Rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije za akreditovane naučno-istraživačke organizacije

06 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa Projektom „PERFORM”, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB i naručiocima istraživanja (Ministarstvo pravde, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj) nakon isteka roka za podnošenje prijava po raspisanom Javnom pozivu za akreditovane naučno-istraživačke organizacije, sproveo je postupak ocenjivanja i selekcije pristiglih prijava. Postupak ocenjivanja i selekcije je sproveden pojedinačno za svaku od pet tema navedenih u javnom pozivu, za koje su formirane posebne Komisije za ocenu i selekciju prijava:

  1. Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite;
  2. Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti;
  3. Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija;
  4. Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu;
  5. Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji.

Za potrebe sprovođenja postupka ocenjivanja i selekcije, Projakt „PERFORM” je formirao pet Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava, za svaku temu pojedinačno. Svih pet komisija su nezavisno sprovodile postupak ocenjivanja i selekcije, svaka u vezi sa temom za koju je osnovana. Svaka komisija je imala dva zasedanja: jedno radi utvdnjivanja formalne ispravnosti i blagovremenosti dostavljenih prijava i drugo za sprovođenje postupka ocenjivanja i selekcije na osnovu propisanih kriterijuma.

 

Nakon sprovođenja pomenutog postupka, svaka komisija je utvrdila Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava za određenu temu. Tako da je:

 

1. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite“, na sednici održanoj 11. decembra 2017. godine, utvrdila je sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Filozofski fakultet u Nišu u konzorcijumu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu
398/1-01
98
2.
Institut za političke studije
512/1
83
3.
Institut društvenih nauka
740
91

2. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Praćenje efekata sprovođenja namenskih transfera u socijalnoj zaštiti“,  na sednici održanoj 11. decembra 2017. godine, utvrdila, sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Ekonomski institut, Sekons – grupa za razvojnu inicijativu i Republički zavod za socijalnu zaštitu
218/7
92
2.
Institut društvenih nauka
740
84

3. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Analiza potrebnih usklađivanja krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim pregovarčkim poglavljima u okviru procesa evropskih integracija“, na sednici održanoj 12.decembra 2017. godine, utvrdila je sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
193
72
2.
Institut za uporedno pravo
/
36

4. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodice i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu“, na sednici održanoj 11. decembra 2017. godine, utvrdila je sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Filozofski fakultet u konzorcijumu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu
1929/3
89

5. Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava za temu „Kvantitativna analiza uticaja Inovacione politike i Industrije 4.0 na razvoj ekonomije, tehnološkog napretka i preduzetništva u Srbiji“, na sednici održanoj 12. decembra 2017. godine, utvrdila je sledeću Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Ocena komisije (maks. 100)
1.
Ekonomski fakultet u Nišu
02-2636
87
2.
Institut ekonomskih nauka
92

Podnosioci prijava imaju pravo podnošenja žalbe na utvrđene preliminarne liste projektu „PERFORM” u roku od tri radna dana od njihovog objavljivanja, odnosno do 18. decembra 2017. godine. Nakon isteka perioda za prigovor i roka za odlučivanja po uloženim prigovorima, Projekat „PERFORM” u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i naručiocima istraživanja će objaviti konačne liste o oceni i selekciji prijava najkasnije do 22. decembra 2017. godine na internet strani Republičkog sekretarijata za javne politike.

Prigovor se podnosi na adresu Republičkog sekretarijata za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „ZA PERFORM – PRIGOVOR NA PRELIMINARNU LISTU  – (NE OTVARATI)“, kao i elktoronskim putem na adresu perform@rsjp.gov.rs. Na koverti je obavezno NAZNAČITI TEMU za koju je prigovor podnet, kako bi bio upućen nadležnoj Komisiji.

Za vreme trajanja roka za ulaganje prigovora, svi učesnici imaju pravo uvida u dokumentaciju, po prethodnoj najavi putem mejl adrese perform@rsjp.gov.rs.