Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Резултати спровођења поступка оцене и селекције – 2

06 / 02 / 2018

пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe, факултетe, универзитетe и центарe изузетних вредности) за спровођење истраживање на тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“, у надлежности Министарства културе и информисања, од 2. марта 2016. године.

Пројакт „PERFORM”, који спроводи представништвo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Министарством културе и информисања, као наручиоцем истраживања, након истека рока за подношење пријава, спровеo je поступак отварања, оцењивања и селекције пристиглих пријава. Поступак отварања, оцењивања и селекције је спровела Комисија за оцену и селекцију пријава на тему „Анализа организације и капацитета завода за заштиту споменика културе у Републици Србији“. Комисија је имала два заседања: прво, ради утвдњивања формалне исправности и благовремености достављених пријава и друго, за спровођење поступка оцењивања и селекције на основу прописаних материјалних критеријума.

Након спровођења поменутог поступка, Комисија је утврдила Прелиминарну листу о оцени и селекцији пријава на седници одржаној 25. марта 2016. године:

Редни број
Назив подносиоца
Број предмета
Број бодова (макс. 100)
1.
Академија уметности, Београд
1/138
73,75
2.
Филозофски факултет
од 17. март 2016. године
70
3.
Институт економских наука (ИЕН), Београд
132
58,75

Подносиоци пријава имају право подношења жалбе на утврђену Прелиминарну листу Пројекту „PERFORM” у року од три радна дана од њиховог објављивања, односно до 31. марта 2016. године. Након истека периода за приговор и рока за одлучивања по уложеним приговорима, Пројекат „PERFORM”, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и наручицем истраживања, односно Комисија за оцену и селекцију пристиглих пријава,  објавиће коначну Листу о оцени и селекцији пријава најкасније до 8. априла 2016. године на сајту Републичког секретаријата за јавне политике.

Приговор се подноси на адресу Републичког секретаријата за јавне политике, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „ЗА PERFORM – ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ  – (НЕ ОТВАРАТИ)“, као и елкторнким путем на адресу perform@rsjp.gov.rs.

За време трајања рока за улагање приговора, сви учесници имају право увида у документацију, по претходној најави путем мејл адресе perform@rsjp.gov.rs.