Republički sekretarijat za javne politike

05 / 02 / 2018

Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu Sekretarijat) osnovan je Zakonom o Vladi („Službeni Glasnik RS, br. 44/14), koji je stupio na snagu 26. aprila 2014. godine

Ovim zakonom je predviđeno da Sekretarijat preuzima prava, obaveze, nadležnosti i resurse (ljudske i materijalne) Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata zakona, kao i odeljenja unutar Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu koje se bavi strateškim analizama i istraživanjima. Kao novoosnovana posebna organizacija, Sekretarijat će nastaviti da obavlja sve poslove koji su bili u nadležnosti preuzetih organa državne uprave.

Da bi Sekretarijat ispunio svoju misiju, neophodno je ojačati kapacitete ove institucije kako bi ona postala centralno telo za koordinaciju javnih politika koje će podržati Vladu Republike Srbije u naporima da javne politike budu orijentisane ka ishodu i željenim efektima, zasnovane na pouzdanim podacima, strateški isplanirane i uvezane sa budžetom. Samo one javne politike koje imaju ove karaktersitike su realne i sprovodive.

Republički sekretarijat za javne politike ima važnu ulogu u:

Pružanju savetodavne podrške Kabinetu premijera Vlade Republike Srbije

 • Profesionalno, apolitično i objektivno savetovanje premijera Vlade Republike Srbije o svim relevantnim temama koje se odnose na javne politike
 • Konsultacije i saradnja sa svim domaćim (pokrajinskim i lokalnim), ali i inostranim zainteresovanim stranama u procesu koordinacije javnih politika
 • Pružanje informacija građanima i građankama Republike Srbije o prioritetima Vlade RS.

Pružanju stručne pomoći Vladi Republike Srbije u ostvarivanju njenih prioriteta

 • Upravljanje procesom izrade, sprovođenja i izveštavanja o Akcionom Planu za sprovođenje Programa Vlade, kao i Godišnjeg Plana za sprovođenje prioriteta Vlade
 • Pružanje stručne, tehničke i druge podrške budžetskim korisnicima prilikom izrade srednjoročnih planova, kako bi efektivno doprinosili ostvarivanju prioriteta Vlade, kao i prioriteta koji proizilaze iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji
 • Upravljanje procesom podnošenja predloga javnih politika, kako bi one bile u službi ostvarivanja prioriteta Vlade RS
 • Upravljanje procesom ostvarivanja ključnih prioriteta predsednika Vlade Republike Srbije.

Pružanju pomoći Vladi Republike Srbije pri izradi i koordinaciji javnih politika

 • Upravljanje procesom planiranja, izrade, praćenja i izveštavanja o sprovođenju javnih politika Vlade Republike Srbije
 • Olakšavanje procesa usaglašavanja i rešavanja svih nesuglasica među spornim stranama u vezi sa stručnim i nepolitičkim pitanjima predloga javnih politika
 • Upravljanje procesom praćenja i izveštavanja o ostvarenim efektima i troškovima javnih politika Vlade Republike Srbije
 • Uspostavljanje i održavanje kvaliteta izrade javnih politika budžetskih korisnika
 • Prikupljanje i obrada inicijativa građana, privrednih subjekata, nevladinih organizacija i ostalih zainteresovanih strana  koje se odnose na javne politike
 • Podnošenje predloga javnih politika nadležnim predlagačima

Koordinaciji procesa izrade strategija i drugih planskih dokumenata

 • Izrada i uvođenje u primenu metodologija i instrukcija za izradu strategija i drugih planskih dokumenata kao i akcionih planova
 • Pružanje pomoći pri sprovođenju, praćenju i izveštavanju o realizaciji strategija i drugih planskih dokumenata
 • Davanje stručnog mišljenja na sva strateška i razvojna dokumenta prilikom njihove izrade u smislu procedura
 • Davanje stručnog mišljenja na sve predloge zakona i strategija u smislu njihove usaglašenosti sa ostalim strateškim i razvojnim dokumentima
 • Izrada predloga strategija i drugih planskih dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga svih organa državne uprave

Pružanju stručne pomoći u vezi sa sprovođenjem regulatorne reforme i analize efekata propisa koje pripremaju budžetskih korisnici

 • Davanje prethodnog mišljenja o potrebi sprovođenja analize efekata i o potpunosti sadržaja priložene analize efekata
 • Pomoć predlagačima propisa pri uspostavljanju mehanizma za praćenje i analizu efekata propisa tokom njihove primene
 • Prikupljanje i obrada inicijativa privrednih subjekata, drugih pravnih lica i građana za izmenu neefikasnih propisa na republičkom nivou
 • Podnošenje inicijativa za izmenu neefikasnih propisa nadležnim predlagačima
 • Učešće u organizovanju obuka državnih službenika koji rade na poslovima koji su povezani sa analizom efekata propisa
 • Obavljanje poslova u vezi sa praćenjem i analizom institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje regulatorne reforme, kao i drugih poslova određenih zakonom.