Preliminarna lista strukturnih reformi programa ekonomskih reformi (ERP) 2020- 2022. godine

14 / 10 / 2019

Komentari i sugestije se mogu slati do 21. oktobra 2019. godine

U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice Evropske unije (EU) izrađuju dokumente kojima se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika EU. U cilju pripreme za pomenuti proces, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi („Economic Reform Programme“ – ERP), a u toku je šesti ciklus izrade ovog dokumenta za period 2020– 2022. godine.

U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje („economic governance“) podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti privrede. Strukturne reforme, u okviru poglavlja 5. ERP 2020-2022, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), organizovane su u osam ključnih oblasti: reforma tržišta energije i transporta; poljoprivreda, industrija i usluge; poslovni ambijent i borba protiv sive ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija; trgovinske reforme; obrazovanje i veštine; zapošljavanje i tržište rada i socijalna zaštita i uključivanje.

ERP je prenosni („rolling“) program tako da svaki novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Odabrane strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Republike Srbije EU i preporukama Saveta za ekonomska i finansijska pitanja (EKOFIN Savet).

U cilju obezbeđivanja što šireg konsenzusa prilikom izbora strukturnih reformi, obavljene su intenzivne interresorne konsultacije sa ERP koordinatorima u resornim institucijama za pripremu Preliminarne liste strukturnih reformi za dokument ERP 2020-2022.

Preliminarna lista strukturnih reformi za dokument ERP 2020-2022, koja obuhvata 22 strukturne reforme, stavlja se na uvid javnosti od 11. do 21. oktobra 2019. godine. Molimo sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Preliminarnu listu strukturnih reformi dostave na sledeću elektronsku adresu: erp@mfin.gov.rs do 21. oktobra 2019. godine.

Nacrt dokumenta ERP 2020-2022 biće stavljen na uvid javnosti pre zvaničnog usvajanja na Vladi Republike Srbije, nakon čega će biti dostavljen EK krajem januara 2020. godine.

ERP će biti razmotren sa predstavnicima EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama tokom maja 2020. godine,  u okviru ekonomskog dijaloga, na sastanku EKOFIN Saveta na kome će biti usvojene i nove preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Dokument ERP 2019-2021 kao i Preporuke EKOFIN Saveta iz maja 2019. godine, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2019-2021
Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja
Predlog strukturnih reformi ERP 2020 – 2022