изради докумената развојног планирања/докумената јавних политика за јединице локалне самоуправе на територији Републике Србије или окружења – најмање један уговор, најмање 5 година искуства у одржавању обука и менторинга за представнике државне управе и локалне самоуправе (област Планирање у ЈЛС или слично), барем један стручњак да има најмање 5 година искуства у области јавних финансија. Пожељно је да најмање један експерт има акредитацију Националне академије за јавну управу у области Планирања у локалној самоуправи.

 • Сви стручњаци ће бити задужени за следеће: развој критеријума за одабир три ЈЛС са територије Републике Србије, израду прегледа и анализа постојећег стања за одабране ЈЛС (у складу са препорукама из Смерница за израду планова развоја ЈЛС) а на основу секторских анализа добијених од стране стручног тима за анализу, пружање техничке подршке представницима одабраних ЈЛС из области: планирање у локалној самоуправи у складу са Законом о планском систему и подзаконским актима, припрему три плана развоја, за три одабране ЈЛС, у складу са усвојеним законским оквиром Републике Србије и Смерницама, водећи рачуна о усаглашености са документима вишег нивоа (Агенда 2030 – ЦОР, ЕУ-преговарачка поглавља, национална и регионална документа)
 • Стручни тим за анализу – најмање три експерта (економски развој, друштвени развој и инфраструктура; број експерата зависи од поља експертизе појединачног експерта). Минималне квалификације за стручни тим за анализу (важи за све експерте): висока стручна спрема у области друштвено-хуманистичких наука, познавање основа новог планског система (на бази Закона о планском систему и усвојених подзаконских аката и Смерница) – пожељно је учешће у најмање једном пројекту који се директно наслања на нови плански систем РС – у делу израде прегледа и анализе стања, прикупљању и обради података и сл., познавање кровних планских докумената на која се везују планови развоја ЈЛС (Агенда 2020, ЕУ поглавља, национални стратешки оквир и др.), минимум 3 године искуства у изради анализа у конкретној области експертизе. Стручни тим за анализу биће задужен за следеће: прикупљање јавно доступних података (Аналитички сервис ЈЛС, РСЗ, друго) водећи рачуна о подацима који ће указати на показaтеље у директној вези са показатељима (локализованим) кровних планских докумената, а пре свега циљева одрживог развоја, израду упитника по областима за сваку од одабраних ЈЛС у циљу прикупљања примарних података и информација (узети у обзир упитнике дате у форми методолошких алата у оквиру прилога подзаконских аката новом планског система, уз потребна прилагођавања), обраду прикупљених података и презентацију истих са закључцима и слање материјала стручњацима за планирање локалног развоја (водити рачуна о показатељима из кровних планских докумената претходно споменутих и локализацији истих), дораду претходних материјала у складу са захтевима и сугестијама стручног тима за планирање, континуирану комуникацију са стручним тимом за планирање.
 • Стручњак за правна питањаминималне квалификације: висока стручна спрема у области правних наука, познавање основа новог планског система (на бази Закона о планском систему и усвојених подзаконских аката и Смерница) – пожељно је учешће у најмање једном пројекту који се директно наслања на нови плански систем РС, најмање 5 година искуства на сличним пословима у области јавних политика. Овај стручњак ће бити задужен за: израду плана консултација и подршку у спровођењу консултативног процеса, спровођење анализе важећих правних аката и планских локалних докумената одабраних ЈЛС, анализу релевантних планских докумената и прописа на републичком и покрајинском нивоу у циљу усаглашавања планова развоја ЈЛС са тим документима, израду делова планова развоја ЈЛС.

За све чланове тима је обавезно искуство у раду са подацима и добро знање excelа.

Додатне референце, које ће се посматрати као предност у евалуационом процесу:

Додатне пожељне референце Консултанта:

 • искуство у раду са државном управом и локалном самоуправом – саветовање у делу припреме и имплементације пројеката, менаџмент јавних финансија, анализе, студије и слично,
 • искуство у раду на припреми и/или имплементацији пројеката финансираних из различитих донаторских програма.

Додатне пожељне квалификације чланова тима:

 • искуство већине чланова тима у раду са државном управом и локалном самоуправом;
 • искуство стручањака за анализу у напредној статистичкој обради података.

Предвиђено је да консултант буде ангажован у периоду од маја 2021. до марта 2022. године.

 • Евалуациони критеријуми и оцене
 • Подаци о Консултанту                                     40 поена
 • Тим експерата             60 поена
 • Изjaвa o зaинтeрeсoвaнoсти трeбa дa сaдржи слeдeћe инфoрмaциje:
 • Подаци o правном лицу) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно упису у одговарајући регистар.

Доказ:

 • ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната (правних лица), овај доказ доставити за сваког учесника.

У случају да Консултанат подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

 • Инфoрмaциje и прoпрaтни мaтeриjaл o искуству у рeaлизaциjи сличних активности из којих се могу видети квалификације и способности Консултанта да спроведе прojeктни задатак, са доказима о искуству на сличним пројектима.

Докази:

 • Копија уговора о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.
 • информације о члановима тима експерата са доказима о искуству у реализацији сличних пројеката.

Докази:

 • Биографије чланова тима експерата;
 • Уговори и/или потврде као доказ о искуству у реализацији сличних пројеката

Консултант се може удруживати са другим правним и физичким лицима како би побољшао своје квалификације.

Избoр ћe се вршити применом метода: “Избор на основу квалификација консултаната“, у складу са поступком предвиђеним Прилогом бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaни мoгу дoбити вишe инфoрмaциja нa е-маил адреси рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00 часова, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

Moлимo дa потписану Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 23. марта 2021. године на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Сектор за систем локалне самоуправе – Биљана Ђокић

Бирчанинова 6

Београд

Е-маил адреса: biljana.djokic@mduls.gov.rs

DOCX 0.1mb

МДУЛС Позив за услугу израде планова развоја 09.03.2021

Погледај