Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

19 / 01 / 2018

Popunjavaju se mesta u Republičkom sekretarijatu za javne politike

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: 
Republički sekretarijat za javne politike, Vlajkovićeva 10, Beograd

II Radna mesta koje se popunjavaju:

 1. Radno mesto za podršku praćenja sprovođenja javnih politika– zvanje mlađi savetnik, Odsek za podršku upravljanju javnim politikama i praćenje sprovođenja prioriteta Vlade, Sektor za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika – 1 izvršilac
  Opis poslova:
  Prikuplja priloge organa državne uprave za pripremu Izveštaja o praćenju realizacije akcionog plana za sprovođenje programa Vlade; pruža podršku u pripremi  izveštaja o stepenu realizacije prioritetnih ciljeva; pruža podršku pripremi instrukcija i informativnih materijala o standardima koje bi trebalo poštovati u procesu izveštavanja o sprovođenju usvojenog akcionog plana za sprovođenje programa Vlade; vodi i ažurira evidencije u vezi sa pripremom predloga i sprovođenjem Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade;  vodi i ažurira bazu/evidenciju podataka o dokumentima javnih politika; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
  Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
  U izbornom postupku proveravaju se: Poznavanje materije planskog sistema u Republici Srbiji, Zakona o državnoj upravi, Poslovnika Vlade, Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine – usmeno; veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno.
 2. Radno mesto za poslove projektnog upravljanja – zvanje mlađi savetnik, Odsek za praćenje sprovođenja javnih politika, EU integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, Sektor za podršku planiranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika – 1 izvršilac
  Opis poslova: Prikuplja i obrađuje podatke potrebne za izradu analiza opravdanosti, pripremu, realizaciju i predstavljanje razvojnih projekata u oblasti javnih politika, čiji je korisnik Sekretarijat, a finansirani su iz sredstava međunarodne pomoći; obrađuje podatke za potrebe učestvovanja predstavnika Sekretarijata u pregovaračkim grupama po poglavljima u procesu pristupanja EU; obavlja poslove pripreme materijala za predstavnike Sekretarijata koji učestvuju na stručnim i drugim skupovima koji se bave evropskim integracijama; učestvuje u izradi izveštaja za Vladu i druge organe o radu Sekretarijata, za potrebe izveštavanja Evropske komisije o napretku Republike Srbije u procesu pristupanja EU; obavlja poslove koji se odnose na praćenje sprovođenja Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama i Akcionog plana; prati realizaciju međunarodnih projekata (dogovorenih aktivnosti, troškova i administrativnih procedura) čiji je korisnik Sekretarijat i učestvuje u izradi izveštaja; vodi i ažurira interne baze podataka za potrebe Odseka i ažurira informacije i vesti za objavljivanje na internet stranici Sekretarijata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.
  Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.
  U izbornom postupku proveravaju se: Poznavanje osnova međunarodne razvojne pomoći i  EU integracija, Zakona o državnoj upravi, Strategije reforme javne uprave i Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine – usmeno; znanje engleskog jezika – usmeno; veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno.
 3. Radno mesto za podršku poslovima ekonomske analize – zvanje mlađi savetnik,Odeljenje za ekonomske analize, Sektor za razvoj i unapređenje javnih politika –1 izvršilac.
  Opis poslova:
  Prikuplja podatke za pripremu predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuje javne politike iz delokruga više organa; sarađuje sa organima radi prikupljanja i razmene podataka vezanih za poslove ekonomske analize, rešava manje tehničke ili proceduralne probleme u prikupljanju podataka i unosi podatke u odgovarajuće baze podataka; učestvuje u obradi podataka primenom već utvrđenih metoda obrade i usvojenih tehničkih rešenja Odeljenja; učestvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja iz ekonomskih oblasti na osnovu postojeće prakse Odeljenja učestvuje u blagovremenom ažuriranju informacija iz delokruga rada Odeljenja za internet stranicu; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.
  Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje engleskog jezika;poznavanje rada na računaru.
  U izbornom postupku proveravaju se: Poznavanje materije planskog sistema u Republici Srbiji, Zakona o državnoj upravi, Programa ekonomskih reformi (ERP) 2017-2019 – usmeno;  veštine komunikacije i motivacije za rad – usmeno.

III Mesto rada: Vlajkovićeva 10,  Beograd.

IV Rok za podnošenje prijave na interni konkurs je 8 dana – počinje da teče 29. novembra 2017.godine i ističe 6. decembra 2017. godine.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu: Marija Mitrović, tel:011/3346-436

VI Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: Republički sekretarijat za javne politike, Nemanjina 22-26, Beograd  sa naznakom: „za interni konkurs“.

VII   Datum oglašavanja: 28.11.2017.godine

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (lica  sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja  o  položenom  stručnom  ispitu za rad u državnim organima dostavljaju original ili overenu fotokopiju  uverenja o položenom pravosudnom ispitu);
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
 • original ili overena fotokopija rešenja o raspoređivanju ili rešenja da je državni službenik neraspoređen;
 • original ili overena kopija dokaza o poznavanju rada na računaru(sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci).

Za radna mesta navedena u ovom konkursu pod rednim brojevima 1. i 3:

 • original ili overena kopija dokaza o poznavanju engleskog jezika(sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokaz koji se prilaže uz prijavu na interni konkurs, a o kojem se vodi službena evidencija je uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Učesnik konkursa može da se izjasni o tome da organ po službenoj dužnosti pribavi dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno o položenom pravosudnom ispitu, od nadležnog ministarstva ili da će sam pribaviti navedeni dokaz u propisanom roku.

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikupljanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).

Primeri izjava se nalaze na web stranici Službe za upravljanje kadrovima.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, naznačene veštine i znanja biće proveravane u prostorijama  Republičkog sekretarijata za javne politike, Beograd, Vlajkovićeva 10 počev od 11.12.2017.godine, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom.

X Državni službenici koji imaju pravo da učestvuju na internom konkursu:
Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade.

Napomene:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene.
Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktor Republičkog sekretarijata za javne politike. Ovaj oglas objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli Službe za upravljanje kadrovima i oglasnoj tabli Republičkog sekretarijata za javne politike.

PDF 3.4mb

ERP 2017-2019(1)

Pogledaj
PDF 1.8mb

ERP 2018-2020

Pogledaj
PDF 0.3mb

Western Balkans and Turkey

Pogledaj