Usvojen Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade za period od 2023 do 2026. godine

24 / 02 / 2023

Akcioni plan za sprovođenje programa Vlade (APSPV) za period od 2023 do 2026. godine, usvojen je na sednici Vlade održanoj 23. februara 2023. godine.

APSPV je operativni dokument Vlade koji se izrađuje u cilјu efikasnijeg ostvarivanja planiranih rezultata Vlade. Uspostavlјen je kao instrument pomoću kog se prati realizacija Programa Vlade, tako što prioritete iz Programa dalјe razrađuje kroz prioritetne cilјeve koje Vlada želi ostvariti tokom mandata, i koji su grupisani u sledeće prioritetne oblasti:

  1. Održivost
  2. Inovacije i digitalno doba
  3. Razvoj
  4. Pravednije društvo

Ostvarenost cilјeva, odnosno rezultata koji doprinose njihovom ostvarenju prati se na osnovu utvrđenih  pokazatelјa i cilјanih vrednosti.

U narednom periodu su planirani redovni sastanci na kojima će se diskutovati o napretku u realizaciji cilјeva i rezultata, kao i iznalaziti rešenja za eventualne izazove i prepreke u njihovom ostvarenju.

Za državnu upravu i samu Vladu ovaj mehanizam, koji je uspostavlјen 2015. godine, predstavlјa efikasan način da se upravlјa javnim politikama na osnovu činjenica i podataka, radi unapređenja sistema strateškog upravlјanja.

APSPV je pripremio Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa organima državne uprave i možete ga preuzeti ovde.