Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Резултати спровођења поступка оцене и селекције

06 / 02 / 2018

пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на одабране теме у области друштвених наука чији ће резултати послужити за креирање, односно спровођење јавних политика или припрему правног оквира у одређеној области, од 22. фебруара 2016.

Пројакт „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручиоцима истраживања (Министарство привреде, Министарство омладине и спорта и Комисија за заштиту конкуренције) након истека рока за подношење пријава по расписаном Jaвном позиву за акредитованe научно-истраживачкe организацијe, спровеo je поступак оцењивања и селекције пристиглих пријава. Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од три теме наведене у јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава:

1. Ниво корпоративног управљања у јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, у надлежности Министарства привреде;

2. Анализа регулаторног оквира за развој предузетништва младих у три најперспективније делатности са предлогом поједностављења пословања за младе предузетнике, у надлежности Министарства омладине и спорта;

3. Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др.) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања, у надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

За потребе спровођења поступка оцењивања и селекције, Пројакт „PERFORM” је формирао три Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, за сваку тему појединачно. Три комисије су независно спроводиле поступак оцењивања и селекције, свака у вези са темом за коју је основана. Свака комисија је имала два заседања: једно ради утвдњивања формалне исправности и благовремености достављених пријава и друго за спровођење поступка оцењивања и селекције на основу прописаних критеријума.

Након спровођења поменутог поступка, свака комисија је утврдила Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава за одређену тему. Тако да је:

1. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Ниво корпорaтивног упрaвљaњa у јaвним предузећимa чији је оснивaч Републикa Србијa“, на седници одржаној 18. марта. 2016. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 70)
1.
Економски факултет
950/2
60
2.
Институт економских наука (ИЕН), Београд
118
57

2. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Анaлизa регулaторног оквирa предузетништвa три нaјперспективније делaтности, сa предлогом поједностaвљењa пословaњa зa млaде предузетнике“,  на седници одржаној 22. марта. 2016. године утврдила, следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 60)
1.
Економски институт
08.03.2016.
58
2.
Економски факултет, Универзитет у Нишу
154/16
52
3.
Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)
08.03.2016.
43

На седници Комисије која је одржана 16. марта 2016. године, на којој су отваране пристигле пријаве, следеће пријаве су оцењене као формално неисправне (непотпуне):

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Формални недостаци
1.
Институт за упоредно право, Београд
77
Пријава је достављена оверена и потписана, али не у оригиналу, већ као фотокопија и нису приложене по две препоруке за сваког члана истраживачког тима
2.
Пословни факултет у Ваљеву, Универзитет Сингидунум
09.03.2016.
У достављеној пријави нису приложене по две препоруке за сваког члана истраживачког тима
3.
Институт економских наука, Београд
117
У достављеној пријави није достављена Изјава да тражена средства за финанисрање истраживања нису већ обезбеђена из других извора

3. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Анализа тржишта постпродајних услуга (aftermarkets) која би обухватила гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова у односу на најважније индустријске производе (моторна возила, електрични апарати и др) и њихов утицај на одвијање тржишног надметања“, на седници одржаној 22. марта. 2016. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 100)
1.
Институт економских наука Београд
113
80
2.
Правни факултет Универзитета у Београду
01бр.572/1
75
3.
Економски факултет, Универзитет у Београду
951/2
70
4.
Економски институт Београд
8. марта 2016.
65

Подносиоци пријава имају право подношења жалбе на утврђене прелиминарне листе пројекту „PERFORM” у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 28. марта 2016. године. Након истека периода за приговор и рока за одлучивања по уложеним приговорима, Пројекат „PERFORM” у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручиоцима истраживања ће објавити коначне листе о оцени и селекцији пријава најкасније до 4. априла 2016. године на сајту Републичког секретаријата за јавне политике.

Приговор се подноси на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА PERFORM – ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  – (НЕ ОТВАРАТИ)“, као и елкторнким путем на адресу perform@rsjp.gov.rs. На коверти је обавезно назначити тему за коју је приговор поднет, како би био упућен надлежној Комисији.

За време трајања рока за улагање приговора, сви учесници имају право увида у документацију, по претходној најави путем мејл адресе perform@rsjp.gov.rs.