Predstavljena studija o visokom obrazovanju i tržištu rada

06 / 02 / 2018

U organizaciji Republičkog sekretarijata za javne politike i u tesnoj vezi sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnloškog razvoja, 27. maja 2016.godine, održana je prezentacija preliminarnih rezultata studije o visokom obrazovanju i prilikama na tržištu rada za visoko obrazovana nezaposlena lica u Republici Srbiji.

Ova studija deo je šire, regionalne studije koju je 2015. godine poručila Evropska komisija za zemlje Zapadnog Balkana u okviru regionalne Platforme za obrazovanje i obuke koja je pokrenuta 2012. godine u saradnji sa ministrima nadležnim za poslove prosvete.

Autori studije koja se odnosi na Republiku Srbiju su prof. Milica Uvalić, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Peruđi, Odsek za ekonomiju, finansije i statistiku i dr William Bartlett, viši naučni saradnik za političku ekonomiju u jugoistočnoj Evropi Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE).

Na ovom skupu ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić sa saradnicima predstavio je rezultate rada na unapređenju visokog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.  U ime posebnog tima ministartva koji radi na izradi NOK (Nacionalnog okvira kavalifikacija) i postignutim rezultatima u ovom procesu govorio je prof Siniša Đurašević. U kontekstu evropskih integracija i  iskustva susednih zemalja u izradi nacionalnih okvira kvalifikacija, istaknuta je uloga NOK kao alata,  koji će pomoći da proces prepoznavanja i određivanja nivoa kvalifikacija u našoj zemlji ubuduće bude mobilniji  i što kvalitetniji.

Obe prezentacije izazvale su značajno interesovanje stručne javnosti, uz naknadnu konstruktivnu diskusiju i komentare prisutnih, predstavnika  ministarstava, vladinih tela,  akademske zajednice, visokoškolskih institucija, organizacja civilnog društva, poslovnih i  stručnih udruženja,međunarodnih institucija.

Skup je deo šireg konteksta procesa reformi u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja, u okviru projekta Competitiveness and Jobs koji se finansira iz zajma Svetske banke i pratećeg granta finansiranog iz Competitive Industries and Innovation Program trast fonda, u cilju promocije i razmene informacija i saznanja među organima državne uprave i sa zainteresovanom javnošću radi bolje, transparentnije i efikasnije koordinacije javnih politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja.

Prezentaciju preliminarnih rezultata studije o visokom obrazovanju i prilikama na tržištu rada za visoko obrazovana nezaposlena lica možete preuzeti ovde.