Usvojen program za pojednostavljenje administrativnih postupaka I regulative „e-PAPIR”

17 / 07 / 2019

Vlada Republike Srbije je 11. jula 2019. godine usvojila Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR” za period 2019. – 2021. godine.

Program predstavlja dokument javne politike kojim se detaljnije razrađuju ciljevi utvrđeni:

  • Strategijom regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period od 2016. do 2020. godine
  • Strategijom podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine
  • Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije
  • Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade
  • Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnertvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine

Programom se prvi put sveobuhvatno i sistemski pristupa reformi javne uprave, u delu koji se odnosi na povećanje efikasnosti u sprovođenju administrativnih postupaka, odnosno podizanja kvaliteta pružanja javnih usluga privredi. Navedena reforma će rezultirati sistematskim pojednostavljenjem administrativnih postupaka (optimizacijom i ukidanjem suvišnih administrativnih postupaka), kao i uspostavljanjem Jedinstvenog javnog registra administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja. Na taj način će se unaprediti sigurnost, transparentnost i predvidljivost poslovnog okruženje, smanjiti udeo ukupnih administrativnih troškova u BDP i suziti prostor za korupciju.

Mere predviđene Programom biće sprovođene u skladu sa dinamikom utvrđenom Akcionim planom za sprovođenje Programa koji predstavlja sastavni deo usvojenog Programa (Prilog 1). Pored Akcionog plana, Program sadrži i  Prilog 2 – Pregled usaglašenih preporuka u okviru kog je dat pregled prve grupe usaglašenih preporuka za ukidanje ili optimizaciju 592 administrativna postupka koje sprovodi 24 organa i organizacija, od čega će čak 100 postupaka biti u potpunosti digitalizovano.

U skladu sa odredbama člana 38. Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, Program sa pratećim prilozima je objavljen i na sajtu Vlade i portalu e-Uprave.

Preuzimanje dokumenata:

Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-PAPIR”

Akcioni plan za sprovođenje Programa

Pregled usaglašenih preporuka

Usaglašene preporuke za optimizaciju administrativnih postupaka