„Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka poboljšalju poslovne klime“

06 / 02 / 2018

Predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike učestvovali su 23. juna na završnoj konferenciji Projekta „Regulatorna reforma na lokalnom nivou“ koja je održana pod nazivom „Unapređenje efikasnosti i transparentnosti – put ka poboljšalju poslovne klime“. Konferencija je organizovana od strane nosilaca projekta: Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i OPTIMUS – Centra za dobro upravljanje, a uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove. Tom prilikom su predstavljena glavna dostignuća Projekta i predstojeći izazovi iz oblasti unapređenja kvaliteta poslovnog okruženja u Srbiji. Jedan od ključnih problema kojim se Projekat bavi jesu komplikovane i netransparentne administrativne procedure, koje stvaraju nepotrebno administrativno opterećenje privrede.

Nakon sprovođenja reforme, kroz primenu modela poslovanja u svim odabranim opštinama i nakon usvajanja preporuka od strane nadležnih opštinskih organa, zabeleženi su sledeći rezultati: eliminacija 262 nepotrebna dokumenta, unapređeni su obrasci i skraćeni rokovi u 71,9% postupaka; zabeležena je ušteda u direktnim troškovima privrede u iznosu od 129.682,59 EUR godišnje, dok uštede u direktnim i indirektnim troškovima iznose 2.423.325,88 za privredu, što prestavlja smanjenje od 32,9% u odnosu na troškove pre reforme. Takođe, kao posledica izrade inventara, analize i pojednostavljenja administrativnih postupaka sprovedenih u svih šest lokalnih samouprava, procenjene direktne i indirektne uštede privrednog sektora ostvarene usvajanjem 2.964 preporuke za unapređenje 635 postupaka od interesa za privredu, na godišnjem nivou, iznose 19,36 mil EUR.

Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa do 2014. godine, a kasnije i Republički sekretarijat za javne politike, kontinuirano su pružali podršku u implementaciji projektnih aktivnosti. Posebno značajan doprinos je ostvaren u okviru Komponente 2 projekta u domenu uvođenje principa analize efekata propisa na lokalnom nivou. Vodeću ulogu u tom procesu ima Mira Prokopijević, direktorka nekadašnje Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, danas pomoćnica direktora Republičkog sekretarijata za javne politike. Mira Prokopijević je i ovom prilikom dala svoj doprinos kratkim obraćanjem na završnoj konferenciji, osvrćući se na stanje regulatorne reforme na nacionalnom i lokalnom nivou i predstojeće izazove. Takođe, ukazala je i na mesto Republičkog sekretarijata za javne politike u procesu upravljanja javnim politikama i značaj usaglašavanja javnih politika na lokalnom nivou sa nacionalnim javnim politikama. U zaključnom delu je istaknuto da je Projekat primer dobre prakse u sprovođenju deregulacije i simplifikacije na lokalnom nivou, kao i da će Republički sekretarijat za javne politike i ubuduće podržavati slične projekte.