Sastanak radne grupe za praćenje realizacije Strategije Jugoistočna Evropa 2020 (SEE 2020)

05 / 02 / 2018

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike, Jasna Atanasijević, učestvovala je na prvom sastanku radne grupe za praćenje realizacije Strategije Jugoistočna Evropa 2020 (SEE 2020) u organizaciji Regionalnog saveta za konkurentnost (RCC) u Sloveniji, na Bledu, 29. januara 2015. Uloga Republilčkog sekretarijata za javne politike jeste da, s obzirom na svoje aktivnosti u uslađivanju strateških dokumenata Vlade i praćenja sprovođenja prioriteta Vlade, pruža stručnu podršku nacionalnom strateškom okviru u postizanju ciljeva definisanih u SEE 2020.

Radnoj grupi za praćenje SEE 2020 predstavljeno je iskustvo Slovenije u okviru procesa tzv. Evropskog semestra koji za cilj ima koordinaciju nacionalnih ekonomskih politika država članica Evropske unije u skladu sa strategijom Evropa 2020.

Takođe, predstavljena je i metodologija za praćenje konkurentnosti privreda Jugoistočne Evrope uspostavljena od strane OECD-a za potrebe pripreme Izveštaja o konkurentnosti, koji će biti objavljen krajem 2015. Izveštaj o konkurentnosti se zasniva na oko 300 kvantitativnih i oko 100 kvalitativnih indikatora na osnovu kojih se prati konkurentnost regiona Jugoisticne Evrope, a služiće i kao polazna osnova za metodologiju za praćenje sprovođenja SEE 2020.