Uključi se i kreiraj svoje poslovno okruženje

06 / 02 / 2018

Pozivamo predstavnike IT sektora, start–up i inovativnih preduzeća da se aktivno uključe i daju doprinos u kreiranju svog poslovnog okruženja.

Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa UNDP je kreirao onlajn platformu kako bi svaki privrednik imao mogućnosti da sa minimalnim utroškom vremena učestvuje u donošenju odluka i menjanju svog poslovnog okruženja pokretanjem inicijativa – klikom na Adminhack.rs platformu.

U želji da poboljšamo i pojednostavimo uslove poslovanja, pristupili smo smanjivanju administrativnih i regulatonih prepreka za privredu. Smatramo da je vaše iskustvo izuzetno značajno, kao i da bi vaše ideje mogle biti izvor brojnih konretnih rešenja za izmene pravnog okvira. Kao deo istih napora, diskretno i bez velike promocije, prošle godine smo aktivirali Adminhack.rs, kao platformu za direktnu komunikaciju sa privredom. Razlog za „tihi“ pristup leži u činjenici da je Adminhack pilot projekat, putem koga želimo da testiramo modele saradnje i komunikacije svih aktera u procesu donošenja odluka i jačanju uloge i uključenosti privrede u taj proces, na način koji je jednostavan, brz, ne iziskuje dodatne troškove, a koji je dostupan svim zainteresovanim stranama koje žele da aktivno učestvuju u kreiranju svog poslovnog okruženja.

Ispred Republičkog sekretarijata za javne politike, želela bih da pozovem sve zainteresovane privrednike iz IT sektora i inovacionih startup kompanija, da budu deo pilot projekta koji sprovodimo u cilju unapređenja saradnje i komunikacije između organa državne uprave i privrede, kako bismo na zajedničkom zadatku unapredili poslovno okruženje u Republici Srbiji.

Iskoristite ovu priliku i mogućnost da učestvujete u kreiranju svog poslovnog ambijenta. Sve što treba, jeste da izdvojite malo vremena i da preko Adminhack platforme jasno i konkretno izložite probleme sa kojim se susrećete u vašem poslovanju, a koji se odnose na administrativne prepreke i navedete vaše predloge za njihovo rešavanje.

Vaši predlozi će biti predmet rada Vladinog Saveta za IT, koji rešava konkretne probleme u ovim oblastima, mapira barijere, kreira politiku i koordinira aktivnosti Vlade u cilju konkretnih rešavanja tih prepreka.

Iskoristite priliku, uključite se, kreirajte vaše poslovno okruženje, pošaljite inicijativu!

 

 

dr Jasna Atanasijević – direktor