Saradnja u oblasti javnih politika

06 / 02 / 2018

Usklađene javne politike koje vode razvoju društva i ekonomije, kao i otvorena, efikasna i fleksibilna državna administracija koja je u službi građana i rukovodi se interesima dugoročnog razvoja, neophodan su uslov za pristupanje EU, ocenjeno je tokom sastanka ministra evropskih poslova Crne Gore, Aleksandra Andrije Pejovića  sa predstavnicima RSJP – v.d. direktora Jasne Atanasijević i v.d. zamenika direktora Bojane Tošić.

Na sastanku koji je održan u Podgorici, bilo je reči o pravnom okviru koji uređuje oblast upravljanja javnih politika, rezultatima koji su ostvareni u toj oblasti i daljim pravcima i ciljevima.

Jasna Atanasijević je predstavila iskustvo Srbije i rad Sekretarijata za javne polike na nedavno usvojenom Zakonu o planskom sistemu, kojim se uređuju upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje, međusobna usklađenost planskih dokumenata, kao i obaveze izveštavanja o njihovom sprovođenju, izrada analize efekata i vrednovanja njihovih učinaka.

Sagovornici su dogovorili konkrene oblike saradnje koji će doprineti jačanju administrativnih kapaciteta za planiranje i praćenje usklađenosti i primene planskih dokumenata koji će voditi kvalitetnijem i efikasnijem sprovođenju javnih politika.