Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Републички секретаријат за јавне политике

05 / 02 / 2018

Републички секретаријат за јавне политике (у даљем тексту Секретаријат) основан је Законом о Влади („Службени Гласник РС, бр. 44/14), који је ступио на снагу 26. априла 2014. године

Овим законом је предвиђено да Секретаријат преузима права, обавезе, надлежности и ресурсе (људске и материјалне) Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката закона, као и одељења унутар Министарства за регионални развој и локалну самоуправу које се бави стратешким анализама и истраживањима. Као новооснована посебна организација, Секретаријат ће наставити да обавља све послове који су били у надлежности преузетих органа државне управе.

Да би Секретаријат испунио своју мисију, неопходно је ојачати капацитете ове институције како би она постала централно тело за координацију јавних политика које ће подржати Владу Републике Србије у напорима да јавне политике буду оријентисане ка исходу и жељеним ефектима, засноване на поузданим подацима, стратешки испланиране и увезане са буџетом. Само оне јавне политике које имају ове карактерситике су реалне и спроводиве.

Републички секретаријат за јавне политике има важну улогу у:

Пружању саветодавне подршке Кабинету премијера Владе Републике Србије

 • Професионално, аполитично и објективно саветовање премијера Владе Републике Србије о свим релевантним темама које се односе на јавне политике
 • Консултације и сарадња са свим домаћим (покрајинским и локалним), али и иностраним заинтересованим странама у процесу координације јавних политика
 • Пружање информација грађанима и грађанкама Републике Србије о приоритетима Владе РС.

Пружању стручне помоћи Влади Републике Србије у остваривању њених приоритета

 • Управљање процесом израде, спровођења и извештавања о Акционом Плану за спровођење Програма Владе, као и Годишњег Плана за спровођење приоритета Владе
 • Пружање стручне, техничке и друге подршке буџетским корисницима приликом израде средњорочних планова, како би ефективно доприносили остваривању приоритета Владе, као и приоритета који произилазе из процеса придруживања Европској унији
 • Управљање процесом подношења предлога јавних политика, како би оне биле у служби остваривања приоритета Владе РС
 • Управљање процесом остваривања кључних приоритета председника Владе Републике Србије.

Пружању помоћи Влади Републике Србије при изради и координацији јавних политика

 • Управљање процесом планирања, израде, праћења и извештавања о спровођењу јавних политика Владе Републике Србије
 • Олакшавање процеса усаглашавања и решавања свих несугласица међу спорним странама у вези са стручним и неполитичким питањима предлога јавних политика
 • Управљање процесом праћења и извештавања о оствареним ефектима и трошковима јавних политика Владе Републике Србије
 • Успостављање и одржавање квалитета израде јавних политика буџетских корисника
 • Прикупљање и обрада иницијатива грађана, привредних субјеката, невладиних организација и осталих заинтересованих страна  које се односе на јавне политике
 • Подношење предлога јавних политика надлежним предлагачима

Координацији процеса израде стратегија и других планских докумената

 • Израда и увођење у примену методологија и инструкција за израду стратегија и других планских докумената као и акционих планова
 • Пружање помоћи при спровођењу, праћењу и извештавању о реализацији стратегија и других планских докумената
 • Давање стручног мишљења на сва стратешка и развојна документа приликом њихове израде у смислу процедура
 • Давање стручног мишљења на све предлоге закона и стратегија у смислу њихове усаглашености са осталим стратешким и развојним документима
 • Израда предлога стратегија и других планских докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе

Пружању стручне помоћи у вези са спровођењем регулаторне реформе и анализе ефеката прописа које припремају буџетских корисници

 • Давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката
 • Помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката прописа током њихове примене
 • Прикупљање и обрада иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних прописа на републичком нивоу
 • Подношење иницијатива за измену неефикасних прописа надлежним предлагачима
 • Учешће у организовању обука државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа
 • Обављање послова у вези са праћењем и анализом институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и других послова одређених законом.