Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојена стратегија развоја у области управљања јавним политикама

06 / 02 / 2018

На предлог Републичког секретаријата за јавне политике, Влада Републике Србије је на 192. седници 23. јануара 2016. године усвојила Стрaтегију регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016-2020. године, са пратећим акционим планом. Влада је овим документом, за наредних 5 година одредила стратешке смернице ка стварању ефикасне и ефективне јавне управе, максимално корисне за грађане и привреду. Ова Стратегија уједно је и у функцији спровођења Стратегије реформе јавне управе, чиме је заоукружен процес целокупне реформе у овој области.

Детаљно разрађена, уз широки консултативни процес, Стратегија носи печат заједништва и тимског рада свих органа државне управе, драгоцене сугестије међународне заједнице, оцене стручне јавности, истанчаног слуха цивилног друштва. Стратегија је дело упорних ентузијаста који верују да је Србија одредила прави пут ка реформама у јавним политикама и законодавном процесу.

Републички секретаријат за јавне политике радио је на изради Стратегије спроводећи детаљне анализе више од годину дана у сарадњи са представницима органа државне управе, привреде, међународних организација и организацијама цивилног друштва. Коришћена су међународна искуства у области регулаторне реформе, као и резултати и искуства из претходне  Стратегије 2008-2011. Одржане су четири јавне расправе  током октобра 2015. године са представницима ОЦД, привреде и са органима државне управе, при чему је завршна конференција одржана 21. октобра 2015. године.

Као носилац израде и предлагач, Републички секретаријат за јавне политике извештаваће  Владу  о реализацији циљева Стратегије на годишњем нивоу, уз препоруке за ревизију,уколико буде потребе.

Општи циљ Стратегије: Систем управљања јавним политикама и законодавним процесом  на бази чињеница и података и начелима добре регулаторне праксе. Разређен кроз посебне циљеве,  јасно одређене  мере и активности, прецизне и мерљиве резултате, као и тачно маркиране носиоце активности. Остваривање општег циља  мериће се индексом управљања Светске банке. У 2014. години, Република Србија је била оцењена са 2.4, а тежња је да до краја 2020. године буде оцењена са 2.9 што је у складу са препорукама европске агенде дефинисане Стратегијом Југоисточна Европа 2020.

Четири посебна циља: Унапређење система управљања јавним полтикама, унапређење законодавног процеса и квалитета прописа, поједностављење административних процедура и унапређење улоге грађана и привреде у систему управљања јавним политикама.

Једна од значајних мера Стратегије је унапређење транспарентности рада органа државне управе и Владе кроз обезбеђивање транспарентности годишњих и средњорочних планова Владе, као и прописивање критеријума за формирање састава радних група и транспарентности њиховог рада приликом израде предлога докумената јавних политика и прописа.

Новине предвиђене Стратегијом, између осталих су: увођење теста утицаја прописа на мала и средња предузећа и предузетнике, успостављање е-портала административних захтева бесплатно доступан, увођење стандарда за учешће грађана и привреде у систем управљања јавним политикама и доношења прописа, као и система за прикупљање иницијатива грађана и привреде. Поједностављење секторских прописа у циљу смањења административног оптерећења привреде (секторска „гиљотина“ прописа у циљу смањења административног оптерећења) ће бити посебан фокус Стратегије.

Крајњи или кључни циљеви су повезивање појединачних елемената планирања, буџетирања и доношења одлука о јавним политикама у јединствен систем, као и достизање вишег квалитета прописа и смањења административних трошкова за привреду и грађане. Унапређење транспарентности законодавног процеса и повећање улоге представника приватног и цивилног сектора у процесу доношења јавних политика.

Спровођење Стратегије заснива се на првом двогодишњем акционом плану који је донет за период 2016 – 2017. године  и другим Акционим планом који се доноси за период 2018 – 2020. године, у сарадњи са свим ресорно надлежним органима јавне управе и кроз дијалог са приватним сектором и организацијама цивилног друштва. Сви носиоци мера су дужни да о реализацији активности садржаних у акционим плановима извештавају Републички секретаријат за јавне политике на кварталном нивоу. Секретаријат је надлежан да спроводи и прати спровођење Стратегије, о чему сачињава обједињени извештај о резултатима спровођења Стратегије и извештава Владу на годишњем нивоу.

Уз Стратегију и акциони план, РСЈП је израдио и два Прилога, која ће бити смернице за остваривање Статегије и акционог плана. То су: Преглед докумената јавних политика у Републици Србији, по утврђеним областима јавних политика, као и Начела добре регулаторне праксе, у складу са Резолуцијом Народне скупштине о законодавној политици

PDF 0.8mb

Стратегија

Погледај
PDF 0.7mb

Акциони план

Погледај
PDF 0.4mb

Прилог 1

Погледај
PDF 0.2mb

Прилог 2

Погледај