Rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije

06 / 02 / 2018

pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva za akreditovane naučno-istraživačke organizacije (institute, fakultete, univerzitete i centare izuzetnih vrednosti) za sprovođenje istraživanje na odabrane teme u oblasti društvenih nauka čiji će rezultati poslužiti za kreiranje, odnosno sprovođenje javnih politika ili pripremu pravnog okvira u određenoj oblasti, od 22. februara 2016.

Projakt „PERFORM”, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i naručiocima istraživanja (Ministarstvo privrede, Ministarstvo omladine i sporta i Komisija za zaštitu konkurencije) nakon isteka roka za podnošenje prijava po raspisanom Javnom pozivu za akreditovane naučno-istraživačke organizacije, sproveo je postupak ocenjivanja i selekcije pristiglih prijava. Postupak ocenjivanja i selekcije je sproveden pojedinačno za svaku od tri teme navedene u javnom pozivu, za koje su formirane posebne Komisije za ocenu i selekciju prijava:

1. Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija, u nadležnosti Ministarstva privrede;

2. Analiza regulatornog okvira za razvoj preduzetništva mladih u tri najperspektivnije delatnosti sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike, u nadležnosti Ministarstva omladine i sporta;

3. Analiza tržišta postprodajnih usluga (aftermarkets) koja bi obuhvatila garancije, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova u odnosu na najvažnije industrijske proizvode (motorna vozila, električni aparati i dr.) i njihov uticaj na odvijanje tržišnog nadmetanja, u nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije.

Za potrebe sprovođenja postupka ocenjivanja i selekcije, Projakt „PERFORM” je formirao tri Komisije za ocenu i selekciju dostavljenih prijava, za svaku temu pojedinačno. Tri komisije su nezavisno sprovodile postupak ocenjivanja i selekcije, svaka u vezi sa temom za koju je osnovana. Svaka komisija je imala dva zasedanja: jedno radi utvdnjivanja formalne ispravnosti i blagovremenosti dostavljenih prijava i drugo za sprovođenje postupka ocenjivanja i selekcije na osnovu propisanih kriterijuma.

Nakon sprovođenja pomenutog postupka, svaka komisija je utvrdila Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava za određenu temu. Tako da je:

 

1. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Nivo korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija“, na sednici održanoj 18. marta. 2016. godine, utvrdila je sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 70)
1.
Ekonomski fakultet
950/2
60
2.
Institut ekonomskih nauka (IEN), Beograd
118
57

2. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Analiza regulatornog okvira preduzetništva tri najperspektivnije delatnosti, sa predlogom pojednostavljenja poslovanja za mlade preduzetnike“,  na sednici održanoj 22. marta. 2016. godine utvrdila, sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 60)
1.
Ekonomski institut
08.03.2016.
58
2.
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
154/16
52
3.
Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
08.03.2016.
43

Na sednici Komisije koja je održana 16. marta 2016. godine, na kojoj su otvarane pristigle prijave, sledeće prijave su ocenjene kao formalno neispravne (nepotpune):

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Formalni nedostaci
1.
Institut za uporedno pravo, Beograd
77
Prijava je dostavljena overena i potpisana, ali ne u originalu, već kao fotokopija i nisu priložene po dve preporuke za svakog člana istraživačkog tima
2.
Poslovni fakultet u Valjevu, Univerzitet Singidunum
09.03.2016.
U dostavljenoj prijavi nisu priložene po dve preporuke za svakog člana istraživačkog tima
3.
Institut ekonomskih nauka, Beograd
117
U dostavljenoj prijavi nije dostavljena Izjava da tražena sredstva za finanisranje istraživanja nisu već obezbeđena iz drugih izvora

3. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Analiza tržišta postprodajnih usluga (aftermarkets) koja bi obuhvatila garancije, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova u odnosu na najvažnije industrijske proizvode (motorna vozila, električni aparati i dr) i njihov uticaj na odvijanje tržišnog nadmetanja“, na sednici održanoj 22. marta. 2016. godine, utvrdila je sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 100)
1.
Institut ekonomskih nauka Beograd
113
80
2.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
01бр.572/1
75
3.
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
951/2
70
4.
Ekonomski institut Beograd
8. marta 2016.
65

Podnosioci prijava imaju pravo podnošenja žalbe na utvrđene preliminarne liste projektu „PERFORM” u roku od tri radna dana od njihovog objavljivanja, odnosno do 28. marta 2016. godine. Nakon isteka perioda za prigovor i roka za odlučivanja po uloženim prigovorima, Projekat „PERFORM” u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i naručiocima istraživanja će objaviti konačne liste o oceni i selekciji prijava najkasnije do 4. aprila 2016. godine na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.

Prigovor se podnosi na adresu Republičkog sekretarijata za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „ZA PERFORM – PRIGOVOR NA PRELIMINARNU LISTU  – (NE OTVARATI)“, kao i elktornkim putem na adresu perform@rsjp.gov.rs. Na koverti je obavezno naznačiti temu za koju je prigovor podnet, kako bi bio upućen nadležnoj Komisiji.

Za vreme trajanja roka za ulaganje prigovora, svi učesnici imaju pravo uvida u dokumentaciju, po prethodnoj najavi putem mejl adrese perform@rsjp.gov.rs.