Usvojena strategija razvoja u oblasti upravljanja javnim politikama

06 / 02 / 2018

Na predlog Republičkog sekretarijata za javne politike, Vlada Republike Srbije je na 192. sednici 23. januara 2016. godine usvojila Strategiju regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine, sa pratećim akcionim planom. Vlada je ovim dokumentom, za narednih 5 godina odredila strateške smernice ka stvaranju efikasne i efektivne javne uprave, maksimalno korisne za građane i privredu. Ova Strategija ujedno je i u funkciji sprovođenja Strategije reforme javne uprave, čime je zaoukružen proces celokupne reforme u ovoj oblasti.

Detaljno razrađena, uz široki konsultativni proces, Strategija nosi pečat zajedništva i timskog rada svih organa državne uprave, dragocene sugestije međunarodne zajednice, ocene stručne javnosti, istančanog sluha civilnog društva. Strategija je delo upornih entuzijasta koji veruju da je Srbija odredila pravi put ka reformama u javnim politikama i zakonodavnom procesu.

Republički sekretarijat za javne politike radio je na izradi Strategije sprovodeći detaljne analize više od godinu dana u saradnji sa predstavnicima organa državne uprave, privrede, međunarodnih organizacija i organizacijama civilnog društva. Korišćena su međunarodna iskustva u oblasti regulatorne reforme, kao i rezultati i iskustva iz prethodne  Strategije 2008-2011. Održane su četiri javne rasprave  tokom oktobra 2015. godine sa predstavnicima OCD, privrede i sa organima državne uprave, pri čemu je završna konferencija održana 21. oktobra 2015. godine.

Kao nosilac izrade i predlagač, Republički sekretarijat za javne politike izveštavaće  Vladu  o realizaciji ciljeva Strategije na godišnjem nivou, uz preporuke za reviziju,ukoliko bude potrebe.

Opšti cilj Strategije: Sistem upravljanja javnim politikama i zakonodavnim procesom  na bazi činjenica i podataka i načelima dobre regulatorne prakse. Razređen kroz posebne ciljeve,  jasno određene  mere i aktivnosti, precizne i merljive rezultate, kao i tačno markirane nosioce aktivnostiOstvarivanje opšteg cilja  meriće se indeksom upravljanja Svetske banke. U 2014. godini, Republika Srbija je bila ocenjena sa 2.4, a težnja je da do kraja 2020. godine bude ocenjena sa 2.9 što je u skladu sa preporukama evropske agende definisane Strategijom Jugoistočna Evropa 2020.

Četiri posebna cilja: Unapređenje sistema upravljanja javnim poltikama, unapređenje zakonodavnog procesa i kvaliteta propisa, pojednostavljenje administrativnih procedura i unapređenje uloge građana i privrede u sistemu upravljanja javnim politikama.

Jedna od značajnih mera Strategije je unapređenje transparentnosti rada organa državne uprave i Vlade kroz obezbeđivanje transparentnosti godišnjih i srednjoročnih planova Vlade, kao i propisivanje kriterijuma za formiranje sastava radnih grupa i transparentnosti njihovog rada prilikom izrade predloga dokumenata javnih politika i propisa.

Novine predviđene Strategijom, između ostalih su: uvođenje testa uticaja propisa na mala i srednja preduzeća i preduzetnike, uspostavljanje e-portala administrativnih zahteva besplatno dostupan, uvođenje standarda za učešće građana i privrede u sistem upravljanja javnim politikama i donošenja propisa, kao i sistema za prikupljanje inicijativa građana i privrede. Pojednostavljenje sektorskih propisa u cilju smanjenja administrativnog opterećenja privrede (sektorska “giljotina” propisa u cilju smanjenja administrativnog opterećenja) će biti poseban fokus Strategije.

Krajnji ili ključni ciljevi su povezivanje pojedinačnih elemenata planiranja, budžetiranja i donošenja odluka o javnim politikama u jedinstven sistem, kao i dostizanje višeg kvaliteta propisa i smanjenja administrativnih troškova za privredu i građane. Unapređenje transparentnosti zakonodavnog procesa i povećanje uloge predstavnika privatnog i civilnog sektora u procesu donošenja javnih politika.

Sprovođenje Strategije zasniva se na prvom dvogodišnjem akcionom planu koji je donet za period 2016 – 2017. godine  i drugim Akcionim planom koji se donosi za period 2018 – 2020. godine, u saradnji sa svim resorno nadležnim organima javne uprave i kroz dijalog sa privatnim sektorom i organizacijama civilnog društva. Svi nosioci mera su dužni da o realizaciji aktivnosti sadržanih u akcionim planovima izveštavaju Republički sekretarijat za javne politike na kvartalnom nivou. Sekretarijat je nadležan da sprovodi i prati sprovođenje Strategije, o čemu sačinjava objedinjeni izveštaj o rezultatima sprovođenja Strategije i izveštava Vladu na godišnjem nivou.

Uz Strategiju i akcioni plan, RSJP je izradio i dva Priloga, koja će biti smernice za ostvarivanje Stategije i akcionog plana. To su: Pregled dokumenata javnih politika u Republici Srbiji, po utvrđenim oblastima javnih politika, kao i Načela dobre regulatorne prakse, u skladu sa Rezolucijom Narodne skupštine o zakonodavnoj politici

PDF 0.8mb

Strategija

Pogledaj
PDF 0.7mb

Akcioni plan

Pogledaj
PDF 0.4mb

Prilog 1

Pogledaj
PDF 0.2mb

Prilog 2

Pogledaj