Kreiranje i analiza javnih politika

31 / 03 / 2020

U okviru projekta „Kreiranje i analiza javnih politika“ osmišljena su i sprovedena 23 kursa celoživotnog učenja u oblasti analize javnih politika na tri Univerziteta: Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu. Ovi kursevi su kreirani kako bi se odgovorilo na potrebu ojačavanja analitičkih kapaciteta u javnom sektoru kao i na problem nepostojanja akademskog programa koji je potreban za kvalitetan rad u javnoj politici. Kratki ciklusi interdisciplinarnih programa su nastali kao proizvod razvoja nastavnog plana i programa, izgradnje kapaciteta univerziteta i ostalih aktera u javnom, ekspertskom i privatnom sektoru. Polaznici ovih kurseva su bili studenti postdiplomskih studija ali i zaposleni u privatnom i javnom sektoru. Državni službenici koji su pohađali nastavu su budući nosioci promena u modernizovanoj javnoj službi sa fokusom na građane.

Pored kreiranih programa obuka, u okviru projekta su pripremljeni i objavljeni udžbenici, kreiran је portal javnih politika i napravljena је mreža stručnjaka javnih politika. U ostvarivanju rezultata projekta učestvovali su partneri iz Republike Srbije i pored Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, svoj doprinos su dali i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republički sekretarijat za javne politike, Služba za upravljanje kadrovima, Stalna konferencija gradova i opština, Fondacija za razvoj ekonomske nauke, SeConS grupa za razvojnu inicijativu, kao i partneri iz inostranstva: King’s College London, Ujedinjeno Kraljevstvo, Univerzitet Paris-Est Creteil, Francuska, Univerzitet u Lajdenu, Holandija i La 27E REGION, Francuska.

Više informacija o projektu možete pronaći ovde.