Projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

06 / 02 / 2018

Struktura projekta

 • Komponenta jedan: Tehnička pomoć u cilju unapređenja kreiranja politika zasnovano na činjenično utemeljenim odlukama, kao i finansijsko planiranje i merenje, na nivou lokalnih samouprava
 • Komponenta dva: Tehnička pomoć za implementaciju i unapređenje strateškog i pravnog okvira u oblasti decentralizacije

Trajanje projekta

 • Projekat se realizuje u vremenskom okviru od tri i po godine (početak jul 2016. godine, kraj 30. oktobar 2019. godine)

Učesnici projekta

 1. RSJP (Republički sekretarijat za javne politike)
 2. MDULS (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave)
 3. SKGO (Stalna konferencija gradova i opština)

Komponenta jedan: Tehnička pomoć u cilju unapređenja kreiranja politika zasnovano na činjenično utemeljenim odlukama, kao i finansijsko planiranje i merenje, na nivou lokalnih samouprava.

Aktivnost: MDULS (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave) i RSJP (Republički sekretarijat za javne politike) će uspostaviti informacioni sistem (IS) za sveobuhvatnu analizu podataka JLS (jedinice lokalne samouprave); IS će se nadovezivati se na relacione baze podataka sa finansijskim podacima JLS, socio-demografskim indikatorima koji će doprineti boljoj pripremi budžeta, analiza i procene uticaja.

Cilj projekta

 • Omogućavanje kreiranja politika zasnovano na činjenično utemeljenim odlukama i efikasnije korišćenje resursa na nivou JLS
 • Međusobno poređenje JLS
 • Prikaz promena u poslovima i nadležnostima JLS
 • Harmonizacija administrativnih procedura na nivou lokalnih samouprava uz efikasnije, pristupačnije i jeftinije usluge građanima i privredi
 • Predstavljanje preporučenim organizacionih modela zasnovanih na funkcionalnoj analizi JLS
 • Pružanje transparentnih informacija građanima i privredi o radu JLS.