Program ekonomskih reformi (ERP) 2018-2020

16 / 04 / 2018

Vlada Republike Srbije je usvojila 31. januara 2018. godine Program ekonomskih reformi za period 2018-2020. godine (eng. Economic Reform Programme – ERP), kao najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu sa Evropskom komisijom i državama članicama Evropske unije (EU).

Cilj ovog dokumenta je priprema Republike Srbije, kao države kandidata za članstvo u EU, za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora država članica EU. Program ekonomskih reformi Republika Srbija izrađuje na godišnjem nivou kako bi obezbedila održiv i inkluzivan ekonomski rast, a u skladu sa strateškim ciljem smanjenja razvojnog jaza između domaće privrede i EU.

Četrvti ciklus izrade Programa ekonomskih reformi završen je u predviđenom roku i dokument ERP 2018-2020 je dostavljen Evropskoj komisiji 31. januara 2018. godine.

Program sadrži makroekonomski okvir za srednjoročni period, kao i fiskalni okvir koji uključuje prateće mere fiskalne politike i detaljan prikaz strukturnih reformi koje treba da doprinesu povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije, stvaranju privrednog rasta i razvoja, kreiranju novih radnih mesta i uslova za bolji život građana Republike Srbije.

Program ekonomskih reformi predstavlja rezultat intenzivne međuresorne saradnje. Deo dokumenta, koji se odnosi na makroekonomski i fiskalni okvir, pripremilo je Ministarstvo finansija u saradnji sa Narodom bankom Srbije, uz oslanjanje u velikoj meri na dokument Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019 i 2020. godinu. Izradu dela dokumenta posvećenog strukturnim reformama koordinirali su Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, zajedno sa resornim ministarstvima i institucijama članicama Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi koji su, u skladu sa smernicama Evropske komisije, aktivno učestvovali u izradi dokumenta. Članovi Radne grupe (ERP koordinatori) su predstavnici: Ministarstva finansija, Republičkog sekretarijata za javne politike, Kabineta ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj, Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva odbrane, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva pravde, Ministarstva privrede, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministrastva omladine i sporta, Narodne banke Srbije, Nacionalne služba za zapošljavanje, Republičkog zavoda za statistiku i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

U procesu izrade dokumenta bili su uključeni predstavnici civilnog društva, stručne javnosti i poslovne zajednice, poslanici Narodne skupštine i članovi Stalne konferencije gradova i opština, koji su imali priliku da, na različite načine, utiču na izradu dokumenta i daju predloge za njegovo unapređenje.

Program ekonomskih reformi 2018-2020 će biti razmotren sa predstavnicima EU u maju 2018. godine u okviru ekonomskog dijaloga sa državama članicama Evropske unije na sastanku Saveta za ekonomska i finansijska pitanja (EKOFIN Savet) u Briselu, na kome će biti usvojene nove preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

PDF 1.6mb

ERP_2018-2020

Pogledaj