Rezultati ocenjivanja i selekcija prijava -II krug projekta PERFORM

06 / 02 / 2018

Republički sekratarijat za javne politike objavljuje rezultate rada Komisije za ocenu i selekciju dostavljenih prijava, u okviru sprovođenja drugog kruga „PERFORM” projekta koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

Komisija je sprovela postupak ocenjivanja i selekcije dostavljenih prijava sa predlozima za finansiranje studija i analiza, koje su dostavljene po Javnom pozivu raspisanom 12. septembra 2017. godine za sva ministarstva, kao i nezavisne i samostalne organizacije nadležne za kreiranje i sprovođenje javnih politika. U javnom pozivu su donosioci odluka pozvani da nominuju teme iz svoje oblasti, radi finansiranja studija i analiza za potrebe kreiranja i praćenja javnih politika u određenoj oblasti zasnovanih na rezultatima istraživanja iz oblasti društvenih nauka.

Po zatvaranju javnog poziva, usledio je postupak prikupljanje i evidencija svih uredno podnetih prijava sa pratećom dokumentacijom. Komisija je 4. oktobra 2017. godine sprovela administrativnu proveru dostavljene dokumentacije i postupak razmatranja i ocenjivanja podnetih prijava u skladu sa utvrđenom listom kriterijuma za selekciju tema za istraživanja, kao i selekciju i rangiranje nominovanih tema za analize i studije. Nakon sprovođenja ovog postupka, Komisija je utvrdila Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema.

PDF 0.2mb

Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih tema

Pogledaj
PDF 0.3mb

Izveštaj rada Komisije

Pogledaj
PDF 0.4mb

Kriterijumi selekcije

Pogledaj

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na utvrđenu Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja, kao i uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od objavljivanja Preliminarne liste, zaključno sa 10. oktobrom 2017. godine.

Odluku o prigovoru donosi Komisija najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka roka za prijem prigovora.

Konačna odluka o izboru tema, odnosno korisnika biće doneta u roku ne dužem od 15 dana od utvrđivanja Preliminarne liste vrednovanja i rangiranja, tj. do 1. novembra 2017. godine. Ova odluka će biti objavljena na internet stranici RSJP i dostavljena izabranim kandidatima.