Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Резултати спровођења поступка оцене и селекције за акредитоване научно-истраживачке организације

06 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са Пројектом „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB и наручиоцима истраживања (Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Кабинет министра за иновације и технолошки развој) након истека рока за подношење пријава по расписаном Jaвном позиву за акредитованe научно-истраживачкe организацијe, спровеo je поступак оцењивања и селекције пристиглих пријава. Поступак оцењивања и селекције је спроведен појединачно за сваку од пет тема наведених у јавном позиву, за које су формиране посебне Комисије за оцену и селекцију пријава:

  1. Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите;
  2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити;
  3. Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција;
  4. Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу;
  5. Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији.

За потребе спровођења поступка оцењивања и селекције, Пројакт „PERFORM” је формирао пет Комисија за оцену и селекцију достављених пријава, за сваку тему појединачно. Свих пет комисија су независно спроводиле поступак оцењивања и селекције, свака у вези са темом за коју је основана. Свака комисија је имала два заседања: једно ради утвдњивања формалне исправности и благовремености достављених пријава и друго за спровођење поступка оцењивања и селекције на основу прописаних критеријума.

 

Након спровођења поменутог поступка, свака комисија је утврдила Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава за одређену тему. Тако да је:

 

1. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Истраживање тешкоћа до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“, на седници одржаној 11. децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

 

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Филозофски факултет у Нишу у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту
398/1-01
98
2.
Институт за политичке студије
512/1
83
3.
Институт друштвених наука
740
91

2. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“,  на седници одржаној 11. децембра 2017. године, утврдила, следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Економски институт, Секонс – група за развојну иницијативу и Републички завод за социјалну заштиту
218/7
92
2.
Институт друштвених наука
740
84

3. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Анализа потребних усклађивања кривичног законодавства у складу са свим преговарчким поглављима у оквиру процеса европских интеграција“, на седници одржаној 12.децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Институт за криминолошка и социолошка истраживања
193
72
2.
Институт за упоредно право
/
36

4. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Истраживање тешкоћа породица услед којих долази до одлука органа старатељства о издвајању деце из породице и анализа стручних поступака центара за социјални рад у том процесу“, на седници одржаној 11. децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Филозофски факултет у конзорцијуму са Републичким заводом за социјалну заштиту
1929/3
89

5. Комисија за оцену и селекцију достављених пријава за тему „Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији“, на седници одржаној 12. децембра 2017. године, утврдила je следећу Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Оцена комисије (макс. 100)
1.
Економски факултет у Нишу
02-2636
87
2.
Институт економских наука
92

Подносиоци пријава имају право подношења жалбе на утврђене прелиминарне листе пројекту „PERFORM” у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 18. децембра 2017. године. Након истека периода за приговор и рока за одлучивања по уложеним приговорима, Пројекат „PERFORM” у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручиоцима истраживања ће објавити коначне листе о оцени и селекцији пријава најкасније до 22. децембра 2017. године на интернет страни Републичког секретаријата за јавне политике.

Приговор се подноси на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА PERFORM – ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  – (НЕ ОТВАРАТИ)“, као и елкторонским путем на адресу perform@rsjp.gov.rs. На коверти је обавезно НАЗНАЧИТИ ТЕМУ за коју је приговор поднет, како би био упућен надлежној Комисији.

За време трајања рока за улагање приговора, сви учесници имају право увида у документацију, по претходној најави путем мејл адресе perform@rsjp.gov.rs.