Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Нацрт Програма економских реформи (ERP) 2019-2021

08 / 01 / 2019

У циљу припреме за процес економског и фискалног надзора унутар ЕУ, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ – ERP). У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да сваки нови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Циклус почиње јуна сваке године издавањем детаљних смерница од стране Европске комисије за Западни Балкан и Турску, a завршава се маја наредне године усвајањем заједничких закључака на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања у Бриселу. У току је пети циклус израде документа ERP за период 2019 – 2021. године.

ERP се састоји из дела посвећеног макро-економској ситуацији и монетарној политици и дела о приоритетним структурним реформама (ПСР). Израду првог дела документа координирају Министарство финансија и Народна банка Србије, а за координацију дела о ПСР задужени су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике. У изради документа учествује Радна група за израду и праћење спровођења ERP основана одлуком министра финансија, као националног ERP координатора.

Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ, смерницама Европске комисије (ЕК) и препорукама Савета ЕУ за економска и финансијска питања. Структурне реформе у ERP 2019-2021, у складу са смерницама ЕК, организованe су у осам кључних области: реформа тржишта енергије и транспорта; секторски развој; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживања, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запошљавање и тржиште рада и социјална заштита и укључивање приказане у 20 ПСР.

Нацрт ERP 2019-2021. ставља се на увид јавности путем веб-сајта Министарста финансија и Републичког секретаријата за јавне политике од 4. до 18. јануара 2019. године пре званичног усвајања од стране Владе Републике Србије, након чега ће бити достављен ЕК крајем јануара 2019. године.

ERP ће затим бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама током маја 2019. године у оквиру економског дијалога на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council), на коме ће бити усвојене и нове заједничке препоруке учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

У циљу обезбеђивања што ширих консултација приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима, као и са организацијама цивилног друштва о којима се сачињава посебан анекс документа ERP.

Молимо све заинтересоване да своје коментаре и сугестије на Нацрт Програма економских реформи 2019-2021. доставе на електронску адресу erp@mfin.gov.rs до 18. јануара 2019. године.

Претходни документ ЕРП 2018-2020 као и Препоруке ЕКОФИН Савета из маја 2018. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2018-2020

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

PDF 1.1mb

Нацрт ЕРП 2019-2021

Погледај