Rezultati sprovođenja postupka ocene i selekcije – 2

06 / 02 / 2018

pristiglih prijava po osnovu raspisanog Javnog poziva za akreditovane naučno-istraživačke organizacije (institute, fakultete, univerzitete i centare izuzetnih vrednosti) za sprovođenje istraživanje na temu „Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji“, u nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja, od 2. marta 2016. godine.

Projakt „PERFORM”, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Ministarstvom kulture i informisanja, kao naručiocem istraživanja, nakon isteka roka za podnošenje prijava, sproveo je postupak otvaranja, ocenjivanja i selekcije pristiglih prijava. Postupak otvaranja, ocenjivanja i selekcije je sprovela Komisija za ocenu i selekciju prijava na temu „Analiza organizacije i kapaciteta zavoda za zaštitu spomenika kulture u Republici Srbiji“. Komisija je imala dva zasedanja: prvo, radi utvdnjivanja formalne ispravnosti i blagovremenosti dostavljenih prijava i drugo, za sprovođenje postupka ocenjivanja i selekcije na osnovu propisanih materijalnih kriterijuma.

Nakon sprovođenja pomenutog postupka, Komisija je utvrdila Preliminarnu listu o oceni i selekciji prijava na sednici održanoj 25. marta 2016. godine:

Redni broj
Naziv podnosioca
Broj predmeta
Broj bodova (maks. 100)
1.
Akademija umetnosti, Beograd
1/138
73,75
2.
Filozofski fakultet
od 17. mart 2016. godine
70
3.
Institut ekonomskih nauka (IEN), Beograd
132
58,75

Podnosioci prijava imaju pravo podnošenja žalbe na utvrđenu Preliminarnu listu Projektu „PERFORM” u roku od tri radna dana od njihovog objavljivanja, odnosno do 31. marta 2016. godine. Nakon isteka perioda za prigovor i roka za odlučivanja po uloženim prigovorima, Projekat „PERFORM”, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i naručicem istraživanja, odnosno Komisija za ocenu i selekciju pristiglih prijava,  objaviće konačnu Listu o oceni i selekciji prijava najkasnije do 8. aprila 2016. godine na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike.

Prigovor se podnosi na adresu Republičkog sekretarijata za javne politike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „ZA PERFORM – PRIGOVOR NA PRELIMINARNU LISTU  – (NE OTVARATI)“, kao i elktornkim putem na adresu perform@rsjp.gov.rs.

Za vreme trajanja roka za ulaganje prigovora, svi učesnici imaju pravo uvida u dokumentaciju, po prethodnoj najavi putem mejl adrese perform@rsjp.gov.rs.