Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Усвојен програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР”

17 / 07 / 2019

Влaдa Рeпубликe Србиje је 11. јула 2019. године усвојила Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2019. – 2021. године.

Програм представља документ јавне политике којим се детаљније разрађују циљеви утврђени:

  • Стратегијом регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период од 2016. до 2020. године
  • Стратегијом подршке развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године
  • Националним програмом за сузбијање сиве економије
  • Акционим планом за спровођење Програма Владе
  • Акционим планом за спровођење иницијативе Партнертво за отворену управу у Републици Србији за период од 2018-2020. године

Програмом се први пут свеобухватно и системски приступа реформи јавне управе, у делу који се односи на повећање ефикасности у спровођењу административних поступака, односно подизања квалитета пружања јавних услуга привреди. Наведена реформа ће резултирати систематским поједностављењем административних поступака (оптимизацијом и укидањем сувишних административних поступака), као и успостављањем Јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања. На тај начин ће се унапредити сигурност, транспарентност и предвидљивост пословног окружење, смањити удео укупних административних трошкова у БДП и сузити простор за корупцију.

Мере предвиђене Програмом биће спровођене у складу са динамиком утврђеном Акционим планом за спровођење Програма који представља саставни део усвојеног Програма (Прилог 1). Поред Акционог плана, Програм садржи и  Прилог 2 – Преглед усаглашених препорука у оквиру ког је дат преглед прве групе усаглашених препорука за укидање или оптимизацију 592 административнa поступка које спроводи 24 органa и организација, од чега ће чак 100 поступака бити у потпуности дигитализовано.

У складу са одредбама члана 38. Законом о планском систему Републике Србије, Програм са пратећим прилозима је објављен и на сајту Владе и порталу е-Управе.

Преузимање докумената:

Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР”

Акциони план за спровођење Програма

Преглед усаглашених препорука

Усаглашене препоруке за оптимизацију административних поступака