Nacrt Programa ekonomskih reformi (ERP) 2019-2021

08 / 01 / 2019

U cilju pripreme za proces ekonomskog i fiskalnog nadzora unutar EU, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP). U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje („economic governance“) podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.

ERP je prenosni („rolling“) program tako da svaki novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Ciklus počinje juna svake godine izdavanjem detaljnih smernica od strane Evropske komisije za Zapadni Balkan i Tursku, a završava se maja naredne godine usvajanjem zajedničkih zaključaka na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja u Briselu. U toku je peti ciklus izrade dokumenta ERP za period 2019 – 2021. godine.

ERP se sastoji iz dela posvećenog makro-ekonomskoj situaciji i monetarnoj politici i dela o prioritetnim strukturnim reformama (PSR). Izradu prvog dela dokumenta koordiniraju Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije, a za koordinaciju dela o PSR zaduženi su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike. U izradi dokumenta učestvuje Radna grupa za izradu i praćenje sprovođenja ERP osnovana odlukom ministra finansija, kao nacionalnog ERP koordinatora.

Odabrane prioritetne strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Republike Srbije EU, smernicama Evropske komisije (EK) i preporukama Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja. Strukturne reforme u ERP 2019-2021, u skladu sa smernicama EK, organizovane su u osam ključnih oblasti: reforma tržišta energije i transporta; sektorski razvoj; poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije; istraživanja, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija; trgovinske reforme; obrazovanje i veštine; zapošljavanje i tržište rada i socijalna zaštita i uključivanje prikazane u 20 PSR.

Nacrt ERP 2019-2021. stavlja se na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarsta finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 4. do 18. januara 2019. godine pre zvaničnog usvajanja od strane Vlade Republike Srbije, nakon čega će biti dostavljen EK krajem januara 2019. godine.

ERP će zatim biti razmotren sa predstavnicima EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama tokom maja 2019. godine u okviru ekonomskog dijaloga na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council), na kome će biti usvojene i nove zajedničke preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

U cilju obezbeđivanja što širih konsultacija prilikom izbora prioritetnih strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije preko ERP koordinatora u resornim ministarstvima, kao i sa organizacijama civilnog društva o kojima se sačinjava poseban aneks dokumenta ERP.

Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa ekonomskih reformi 2019-2021. dostave na elektronsku adresu erp@mfin.gov.rs do 18. januara 2019. godine.

Prethodni dokument ERP 2018-2020 kao i Preporuke EKOFIN Saveta iz maja 2018. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2018-2020

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

PDF 1.1mb

Nacrt ERP 2019-2021

Pogledaj