Utvrđeni konačni rezultati poziva raspisanog za donosioce odluka

06 / 02 / 2018

Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava je nakon isteka žalbenog perioda određenog za podnošenje prigovora na Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema utvrdila konačnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema

Republički sekratarijat za javne politike je 5. oktobra 2017. godine objavio Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema, koju je utvrdila Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava 4. oktobra, po osnovu Poziva, raspisanog 12. septembra 2017. godine. Poziv je raspisan za ministarstava, kao i nezavisne i samostalne organizacije, nadležne za kreiranje i sprovođenje javnih politika, u okviru sprovođenja II kruga projekta PERFORM. U Preliminarnoj listi su utvrđeni preliminarni rezultati postupka ocenjivanja i selekcije kandidovanih tema za finansiranje studija i analiza koje će biti upotrebljene za kreiranje, odnosno sprovođenje javnih politika ili pripremu pravnog okvira u određenoj oblasti društvenih nauka.

Učesnici konkursa su imali pravo prigovora na utvrđenu Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema, kao i pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u prostorijama Republičkog sekretarijata za javne politike, zaključno sa 10. oktobrom 2017. godine.

S obzirom da tokom žalbenog perioda nije bilo podnetih prigovora na Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema, Komisija je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema, čiji tekst odgovara tekstu prvobitno objavljene Preliminarne list vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema, što je i konstatovala u Odluci o utvrđivanju Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema i selekciji tema za finansiranje studija i analiza. Odluka je konačna i sadrži konačne rezultate postupka izbora i selekcije kandidovanih tema, ali i konstataciju da će za preostala neiskorišćena donatorska sredstva biti raspisan još jedan Poziv za kandidovanje tema.