Republički sekretarijat za javne politike u saradnji sa projektom PERFORM otvara još jedan poziv za donosioce odluka

06 / 02 / 2018

Nakon sprovedenog Poziva za ministarstva, kao i nezavisne i samostalne organizacije koje vrše javna ovlašćenja, koji  je trajao u periodu 12. septembra do 20. oktobra 2017. godine i na kome je odobreno 5 tema za finansiranje analiza za potrebe kreiranja, odnosno praćenja javnih politika u određenoj oblasti zasnovanih na rezultatima istraživanja iz oblasti društvenih nauka, doneta je odluka o ponovnom raspisivanju Poziva.

Poziv se raspisuje za finansiranje još 3 – 5 tema, za koje će biti obezbeđeno ukupno 50 000 evra u dinarskoj protivvrednosti, što predstavlja ukupnu sumu preostalog budžeta projekta PERFORM.  Poziv je otvoren do 24. novembra 2017. godine. Više informacija možete naći u Pozivu, a prijavni formular možete preuzeti ovde.

Kao i u procesu prethodnog Poziva, nakon isteka roka za podnošenje prijava, Komisija za ocenu i selekciju pristiglih prijava će sprovesti proces vrednovanja i selekcije prijavljenih tema. U daljem procesu, biće raspisan javni poziv za akreditovane naučno-istraživačke organizacije da konkurišu za dobijanje sredstava za sprovođenje istraživanja, čije rezultate će donosioci odluka koristiti za kreiranje i praćenje javnih politika, a u skladu sa utvrđenim prioritetima Vlade.

Povodom prethodno raspisanog Poziva, RSJP je održo informativni sastanak sa zainteresovanim podnosiocima prijava 19. septembra 2017. godine. Tom prilikom su prisutni imali prilike da čuju više o sprovođenju drugog ciklusa projekta PERFORM, kao i da razjasne postojeće dileme. Više se možete informisati u okviru dokumenta pitanja i odgovori.

Republički sekretarijat za javne politike je za potrebe sprovođenja principa kreiranje i praćenje javnih politika utemeljenih na utvrđenim činjenicama i podacima  (EIPM – evidence-informed policy making), kreirao Smernice za uključivanje istraživačke zajednice u procese kreiranja i sprovođenja javnih politika. Ovaj dokument je zasnovan na iskustvima sprovođenja pilot projekata iz prvog ciklusa projekta PERFORM. Nakon sprovođenja drugog ciklusa projketa, planirano je da dokument bude unapređen shodno novim iskustvima i poukama.