Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

19 / 01 / 2018

Попуњавају се места у Републичком секретаријату за јавне политике

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд

II Радна места које се попуњавају:

 1. Радно место за подршку праћења спровођења јавних политика– звање млађи саветник, Одсек за подршку управљању јавним политикама и праћење спровођења приоритета Владе, Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика – 1 извршилац
  Опис послова:
  Прикупља прилоге органа државне управе за припрему Извештаја о праћењу реализације акционог плана за спровођење програма Владе; пружа подршку у припреми  извештаја о степену реализације приоритетних циљева; пружа подршку припреми инструкција и информативних материјала о стандардима које би требало поштовати у процесу извештавања о спровођењу усвојеног акционог плана за спровођење програма Владе; води и ажурира евиденције у вези са припремом предлога и спровођењем Акционог плана за спровођење програма Владе;  води и ажурира базу/евиденцију података о документима јавних политика; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
  Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару.
  У изборном поступку проверавају се: Познавање материје планског система у Републици Србији, Закона о државној управи, Пословника Владе, Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године – усмено; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.
 2. Радно место за послове пројектног управљања – звање млађи саветник,Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима, Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спровођења јавних политика – 1 извршилац
  Опис послова: Прикупља и обрађује податке потребне за израду анализа оправданости, припрему, реализацију и представљање развојних пројеката у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат, а финансирани су из средстава међународне помоћи; обрађује податке за потребе учествовања представника Секретаријата у преговарачким групама по поглављима у процесу приступања ЕУ; обавља послове припреме материјала за представникe Секретаријата који учествују на стручним и другим скуповима који се баве европским интеграцијама; учествује у изради извештаја за Владу и друге органе о раду Секретаријата, за потребе извештавања Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу приступања ЕУ; обавља послове који се односе на праћење спровођења Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама и Акционог плана; прати реализацију међународних пројеката (договорених активности, трошкова и административних процедура) чији је корисник Секретаријат и учествује у изради извештаја; води и ажурира интерне базе података за потребе Одсека и ажурира информације и вести за објављивање на интернет страници Секретаријата; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
  Услови:стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање рада на рачунару.        
  У изборном поступку проверавају се: Познавање основа међународне развојне помоћи и  ЕУ интеграција, Закона о државној управи, Стратегије реформе јавне управе и Стратегије регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године – усмено; знање енглеског језика – усмено; вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.
 3. Радно место за подршку пословима економске анализе – звање млађи саветник, Одељење за економске анализе, Сектор за развој и унапређење јавних политика –1 извршилац.
  Опис послова:
  Прикупља податке за припрему предлога стратешких докумената којима се утврђује јавне политике из делокруга више органа; сарађује са органима ради прикупљања и размене података везаних за послове економске анализе, решава мање техничке или процедуралне проблеме у прикупљању података и уноси податке у одговарајуће базе података; учествује у обради података применом већ утврђених метода обраде и усвојених техничких решења Одељења; учествује у изради анализа, информација и извештаја из економских области на основу постојеће праксе Одељења учествује у благовременом ажурирању информација из делокруга рада Одељења за интернет страницу; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
  Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика;познавање рада на рачунару.
  У изборном поступку проверавају се: Познавање материје планског система у Републици Србији, Закона о државној управи, Програма економских реформи (ЕRP) 2017-2019 – усмено;  вештине комуникације и мотивације за рад – усмено.

III Место рада: Влајковићева 10,  Београд.

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана – почиње да тече 29. новембра 2017.године и истиче 6. децембра 2017. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Mарија Митровић, тел:011/3346-436

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 22-26, Београд  са назнаком: „за интерни конкурс“.

VII   Датум оглашавања: 28.11.2017.године

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту);
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен;
 • оригинал или оверена копија доказа о познавању рада на рачунару(сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

За радна места наведена у овом конкурсу под редним бројевима 1. и 3:

 • оригинал или оверена копија доказа о познавању енглеског језика(сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама  Републичког секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 10 почев од 11.12.2017.године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Републичког секретаријата за јавне политике. Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Републичког секретаријата за јавне политике.

PDF 3.4mb

ЕРП 2017-2019(1)

Погледај
PDF 1.8mb

ЕРП 2018-2020

Погледај
PDF 0.3mb

Западни Балкан и Турска

Погледај